Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2020-03-20

Dnr: 8-137795

1 Sammanfattning

Ett företag som tillämpar förenklingsregeln får dra av ett negativt räntenetto på högst fem miljoner kronor. Om företaget ingår i en intressegemenskap får hela intressegemenskapen sammanlagt dra av negativa räntenetton på högst fem miljoner kronor. Om ett företag i intressegemenskapen med ett positivt räntenetto drar av ett annat företags negativa räntenetto är detta ett avdrag för ett negativt räntenetto som ska beaktas vid tillämpningen av förenklingsregeln. Det innebär att det avdragna beloppet i motsvarande mån minskar intressegemenskapens resterande möjliga avdrag för negativa räntenetton på sammanlagt högst 5 miljoner kronor.

2 Frågeställning

Ett företag A, som ingår i en intressegemenskap med två andra företag (B och C), har ett negativt räntenetto på 4 miljoner kronor. Företaget har ett obetydligt avdragsutrymme. Företag B har ett negativt räntenetto på 3 miljoner kronor. Även det företaget har ett lågt avdragsutrymme. Det tredje företaget, C, har ett positivt räntenetto på 2 miljoner kronor. Samtliga företag kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag till varandra. Företag A och B, som har negativa räntenetton, väljer att tillämpa förenklingsregeln. Företag C, som har ett positivt räntenetto, yrkar på att dra av 2 miljoner kronor av företag A:s negativa räntenetto på 4 miljoner kronor.

Fråga har uppkommit om företag A och B, efter att C dragit av 2 miljoner kronor av företag A:s negativa räntenetto, vid tillämpning av förenklingsregeln kan dra av 2 respektive 3 miljoner kronor avseende deras respektive negativa räntenetto eller om intressegemenskapens återstående sammanlagda avdragsutrymme efter C:s avdrag är begränsat till 3 miljoner kronor.

3 Gällande rätt m.m.

Den generella avdragsbegränsningen för negativa räntenetton innebär att ett företag med ett negativt räntenetto (24 kap. 23 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), vidare IL) bara får dra av detta med högst 30 procent av ett avdragsunderlag (avdragsutrymmet), (24 kap. 24 § första stycket IL). Ett företag med ett negativt räntenetto får, i stället för att dra av ett negativt räntenetto med högst 30 procent av ett avdragsunderlag, dra av ett negativt räntenetto med högst fem miljoner kronor (förenklingsregeln), (24 kap. 24 § andra stycket IL). Om företaget ingår i en intressegemenskap enligt definitionen i 24 kap. 22 § IL och något företag i intressegemenskapen väljer att tillämpa förenklingsregeln får de företag som ingår i intressegemenskapen sammanlagt dra av negativa räntenetton på högst 5 miljoner kronor.

Den del av ett negativt räntenetto som inte får dras av enligt förenklingsregeln, får inte sparas till ett senare beskattningsår (24 kap. 26 § första stycket IL).

Ett företag med ett positivt räntenetto (24 kap. 23 § andra stycket IL) får dra av ett annat företags negativa räntenetto med högst ett belopp som motsvarar det positiva räntenettot (24 kap. 28 § IL). Det gäller under förutsättning att båda företagen med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra och redovisar avdraget öppet i sina inkomstdeklarationer för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt för båda företagen (24 kap. 29 § IL). Det negativa räntenettot får inte heller ha dragits av på annat sätt (24 kap. 28 § andra stycket IL). Ett företag vars negativa räntenetto har dragits av hos ett annat företag ska minska sitt negativa räntenetto med motsvarande belopp (24 kap. 28 § tredje stycket IL).

Förarbeten till bestämmelserna finns i prop. 2017/18:245 avsnitt 6.2.3 och 6.2.5 samt i författningskommentaren, prop. s. 368 - 370 och s. 376.

4 Bedömning

Utgångspunkten är att varje företag var för sig ska beräkna sitt eget räntenetto. Om räntenettot är negativt ska avdragsrätten prövas hos företaget mot reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton.

Förenklingsregeln är utformad på så sätt att om ett eller flera företag inom en intressegemenskap tillämpar förenklingsregeln får företagen som ingår i intressegemenskapen sammanlagt dra av negativa räntenetton på högst 5 miljoner kronor.

I bestämmelsen om avdrag för ett annat företags negativa räntenetto i 24 kap. 28 § IL anges att ett företag med ett positivt räntenetto får dra av ett negativt räntenetto som uppkommit hos ett annat företag inom intressegemenskapen med högst ett belopp som motsvarar det egna positiva räntenettot. Skatteverket anser att denna lydelse, tillsammans med utgångspunkten att varje enskilt företag ska beräkna sitt eget räntenetto, innebär att ett motsvarande belopp har utnyttjats för avdrag inom intressegemenskapen.

När det gäller samordningen av tillämpningen av förenklingsregeln och bestämmelsen om avdrag för ett annat företags negativa räntenetto måste därför även beaktas att det enligt förenklingsregeln medges avdrag för negativt räntenetto med högst 5 miljoner kronor. Beloppet gäller för ett enskilt företag eller, om företaget ingår i en intressegemenskap, sammanlagt för hela intressegemenskapen.

Om ett företag med ett negativt räntenetto som ingår i en intressegemenskap väljer att tillämpa förenklingsregeln och ett annat företag i intressegemenskapen med ett positivt räntenetto väljer att dra av det första företagets negativa räntenetto utgör det avdraget av ett negativt räntenetto därför ett avdrag som måste beaktas då hela intressegemenskapens sammanlagda högsta möjliga avdrag på 5 miljoner kronor ska beräknas.

Det får till följd att om något av företagen A och B väljer att tillämpa regeln i 24 kap. 24 § andra stycket IL (förenklingsregeln) är intressegemenskapens sammanlagda möjliga avdrag för negativa räntenetton högst 5 miljoner kronor. Om företag C vill tillämpa bestämmelsen om avdrag för ett annat företags negativa räntenetto kan företag C dra av 2 miljoner kronor av företag A:s negativa räntenetto mot sitt eget positiva räntenetto på 2 miljoner kronor. Företag A och B, som tillämpar förenklingsregeln, kan därefter sammanlagt högst dra av ytterligare 3 miljoner kronor, då företag C redan dragit av 2 miljoner kronor av intressegemenskapens sammanlagda högsta möjliga avdrag på 5 miljoner kronor. Företag A och B får komma överens om hur kvarvarande avdrag på 3 miljoner kronor ska fördelas dem emellan. Den del av de negativa räntenettona som inte får dras av får inte sparas till ett senare beskattningsår.