Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet, Pensioner, Tjänst)

Datum: 2008-10-18

Dnr: 131 608698-08/111

Nytt: 2019-05-23

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Pensionssparavdrag – pensionsrätt i anställning saknas, dnr 202 193297-19/111.

1 Sammanfattning

Vid bedömningen av rätten till ett förhöjt pensionssparavdrag anses en person helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret endast innehar anställningar i vilka personen inte har tjänat in någon pensionsrätt vare sig under beskattningsåret eller tidigare.

Denna skrivelse ersätter tidigare utfärdad skrivelse med dnr 131 52168005/111.

2 Bakgrund och frågeställning

Det händer att anställda med pensionsrätt i sina anställningar i utbyte mot höjd lön avstår från att tjäna in ytterligare pensionsrätt (situation A). Det är inte heller ovanligt att anställda som tjänat in pensionsrätt i en anställning fram till 65 års ålder fortsätter sin anställning utan att tjäna in någon pensionsrätt för tiden efter 65 år (situation B) eller skaffar sig en ny anställning som de helt saknar pensionsrätt i (situation C). Det förekommer i övrigt att anställda inte har någon pensionsrätt i nuvarande anställning men har tjänat in sådan rätt i någon tidigare anställning (situation D). Frågan uppkommer om rätt till förhöjt pensionssparavdrag föreligger på grund av att den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning i någon av dessa situationer.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 59 kap. 5 § 1- 2 st . IL i dess lydelse t.o.m. beskattningsåret 2007 (2008 års taxering) får pensionssparavdrag beträffande överskott i inkomstslaget tjänst inte överstiga 0,5 prisbasbelopp med tillägg av 5 procent av avdragsgrundande inkomst av tjänst till den del inkomsten överstiger 10 men inte 20 prisbasbelopp. Enligt 59 kap. 5 § 3 st . IL gäller dessutom för det fall den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning att tillägget för avdragsgrundande inkomst av anställning beräknas till 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (ett förhöjt pensionssparavdrag). Fr.o.m. beskattningsåret 2008 (2009 års taxering) har 0,5 basbelopp ersatts med 12 000 kr och tillägget på 5 % tagits bort. Bestämmelserna om det förhöjda pensionssparavdraget har flyttats till 59 kap. 5 § 2 st. IL.

I RÅ 2005 ref. 15, ett överklagat förhandsbesked, medgavs inte ett förhöjt pensionssparavdrag när en anställd i sin pågående anställning med pensionsrätt avstod från intjänande av sådan rätt från och med det i ärendet aktuella beskattningsåret.

I RÅ 2007 ref. 76 ansågs en person som under första hälften av beskattningsåret hade en anställning med pensionsrätt och under andra hälften av samma beskattningsår en annan anställning utan pensionsrätt sakna rätt till ett förhöjt pensionssparavdrag för beskattningsåret ifråga. Däremot ansågs en sådan avdragsrätt föreligga för nästa beskattningsår under vilket personen endast innehade den sistnämnda anställningen utan pensionsrätt.

4 Skatteverkets bedömning

Mot bakgrund av ovanstående tolkar Skatteverket gällande rätt enligt följande.

En person anses helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret inte har någon anställning i vilken personen under beskattningsåret eller tidigare tjänat in pensionsrätt. Att personen under tidigare beskattningsår kan ha haft andra anställningar med pensionsrätt saknar betydelse vid denna bedömning. Härav följer att ett förhöjt pensionssparavdrag inte kan medges i fallet A och B ovan. När det gäller fallet C medges ett förhöjt pensionssparavdrag under förutsättning att den skattskyldige inte under någon del av beskattningsåret hade kvar sin tidigare anställning med pensionsrätt eller har någon annan anställning med sådan rätt. Detsamma gäller fallet D.

Denna skrivelse ersätter tidigare utfärdad skrivelse med dnr 131 52168005/111.