Områden: Andra skatter & avgifter (Fastighetsavgift och fastighetsskatt), Andra ämnesområden (Statligt stöd)

Dnr: 202 200957-19/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 april 2019, mål nr 3873-18

Sammanfattning

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska fastighetsskatt tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet ifall en tillämpning av den lägre skattesatsen för vindkraftverk om 0,2 procent medför att takbeloppet överskrids enligt EU-kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk” (2015-03-24, dnr 131 143176-15/111).

Referat

Fastighetsskatten för vindkraftverk är 0,2 procent av taxeringsvärdet (3 § första stycket f lagen om fastighetsskatt, FSL), medan skattesatsen för andra elproduktionsenheter är 0,5 procent (3 § första stycket d FSL). I 3 § femte stycket FSL anges följande.

”Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket f föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.”

I kommissionens förordning anges att det totala stödet av mindre betydelse inte får överstiga 200 000 euro under en treårsperiod, det s.k. takbeloppet.

Frågan i målet är innebörden av 3 § femte stycket FSL i förhållande till den skattesats som i 3 § första stycket f anges för taxeringsenhet med vindkraftsverk. Den närmare frågan är om fastighetsskatt ska tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet för taxeringsenhet med vindkraftverk om en tillämpning av den för vindkraftverk särskilda skattesatsen om 0,2 procent leder till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.

Högsta förvaltningsdomstolen anför bl.a. följande

”Sänkningen av skattesatsen för vindkraftverk genomfördes mot bakgrund av att vindkraftsanläggningar bedömdes vara missgynnade i förhållande till andra energianläggningar eftersom de inte kan producera energi kontinuerligt. I förhållande till de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd gjordes i förarbetena bedömningen att åtgärden rymdes inom regleringen om stöd av mindre betydelse (se prop. 2005/06:143 s. 32 f. och 44).

I förarbetena uttalades vidare att Skatteverket enligt unionsrätten har en skyldighet att i samband med deklarationstillfällena upplysa näringsidkarna om innebörden av att den sänkta fastighetsskatten har karaktären av stöd av mindre betydelse. Vidare uttalades att för näringsidkarna föreligger en skyldighet att lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta korrekta beskattningsbeslut. Näringsidkarna kommer därför inom ramen för denna skyldighet att, i vart fall när taket för stöd av mindre betydelse nåtts, behöva lämna uppgifter om övriga stöd (se a. prop. s. 33).

Av förarbetena framgår alltså att sänkningen av fastighetsskatten för vindkraftverk bedömdes vara ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning och att detta medförde att stödets storlek därmed kommer att begränsas i enlighet med reglerna i förordningen. Eftersom ett stöd av mindre betydelse inte anses uppfylla kriterierna i artikel 107.1 i EUF-fördraget behövde det inte anmälas till och godkännas av kommissionen innan det infördes.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening måste mot denna bakgrund bestämmelsen i 3 § femte stycket lagen om fastighetsskatt med dess hänvisning till kommissionens regelverk om stöd av mindre betydelse, förstås på så sätt att skatt ska tas ut med den högre skattesatsen om 0,5 procent om en tillämpning av den lägre skattesatsen om 0,2 procent skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids. Den lägre skattesatsen kan således tillämpas bara så länge takbeloppet enligt kommissionens förordning inte överskrids.”

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk” (2015-03-24, dnr 131 143176-15/111).

Referenser

3 § lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt