Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 281616-19/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 29 maj 2019, dnr 39-18/I

Sammanfattning

Allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked för att få svar på om ett företag som bedriver jordbruksverksamhet kan ha rätt till avdrag för ingående skatt för att anlägga en våtmark.

Kostnaden för anläggningen finansieras i sin helhet genom stöd från länsstyrelsen eftersom anläggningen har stor nytta för miljön genom att den bidrar till biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Våtmarken ger emellertid också företaget bättre förutsättningar i jordbruksverksamheten genom att den ökar möjligheten till bevattning.

Skatterättsnämnden, SRN, konstaterade att våtmarken anlagts på den egna åkermarken och att den inte kan anses som en separat fristående verksamhet. Anläggandet av våtmarken mot ersättning i form av stöd från länsstyrelsen kan inte betraktas som en omsättning. SRN bedömde därför att transaktionen är en icke-omsättning som inte har något direkt samband med utgående beskattade transaktioner. Däremot ansåg nämnden, mot bakgrund av samtliga omständigheter, att de förvärv som gjorts i samband med anläggandet får anses ha ett objektivt samband med hela företagets verksamhet och att avdragsrätt därför finns för den ingående skatten.

Skatteverket delar Skatterättsnämndens uppfattning att omständigheterna i det specifika fallet är sådana att sökanden har rätt till avdrag för ingående skatt på kostnader i samband med anläggandet av våtmarken. Enligt Skatteverkets uppfattning måste dock en bedömning göras i varje enskilt fall när det är frågan om sådana miljöinvesteringar, t.ex. våtmarksanläggningar, som görs med det primära syftet att gynna miljön och därmed vara till gagn för det allmänna. Skatteverket kommer därför att skriva ett ställningstagande där verket avser att klargöra sin uppfattning avseende avdragsrätt i samband med miljöinvesteringar.

Referat

Allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked för att få svar på om ett företag som bedriver jordbruksverksamhet kan ha rätt till avdrag för ingående skatt för att anlägga en våtmark.. Kostnaden för anläggningen finansieras i sin helhet genom stöd från länsstyrelsen. Anledningen till stödet är att anläggningen har stor nytta för miljön genom att vattenkvaliteten i Sveriges vattendrag förbättras samt att den även bidrar till den biologiska mångfalden genom att fågel-, växt- och djurlivet gynnas.

Våtmarken har även ett bevattningsuttag vilket gör det möjligt att recirkulera näringsrikt vatten. Därigenom återförs bl.a. kväve och fosfor som urlakats ur marken genom att vattnet från våtmarken används för bevattning.

SRN konstaterade inledningsvis att våtmarken anlagts på den egna åkermarken och att den bland annat syftar till att motverka den egna jordbruksverksamhetens miljöpåverkan och att den därför inte kan anses som en separat fristående verksamhet. Anläggande av våtmark mot ersättning i form av stöd från länsstyrelsen kan inte betraktas som en omsättning. SRN bedömde därför att transaktionen är en icke-omsättning som inte har något direkt samband med utgående beskattade transaktioner. Däremot ansåg nämnden, mot bakgrund av samtliga omständigheter, att de förvärv som gjorts i samband med anläggandet får anses ha ett objektivt samband med hela företagets verksamhet och att avdragsrätt därför finns för den ingående skatten.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Skatterättsnämndens uppfattning att omständigheterna i det specifika fallet är sådana att sökanden har rätt till avdrag för ingående skatt på kostnader i samband med anläggandet av våtmarken.

Enligt Skatteverkets uppfattning måste dock en bedömning göras i varje enskilt fall när det är frågan om sådana miljöinvesteringar, såsom en våtmarksanläggning, som görs med det primära syftet att gynna miljön och därmed vara till gagn för allmännyttan. Detta gäller framförallt när det allmänna utger bidrag för att täcka kostnaderna för anläggningen. Kostnader i samband med sådana miljöinvesteringar kan, enligt Skatteverkets bedömning, i normalfallet inte anses ha ett direkt eller omedelbart samband med utgående skattepliktiga transaktioner eller anses som allmänna omkostnader. Om det däremot kan visas att anläggningen är nödvändig för verksamheten eller att det kan visas att det finns en påtaglig nytta för verksamheten så finns rätt till avdrag för ingående skatt på kostnaderna för en sådan anläggning. Det förhållandet att det enbart finns en möjlighet att miljöinvesteringen indirekt kan vara till nytta i den ekonomiska verksamheten (t.ex. en jordbruksverksamhet) är dock en allt för vag koppling för att det ska vara fråga om ett sådant direkt eller omedelbart samband med hela den ekonomiska verksamheten som krävs för rätt till avdrag för ingående skatt (se bl.a. C-432/15, Bastová, punkterna 49-50)

Skatteverket kommer att skriva ett ställningstagande där verket avser att klargöra sin uppfattning avseende avdragsrätt för ingående skatt i samband med miljöinvesteringar som finansieras av det allmänna.

Referenser

8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)

C-432/15, Bastová