Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2020-10-07 Skatteförfarandelagens bestämmelser ska tillämpas på handläggning av ärenden om befrielse från betalningsskyldig­het enligt 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen
2020-11-02 Avdragsrätt för ingående skatt i samband med avhjälpande av skador
2020-03-30 Upphävande av ställningstagandet Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia (Dnr 131 498603-16/111)
2020-07-01 Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2020-02-24 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2020-11-23 Upphävande av ställningstagandet Husarbete som skattefri gåva till anställda, dnr 131 762107-12/111
2020-11-02 Skattefria ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands
2020-10-07 Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift? (ersätter tidigare ställningstagande)
2020-04-08 Behörighet för en verkställande direktör i ett aktiebolag att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud
2020-06-22 Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift?
2020-03-30 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia
2020-10-09 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod
2020-04-02 Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter i OECD:s modellavtal
2020-11-27 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när ett delägarbeskattat företag är rådgivare
2020-03-23 Utgift för negativ ränta på banktillgodohavande utgör inte en ränteutgift
2020-01-22 Överföring av varor till ett avropslager, mervärdesskatt
2020-11-02 DAC 6 – anknutna personer och indirekt innehav
2020-12-09 DAC 6 – vad menas med begreppet gränsöverskridande i kännetecknen om internprissättning och inom vilka företagsgrupperingar är kännetecknen tillämpliga?
2020-01-16 Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land, mervärdesskatt
2020-12-15 Upphävande av ställningstagandet Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster
2020-01-13 Betaltjänster och undantaget från skatteplikt, mervärdesskatt
2020-11-04 Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil
2020-09-25 Förmedling av varor i annans namn för dennes räkning, mervärdesskatt
2020-04-03 Redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen
2020-11-02 Prispengar i andra tävlingar än idrottstävlingar, mervärdesskatt
2020-09-29 Upphävande av ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111
2020-02-12 Motion och annan friskvård i olika former
2020-09-14 Ränteutgifter och ränteinkomster vid tillämpning av avdragsförbudet för negativt räntenetto i övergångsbestämmelserna till reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton
2020-05-14 Hur ska utdelning och del av vinst från annat koncernföretag behandlas i vissa poster som ingår i en land-för-land-rapport?
2020-10-02 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2020-05-12 Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital
2020-09-23 Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet
2020-01-23 Bilagor i tryckta publikationer, mervärdesskatt
2020-08-12 När preskriberas en fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala?
2020-10-09 Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, mervärdesskatt
2020-02-26 Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2020-01-17 Beräkning av mervärdesskatt vid öresavrundning
2020-06-17 Förmån av taxiresor under en pandemi
2020-06-25 Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster
2020-12-28 DAC 6 – hur beräknas treårsperioden i kännetecknet om överföring av funktioner, risker eller tillgångar?
2020-04-17 Internprissättning och borgensprovisioner
2020-09-04 Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkrings­pension eller tjänstepension
2020-01-30 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2020-10-26 Försäljning av vara till besökare från ett land utanför EU - användning av varan innan utresan, mervärdesskatt
2020-04-01 Premier inom trav- och galoppsporten, mervärdesskatt
2020-09-25 Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn, mervärdesskatt
2020-10-22 Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion, mervärdesskatt
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2020-06-01 Upphävande av ställningstagandet Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark (dnr 131 321439-14/111)
2020-06-25 Förbrukning av el och bränsle samt leveranser av värme och kyla som ska hänföras till tillverkningsprocessen
2020-01-17 Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner, mervärdesskatt
2020-06-03 Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar
2020-07-01 Ställningstagandet ”Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL” ska inte längre tillämpas
2020-03-23 Förhållandet mellan förenklingsregeln och regeln om avdrag för ett annat koncernföretags negativa räntenetto
2020-09-03 Godkännande som registrerad EU-handlare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2020-06-04 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2020
2020-11-09 Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; mervärdesskatt
2020-05-27 När kan en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2020-01-24 Underrättelse om ett beslut om en kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt
2020-06-29 Upphävande av ställningstagande ”Flytt av pensions­försäkringar”, dnr 131 134617-09/111
2020-06-29 Upphävande av ställningstagandet ”Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar”, dnr 131 727157-08/111
2020-05-07 Beräkning av kvarstående negativt räntenetto när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt eftersom annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln
2020-08-31 Ändringsanstånd kan bara beviljas om det finns skatt eller avgift att betala för den aktuella redovisningsperioden
2020-10-26 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2020
2020-11-03 Upphävande av ställningstagandet ”Uppgifter i beskattningsverksamheten om skattebetalning m.m. omfattas av absolut sekretess”, dnr 202 116096-19/111
2020-07-10 Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?
2020-09-04 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner”, dnr 202 328108-18/111
2020-12-11 Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit
2020-12-10 Upphävande av ställningstagandet Avdrag för godkända tjänstehundar, dnr 131 755880-06/111
2020-10-05 Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2020-09-02 Undantag från skatteplikt för tjänster som avser krediter samt kreditgarantier och andra säkerheter, mervärdesskatt
2020-01-13 Ställningstagandet ”Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige” ska inte längre tillämpas
2020-12-14 Skattereduktion för grön teknik – materialkostnader
2020-03-26 Tillfälliga anstånd och företrädaransvar
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2020-03-18 Ställningstagandet ”Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2020-03-02 Ingen kontrollavgift när swishbetalning registrerats i kassaregistret som annat betalningsmedel än Swish
2020-06-01 Gas som för en godkänd lagerhållares räkning anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2020-01-31 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet
2020-06-23 Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande)
2020-09-22 Upphävande av ställningstagande ”Vertikalt genomgående vägg vid uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader vid fastighetstaxeringen”, dnr 202 348484-19/111
2020-11-05 Skatt på plastbärkassar, försäljningsställe för detaljförsäljning och butikslager
2020-05-27 Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
2020-09-01 Hästsport, ersättningar vid tävlingar och A-SINK