Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2019-03-14

Dnr: 202 124988-19/111

1 Sammanfattning

Om en utbetalare felaktigt och av misstag betalat ut en skattepliktig förvärvsinkomst till ett dödsbo och ersättningen inte skulle ha betalats ut om utbetalaren haft kännedom om att personen avlidit, kan utbetalaren, i samband med att återkrav ställs mot dödsboet, få tillbaka den avdragna skatten som gjorts på den utbetalade ersättningen och som redovisats till Skatteverket. Detta görs genom att begära omprövning av arbetsgivardeklarationen för den månad som det felaktiga skatteavdraget ursprungligen redovisades.

En sådan omprövning kan göras senast den 31 januari året efter utbetalningsåret.

2 Frågeställning

Det kan dröja innan en utbetalare av skattepliktig förvärvsinkomst får information om att en person har avlidit och att rätten till utbetalning därmed upphört. Den felaktiga utbetalningen kan leda till att utbetalaren kräver dödsboet på för mycket utbetalad ersättning. Fråga har uppkommit om Skatteverket i en sådan situation kan betala tillbaka avdragen skatt som redovisats i en arbetsgivardeklaration till utbetalaren.

3 Gällande rätt m.m.

En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgifter om bland annat betalningsmottagare, den ersättning som betalats ut till betalningsmottagaren och hur stort skatteavdrag som gjorts för betalningsmottagarens räkning, se 26 kap. 19 a § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Preliminärskatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år. Den preliminära skatten ska för den som har A-skatt betalas genom skatteavdrag eller enligt särskild debitering, se 8 kap. 1 och 2 §§ SFL.

Från ersättning för arbete som betalas ut till fysisk person ska skatteavdrag göras, se 11 kap. 16 § SFL. Skatteavdrag ska normalt göras enligt allmän skattetabell, se 11 kap. 17 § SFL.

Beslut om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i arbetsgivardeklarationen, se 53 kap. 1 § SFL.

Om arbetsgivardeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses ett beslut om skatten och avgifterna ha fattats i enlighet med deklarationen, se 53 kap. 2 § SFL.

4 Bedömning

Skatteverket har i ställningstagandet Arbetsgivardeklaration på individnivå – rättelser, dnr 131 235562-17/111, publicerat den 8 juni 2017, angett att en utbetalare av skattepliktig ersättning inte kan få tillbaka avdragen skatt som redovisats i en arbetsgivardeklaration.

Den som har en skattepliktig förvärvsinkomst är under inkomståret skyldig att betala preliminär skatt. Skatten betalas löpande under året antingen som särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) eller genom skatteavdrag som utbetalaren gör för betalningsmottagarens räkning (A-skatt). Avsikten med den preliminära skatten är att den ska betalas under inkomståret med ett belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år. Skatteavdraget är således en del av den ersättning som betalas ut till betalningsmottagaren men som genom skatteavdrag betalas in till Skatteverket för betalningsmottagarens räkning. När skatteavdraget redovisats in till Skatteverket i en arbetsgivardeklaration har utbetalaren fullgjort sin skyldighet att verkställa skatteavdrag. Lagstiftningen ger inte utbetalaren någon förfoganderätt över avdragen preliminär skatt som redovisats till Skatteverket i en arbetsgivardeklaration.

Det kan dröja innan en utbetalare av skattepliktig förvärvsinkomst får information om att en person har avlidit och att rätten till utbetalning därmed upphört. Avsaknad av uppgift om att betalningsmottagaren avlidit kan medföra att exempelvis pension eller annan försäkringsersättning felaktigt betalas ut efter dödsdagen och att skatteavdrag görs på den felaktigt utbetalade ersättningen. Efter det att en person avlidit tillfaller utbetalningar normalt dödsboet efter den avlidna. Om en utbetalare felaktigt betalar ut ett belopp till ett dödsbo som inte har rätt till ersättningen, är detta att jämställa med misstagsutbetalning till fel betalningsmottagare.

Eftersom utbetalningen felaktigt och av misstag gjorts till en betalningsmottagare som inte längre är i livet är det Skatteverkets uppfattning att utbetalaren i samband med att återkrav görs mot dödsboet under löpande utbetalningsår, kan begära att få tillbaka det skatteavdrag som gjorts på det felaktigt utbetalade beloppet från Skatteverket. Begäran om återbetalning av skatteavdraget görs genom att utbetalaren begär omprövning av arbetsgivardeklarationen för den månad som skatteavdraget redovisats. En sådan omprövning är endast möjligt att göra fram till och med den 31 januari året efter utbetalningsåret. Efter detta datum kommer den avdragna skatten i samband med beslut om slutlig skatt att gottskrivas dödsboet efter den avlidna personen. Någon möjlighet att genom omprövning rätta det felaktiga skatteavdraget efter detta datum finns därför inte.