OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

/Träder i kraft I:2020-01-01/

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2020.

2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

- när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

- när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år    per månad  per vecka  per dag 
    i kronor  i kronor  i kronor  i kronor
0    14 534    1 446    382    123
I    12 633    1 260    330    123
II    11 001    1 094    289    123
III    9 565    950    247    123
IV    8 697    867    227    123
V    8 222    816    216    123

VI

eller renare  7 747    774    206    123

Minst 4 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år   per månad  per vecka  per dag 
    i kronor   i kronor  i kronor  i kronor
0    24 368    2 427    640    123
I    21 093    2 107    557    123

  
II    18 346    1 828    485    123
III    15 939    1 590    423    123
IV    14 503    1 446    382    123
V    13 707    1 363    361    123

VI

eller renare  12 912    1 291    340    123

3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.