Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2019:23

Nytt: 2022-12-19

Dessa allmänna råd har ändrats genom SKV A 2022:38 men ska fortfarande tillämpas för beskattningsåren 2020–2022.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:25) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som dock fortfarande ska tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 t.o.m. beskattningsåret 2019.