Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst)

Datum: 2019-05-22

Dnr: 202 193297-19/111

1 Sammanfattning

Vid bedömningen av rätten till pensionssparavdrag anses en person helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret endast innehar anställningar i vilka personen inte har tjänat in någon tjänstepension vare sig under beskattningsåret eller tidigare.

Detta ställningstagande ersätter tidigare utfärdat ställningstagande (Förhöjt pensionssparavdrag) med dnr 131 608698-08/111. Ställningstagandet är uppdaterat till gällande lydelse i 59 kap. inkomstskattelagen. Skatteverkets bedömning från tidigare ställningstagande har inte påverkats.

2 Frågeställning

Det händer att anställda med pensionsrätt i sina anställningar i utbyte mot höjd lön avstår från att tjäna in ytterligare tjänstepension (situation A). Det är inte heller ovanligt att anställda som har rätt till tjänstepension i en anställning fram till 65 års ålder fortsätter sin anställning utan att tjäna in någon tjänstepension för tiden efter 65 år (situation B) eller byter anställning till en där de inte har rätt till tjänstepension (situation C). Det förekommer även att anställda inte har rätt till tjänstepension i nuvarande anställning men har haft sådan rätt i någon tidigare anställning (situation D).

Fråga uppkommer om den skattskyldiga har rätt till pensionssparavdrag i dessa situationer på grund av att hen helt saknar pensionsrätt i anställning.

3 Gällande rätt m.m.

Inkomstskattelagen (1999:1229), IL

Pensionssparavdrag får göras av dem som är obegränsat skattskyldiga och som har avdragsgrundande inkomst av anställning och helt saknar pensionsrätt i anställning eller avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet (59 kap. 1 a § första stycket IL).

Rättspraxis

En anställd fick inte ett förhöjt pensionssparavdrag när den anställda i sin pågående anställning avstod från rätten till tjänstepension från och med det i ärendet aktuella beskattningsåret. Den anställda hade haft rätt till tjänstepension i anställningen tidigare år och ansågs därför inte helt sakna pensionsrätt i anställning (RÅ 2005 ref. 15).

En person som under första hälften av beskattningsåret hade en anställning med rätt till tjänstepension och under andra hälften av samma beskattningsår en annan anställning utan rätt till tjänstepension ansågs inte helt sakna pensionsrätt i anställning och hade därför inte rätt till förhöjt pensionssparavdrag för beskattningsåret ifråga. Däremot ansågs personen helt sakna pensionsrätt i anställning året därpå eftersom personen då endast innehade den sistnämnda anställningen där personen inte hade rätt till tjänstepension (RÅ 2007 ref. 76).

4 Bedömning

Frågan är när en anställd helt saknar pensionsrätt i anställning och därmed har rätt till pensionssparavdrag. Mot bakgrund av ovanstående tolkar Skatteverket gällande rätt enligt följande.

En person anses helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret inte har någon anställning i vilken personen under beskattningsåret eller tidigare beskattningsår har haft rätt till tjänstepension. Att personen under tidigare beskattningsår kan ha haft andra anställningar med rätt till tjänstepension saknar betydelse vid denna bedömning. Det innebär att pensionssparavdrag inte kan medges i fallet A och B ovan eftersom den anställda inte helt saknar pensionsrätt i anställning.

För fallet C saknar personen däremot helt pensionsrätt i anställning under förutsättning att personen inte under någon del av beskattningsåret hade kvar sin tidigare anställning där personen hade rätt till tjänstepension - personen har därför rätt till pensionssparavdrag. Detsamma gäller för fallet D.

-------------

Fotnot

1 Då gällande bestämmelser innebar att den som helt saknade pensionsrätt i anställning hade rätt till ett förhöjt pensionssparavdrag.