Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2019-08-26

Dnr: 202 348484-19/111

Nytt: 2020-09-22

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Upphävande av ställningstagande ”Vertikalt genomgående vägg vid uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader vid fastighetstaxeringen”, dnr 202 348484-19/111 med dnr 8-480678.

1 Sammanfattning

Vid uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader avses med vertikalt genomgående vägg en lodrät vägg från golv till tak genom byggnadskroppens samtliga våningsplan utan förskjutning mellan våningsplanen.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit vad som avses med ”vertikalt genomgående vägg” i 1 § andra stycket första meningen, Skatteverkets senaste föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering.

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår att byggnader ska indelas i de byggnadstyper som där framgår, t.ex. småhus, hyreshus eller specialbyggnad.

Av 2 kap. 3 § FTL framgår att byggnadstypen ska bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnaden till övervägande del är inrättad för och det sätt som byggnaden till övervägande del används på (övervägandeprincipen).

Av 1 § Skatteverkets senaste föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering framgår av första stycket att varje byggnadskropp ska anses som en byggnad, om inte annat anges i andra stycket.

Av andra stycket framgår att om en byggnadskropp är uppdelad genom vertikalt genomgående väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter ska varje del av byggnadskroppen indelas som en särskild byggnad. Ligger byggnadskroppen på flera fastigheter ska byggnadskroppen indelas i särskilda byggnader i enlighet med fastighetsindelningen.

Av tredje stycket framgår att gemensamma vinds- eller källarutrymmen inte utgör hinder för en sådan indelning som sägs i andra stycket. Byggnadskropp som genom vertikalt genomgående väggar är uppdelad i delar med två bostadslägenheter i varje del ska dock indelas som en särskild byggnad (hyreshus), om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

4 Bedömning

Egendom som hänförs till en byggnad ska aldrig delas upp vid indelningen i byggnadstyp. I stället ska varje sådan byggnadskropp indelas för sig i en byggnadstyp enligt den s.k. övervägandeprincipen som föreskrivs i 2 kap. 3 § FTL. Övervägandeprincipen innebär att byggnad ska indelas i den byggnadstyp som den till övervägande del är inrättad för och på det sätt som den till övervägande del används på. Varje byggnadskropp ska således i första hand ses som en byggnad.

I vissa fall kan en byggnadskropp vara uppdelad i två eller flera självständigt fungerande enheter genom en vertikalt genomgående vägg. Då ska varje del av byggnadskroppen indelas som en egen byggnad utifrån den byggnadstyp som överväger i respektive del.

Skrivningen i föreskriften förutsätter att det är fråga om en byggnadskropp som från början är uppförd med en vertikalt genomgående vägg mellan två självständiga enheter alternativt att det är en byggnad som blivit tillbyggd med en för ändamålet uppbyggd vägg som delar byggnadskroppen i två självständiga enheter. I dessa fall ska man vid indelningen i byggnadstyp inte ta hänsyn till gemensamma vinds- eller källarutrymmen.

Med vertikalt genomgående vägg i en byggnad avses därmed en lodrät vägg från golv till tak genom byggnadskroppens samtliga våningsplan utan förskjutning.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.