OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

Ändring till och med: SFS 2019:62

1 § Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.

Förordning (2019:62).

2 § Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 389/2012. Verket ska också till Europeiska kommissionen lämna sådan information som avses i artikel 34.2 i den förordningen.

3 § Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 2 § och enligt artiklarna 8, 15 och 16 i förordning (EU) nr 389/2012.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt den förordningen bedrivs på ett effektivt sätt.

Förordning (2019:62).