Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet), Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 492468-19/111

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 21 oktober 2019 i mål nr 17-19 och 18-19.

Sammanfattning

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har den 21 oktober 2019 undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked (Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2018-12-19, dnr 113-114-17/D) och avvisat ansökningarna med motiveringen att förutsättningarna för förhandsbesked inte var uppfyllda. I dessa fall var det fråga om förhandsbesked som sökts av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Frågan i målen var om andelar i ett bolag med säte i Bahamas skulle anses avyttrade under år 2015 till följd av att bolagets företrädare det året hade antagit en resolution om att vissa avgifter inte skulle betalas, i syfte att därigenom få bolaget avregistrerat genom en s.k. strike off.

Skatterättsnämnden ansåg inte att andelarna skulle anses avyttrade år 2015. Enligt nämnden kunde förfarandet inte ses som en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL och det hade heller inte skett något annat under år 2015 som innebär att andelarna ska anses avyttrade då enligt 44 kap. 3 § IL.

Allmänna ombudet överklagade till HFD och yrkade att förhandsbeskeden skulle fastställas. HFD undanröjde dock förhandsbeskeden och avvisade ansökningarna och anförde att Skatterättsnämnden inte borde ha prövat ansökningarna eftersom förutsättningarna för förhandsbesked inte var uppfyllda.

Skatteverkets kommentar

Den tidigare rättsfallskommentaren som publicerades med anledning av förhandsbeskeden 113-114-17/D gäller inte längre eftersom HFD undanröjt förhandsbeskeden och avvisat ansökningarna. Skatteverket avser att inom kort publicera ett ställningstagande gällande frågan om ett bolag som blivit upplöst efter en strike off kan vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL.