Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet, Tjänst)

Datum: 2019-07-02

Dnr: 202 279862-19/111

1 Sammanfattning

För assistansanordnare som betalar ersättning till assistansberättigad för utlägg för måltid i bostaden till personliga assistenter, anställda av assistansanordnaren, utgör utlägget en avdragsgill kostnad i anordnarens näringsverksamhet.

Om det är förenat med svårigheter för den assistansberättigade att med kvitton visa den faktiska utgiften för den personliga assistentens måltid i bostaden, kan Skatteverket acceptera en schablonmässigt beräknad ersättning och ett schablonmässigt beräknat avdrag motsvarande 35 procent av det av Skatteverket för inkomståret i föreskrift fastställda förmånsvärdet för fri kost (schablonbelopp)1. För inkomståret 2019 uppgår det beräknade schablonbeloppet till sammanlagt 86 kr per dag för fria måltider (frukost, lunch och middag). Om kost som inköpts endast avser enstaka måltid per dag kan schablonbeloppet beräknas till 40 procent av 86 kr för lunch respektive middag (34 kr) samt 20 procent av 86 kr för frukost (18 kr).

Vad gäller kostförmån för assistenter som äter tillsammans med den assistansberättigade hänvisas till Skatteverkets ställningstagande dnr 130 318874-05/111, publicerat den 30 maj 2005.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om en assistansberättigad som gör ett utlägg för assistansanordnaren avseende måltider i hemmet för assistenter kan få en schablonmässigt beräknad ersättning från assistansanordnaren som anordnaren också har rätt till avdrag för.

3 Gällande rätt m.m.

Utgifter i näringsverksamhet för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad, 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

En försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för personlig assistans, 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Assistansersättning som ges ut till den funktionshindrade är skattefri för mottagaren, 8 kap. 19 § IL.

3.1 Ställningstagande

Skatteverket har i ställningstagandet Personliga assistenter och kostförmån, dnr 130 318874-05/111, publicerat den 30 maj 2005 angett att kostförmån som en person får i sitt arbete som personlig assistent åt en annan person som erhåller assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder är skattefri under förutsättning att den personliga assistenten enligt anställningsavtal e.d. är skyldig att delta i måltid med den funktionshindrade

4 Bedömning

Det är inte ovanligt att en assistansanordnare har kostnader i form av ersättning till en assistansberättigad för utlägg för kost hänförlig till måltider som assistenten äter tillsammans med den assistansberättigade i dennes bostad. De exakta kostnaderna för utläggen beräknas normalt utifrån kvitton från den assistansberättigades inköp. För assistansanordnare som betalar ersättning till assistansberättigad för utlägg i form av utgift för mat till personliga assistenter, anställda av assistansanordnaren, utgör utlägget en avdragsgill kostnad i anordnarens näringsverksamhet.

I vissa fall är utgifterna svåra att beräkna eftersom inköp av kost ofta sker såväl för privat bruk som till eventuella assistenter. Eftersom det då är förenat med stora svårigheter för den assistansberättigade att med kvitton visa exakt hur stor del av inköpen som avser kostnader för assistenternas måltider, bör assistansanordnaren kunna ersätta den assistansberättigade med en schablonberäknad ersättning för inköp av kost.

Matkostnader för en vuxen person när all mat lagas i hemmet beräknas till ca 2 500 kr per månad enligt Konsumentverkets beräkningar för 2019, vilket motsvarar 83 kr per dag för frukost, lunch och middag.

Skatteverket fastställer varje år i en föreskrift förmånsvärde för fri kost. Värdet för helt fri kost (frukost, lunch och middag) beräknas till 245 kr per dag för beskattningsåret 2019, SKVFS 2018:15.

För att säkerställa en likformig bedömning avseende schablonberäknad ersättning för kost, bör beräkningen av den schablonberäknade ersättningen utgå från det belopp som Skatteverket årligen beslutar gällande förmånsvärdet för fri kost. Det är Skatteverkets uppfattning att ersättningen för utlägg för kost avseende frukost, lunch och middag som tillhandahålls i den assistansberättigades bostad kan beräknas till 35 procent av det i föreskrift fastställda värdet för kostförmån (schablonbelopp).

För beskattningsåret 2019 kan schablonbeloppet beräknas till 86 kr (245 kr x 35% = 85,75 kr). Om kost som inköpts endast avser enstaka måltid per dag kan schablonvärdet beräknas till 40 procent av 86 kr för lunch respektive middag (34 kr) samt 20 procent av 86 kr för frukost (18 kr).

För det fall det är förenat med svårigheter att utifrån kvitton beräkna utläggets storlek accepterar Skatteverket att avdrag görs med utbetald ersättning motsvarande ett schablonbelopp som beräknats enligt ovan. Utbetalas ett lägre belopp än schablonen begränsas avdraget till utbetalt belopp.

_________

Fotnot

1 SKVFS 2018:15 avseende inkomståret 2019.