Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2020-03-18

Dnr: 8-134612

Ställningstagandet ”Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt” daterat den 20 december 2017, dnr 202 506437-17/111, ska inte längre tillämpas. Anledningen till detta är att ställningstagandet till den del som avser bedömningen av när startpeng till alla utgör en omsättning inte överensstämmer med utgången i Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 17 december 2019 (HFD 2019 ref. 68).

När det gäller den del i ställningstagandet som avser i vilka fall principen om förbud mot förfarandemissbruk kan vara tillämpligt framgår detta i ställningstagandet ”Principen om förbud mot förfarandemissbruk” (2018-12-05, dnr 202 505882-18/111).