OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av motordrivna fordon och släpfordon hos Transportstyrelsen i vägtrafikregistret.

Lagen gäller dock inte

1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt,

2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon, eller

3. mopeder klass II.

Vilka uppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret framgår av 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 § Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller

2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

4 § Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det under sådana omständigheter som anges i 3 §, tillämpas det som sägs i lagen om ägaren på en förmyndare för honom eller henne.

Detta gäller dock inte

1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller

2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet.

Registrering som förutsättning för rätt att använda fordon

5 § För att följande fordon ska få användas ska uppgifter om fordonen registreras i vägtrafikregistret med de undantag som anges i 6-9 och 11 §§ :

1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och terrängmotorfordon.

2. Motorredskap klass II när de används

a) för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra fall än som nu har nämnts,

b) för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap. 17 § vägtrafikskattelagen (2006:227) på en väg som inte är enskild.

3. Släpfordon som dras av bilar.

4. Släpvagnar som dras av traktorer skatteklass I, motorredskap klass I eller tunga terrängvagnar.

5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används på det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton eller om motorredskapet utgörs av en ombyggd bil.

Undantag från registreringsplikten

6 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, eller industriområden, inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsvarande sätt som en traktor skatteklass II,

3. fordon som används kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 16 § första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som används kortaste lämpliga väg till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande,

4. fordon som vid besiktning eller inspektion av en polisman eller en sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonslagen provkörs i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genomföras,

5. fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt godkännande i den utsträckning som behövs för att provningen ska kunna genomföras,

6. fordon som provkörs av den som Trafikverket särskilt förordnat att utföra haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga ett ärende enligt fordonslagen,

7. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registreringsbesiktning eller ett enskilt godkännande av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller

8. fordon som används med stöd av saluvagnslicens enligt 11 §.

I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet eller provningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Om en polisman finner anledning att anta att ett fordon som anträffas i trafik inte är i föreskrivet skick, tillämpas första stycket 4.

7 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte i fråga om fordon i internationell vägtrafik i Sverige.

Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om

1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga hemvist utomlands,

2. fordonet inte är registrerat i Sverige, och

3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt användas här.

8 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och släpfordon som är kopplade till dem, om fordonen används i Sverige under högst ett år.

Första stycket gäller även danska fordon som får användas i Danmark med "faste prøveskilter", finska fordon som får användas i Finland med "provnummerskyltar" och norska fordon som får användas i Norge med "prøvekjennemerke".

Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett särskilt tillstånd att där tillfälligt använda ett fordon som inte är registrerat i landet, får fordonet under den tid som tillståndet avser användas i Sverige.

9 § Den som har sin egentliga hemvist i Sverige och som har förvärvat ett fordon som avses i 5 § men som inte är registrerat här, får under en vecka från det att fordonet fördes in i Sverige använda det med stöd av en giltig utländsk registrering. Detta gäller dock endast den som inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Användning av avställda fordon

10 § Ett avställt fordon får användas endast

1. i den omfattning som enligt 5 § 2 och 5 och 6 § första och tredje styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet används för att avlämnas enligt den lagen eller föras hem efter förfogande eller då det används i samband med besiktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt avtal eller används för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, och

5. med stöd av en saluvagnslicens enligt 11 §.

Saluvagnslicens

11 § Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i vägtrafikregistret eller som är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med, användas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation och testkörning,

2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till ett garage,

3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och

4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning.

12 § En saluvagnslicens får efter ansökan beviljas den som

1. yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon,

2. yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter,

3. avses i 17 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning, eller

4. på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning som avses i 3.

En ansökan om saluvagnslicens får inte beviljas om det skäligen kan antas att licensen kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att licens beviljas.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lackering som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen.

13 § En saluvagnslicens gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får den dock begränsas till en viss tid.

14 § En saluvagnslicens ska återkallas om

1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv månaderna,

2. saluvagnsskatten inte har betalats,

3. licensen har utnyttjats i strid med bestämmelserna om sådan licens, eller

4. licenshavaren på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla licensen.

Återkallelse enligt första stycket 3 eller 4 ska inte ske i ringa fall.

