Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-02

Dnr: 202 203368-19/111

Ställningstagandet om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang daterat den 26 maj 2016, dnr 131 209264-16/111, ska inte längre tillämpas.

EU-domstolen har i en dom den 13 mars 2019 uttalat att artikel 53 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så att begreppet ”tillträde till evenemang” omfattar en tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning som enbart tillhandahålls beskattningsbara personer och som förutsätter att registrering och betalning sker i förväg. Beskattningsland för den aktuella kursen är det land där kursen faktiskt äger rum (C-647/17, Srf konsulterna).

Motsvarande bestämmelse i mervärdesskattelagen (1994:200) finns i 5 kap. 11 a § och ska tolkas på samma sätt som EU-domstolen har gett uttryck för i ovanstående dom. Efter att Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i det mål i vilket tolkningsfrågan till EU-domstolen hade ställts (HFD mål nr 1990-17) kommer Skatteverket att i ett ställningstagande utveckla sin syn på hur begreppet ”tillträde till evenemang” ska tolkas i övrigt.