Tillfällig registrering

15 § Motordrivna fordon och släpfordon får registreras tillfälligt.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering avses med nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller borde ha varit registrerat här i landet annat än i förening med avställning.

16 § Ett fordon som förs in till Sverige för att användas stadigvarande här får registreras tillfälligt om

1. fordonet inte är registrerat här,

2. fordonets ägare har sin egentliga hemvist här, och

3. fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre månader från den dagen den beslutades. Den upphör dock att gälla två veckor efter det att fordonet godkänts vid en registreringsbesiktning.

17 § Ett fordon som inte ska användas stadigvarande i Sverige får registreras tillfälligt om

1. sökanden inte har sin egentliga hemvist i landet och förvärvar ett fordon här,

2. sökanden har sin egentliga hemvist i landet och förvärvar ett nytt fordon här men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då den tillfälliga registreringen beslutas,

3. sökanden är en svensk utlandsmyndighet som förvärvar ett nytt fordon här som ska användas utanför landet, eller

4. sökanden inte har sin egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk person, sin ledning i Sverige och sökanden eller den som representerar den juridiska personen endast tillfälligt ska vistas i landet och fordonet endast tillfälligt ska användas här, och

a) det har förts in i eller ska föras in i landet för testkörning eller annat liknande ändamål, eller

b) det har förts in i landet för enskilt bruk.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller från den dag den beslutades och under tolv månader eller om sökanden begär det under tre eller sex månader. Tillfällig registrering enligt första stycket 1 av ett fordon som inte är nytt gäller dock endast under en månad.

18 § Ett fordon får registreras tillfälligt på nytt först tolv månader efter att den närmast föregående perioden av tillfällig registrering har upphört. Denna begränsning för en ny registrering gäller dock inte sådana fordon som avses i 17 § första stycket 4 och som används för testkörning.

19 § Ett enligt 16 § tillfälligt registrerat fordon får användas utan någon annan inskränkning än den som avses i 21 §, om fordonet har förts in från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har en giltig registrering i det landet som innebär att det får användas obegränsat enligt det landets bestämmelser.

20 § Ett enligt 16 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses i 19 § användas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, ett tullkontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till någon annan plats där fordonet kan ställas upp i avvaktan på registreringsbesiktning eller enskilt godkännande, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock användas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock inte om fordonet har ändrats efter besiktningen så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållanden påverkats.

21 § Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik eller i taxitrafik.

22 § Beslut ska fattas om att en tillfällig registrering ska upphöra om

1. förutsättningarna i 16 eller 17 § inte är uppfyllda,

2. fordonet har bytt ägare, eller

3. ägaren begär att registreringen ska upphöra.

Straffbestämmelser

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon i strid med 5, 10, 11, 20 eller 21 § döms till penningböter.

Till samma straff döms ägaren, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet användes.

Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § andra stycket döms till penningböter.

25 § Bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen om ansvar för ägare eller användare av fordon tillämpas i fråga om ett fordon som ägs eller används av staten eller en kommun på förarens närmaste förman. Om förmannen har gjort vad som skäligen har kunnat krävas för att förebygga en förseelse och en sådan ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller användare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett oskiftat dödsbo eller ett konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett bolag, en förening, en stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen eller på den som Transportstyrelsen på begäran har godtagit som ansvarig företrädare för denna.

Hindrande av fortsatt färd

26 § Om ett fordon används i strid med 5, 10, 11, 20 eller 21 § eller en föreskrift som har meddelats i anslutning till denna lag, ska en polisman hindra fortsatt färd om den skulle utgöra en väsentlig olägenhet.

Förfarande och överklagande

27 § Frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering prövas av Transportstyrelsen.

28 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

29 § Transportstyrelsens beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte myndigheten beslutar något annat.

Beslut och bemyndiganden

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna lag om plikten att registrera fordon och om användning av fordon. Ett sådant beslut får förenas med villkor.

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. andra förpliktelser i fråga om registrering av fordon och saluvagnslicens än dem som framgår av lagen, dock inte föreskrifter som avser skatt,

2. rätten att använda fordon som hör hemma i något annat land, och

3. avgifter för registrering, andra förpliktelser i fråga om registrering och saluvagnslicens samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

32 § Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen helt eller delvis inte ska tillämpas om riket är i krig eller i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.