Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2020-04-01

Dnr: 8-139181

Nytt: 2022-07-11

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-07-11, dnr. 8-1774335.

Nytt: 2022-01-18

OBS! Genom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 10 januari 2022, mål nr 4352-21, ska den del av ställningstagandet som avser premier som betalas ut till ägare av en travhäst som genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid inte längre tillämpas. Med anledning av domen ser Skatteverket över ställningstagandet i övriga delar.

1 Sammanfattning

Premier som betalas ut till en ägare av en travhäst när hästen har genomfört ett premie- eller kvalificeringslopp (ofta kallat kvallopp) på ett godkänt sätt och inom en idealtid är inte en ersättning för en tjänst som ägaren har tillhandahållit. Hästägaren har inte omsatt någon tjänst.

Premier som betalas ut till en ägare av en galopphäst när hästen har uppnått en viss placering i ett tävlingslopp är inte en ersättning för en tjänst som ägaren har tillhandahållit. Hästägaren har inte omsatt någon tjänst.

Premier som betalas ut till en hästuppfödare när en häst har genererat prispengar i ett tävlingslopp eller genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid är inte en ersättning för en tjänst som uppfödaren har tillhandahållit. Uppfödaren har inte omsatt någon tjänst. Detsamma gäller för premier som betalas ut till uppfödare av galopphästar.

Premier som betalas ut till en tränare när en galopphäst har genererat prispengar i ett tävlingslopp är inte ersättning för en tjänst som tränaren har tillhandahållit. Tränaren har inte omsatt någon tjänst.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet Premier inom trav och galopp, mervärdesskatt, daterat den 11 november 2009 (dnr 131 709486-09/111). Det nya ställningstagandet innebär en ändring på så sätt att premier som betalas ut till ägare av en travhäst som har genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid inte är en ersättning för en tjänst som ägaren har tillhandahållit. Detsamma gäller för premier som betalas ut till ägare av en galopphäst när hästen har uppnått en viss placering i ett tävlingslopp (se avsnitt 4.1). Den ändrade bedömningen har gjorts med anledning av EU-domstolens avgörande i mål C-432/15, Bastová.

2 Frågeställning

Inom trav- och galoppsporten förekommer det att premier betalas ut till hästägare, uppfödare och tränare. Utbetalningarna görs av olika företrädare inom sporten som t.ex. AB Trav och Galopp, Svensk Travsport, Svensk Galopp och de som arrangerar tävlingsloppen. Det finns fastställda krav för när utbetalning kan ske.

Frågan är om hästägaren, uppfödaren och tränaren har omsatt några tjänster när de tar emot premier från företrädare inom trav- och galoppsporten. Nedan följer några exempel på sådana premier.

Premier till hästägare

Premier betalas ut till en ägare av en travhäst när ett premie- eller kvallopp har genomförts på ett godkänt sätt och inom en idealtid. Premieloppen är träningsliknande lopp där hästarna ska springa på tid inom ett visst intervall. Kvallopp anordnas framförallt av djurskyddsmässiga skäl och syftar till att hästarna ska få visa att de är i ett tävlingsmässigt skick. De måste uppnå en godkänd kvalificeringstid för att få starta i ett tävlingslopp.

Inom galoppsporten finns olika former av bonuspremier som betalas ut till ägare av svenskuppfödda galopphästar. Dessa premier betalas ut efter att hästen har uppnått en viss placering eller vunnit sitt första lopp.

Premier till uppfödare

Premier betalas ut till uppfödare av svenskfödda och svenskregistrerade travhästar och beräknas utifrån en viss procent av prissumman i samtliga lopp (inklusive premielopp) i Sverige. Motsvarande premier finns för galopphästar.

Premier till tränare

Premier betalas ut till tränare som har licens att yrkesmässigt träna galopphästar. Det ska vara sådana hästar som tränaren har i sin träning och som har placerat sig på vissa platser. Tränarpremier betalas inte längre ut till travtränare med A-licens.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet Premier inom trav och galopp, mervärdesskatt, daterat 11 november 2009 (dnr 131 709486-09/111). Det nya ställningstagandet innebär en ändring på så sätt att premier som betalas ut till ägaren av en travhäst som har genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid inte är en ersättning för en tjänst som ägaren har tillhandahållit. Detsamma gäller för premier som betalas ut till ägare av en galopphäst när hästen har uppnått en viss placering i ett tävlingslopp (se avsnitt 4.1). Den ändrade bedömningen har gjorts med anledning av EU-domstolens avgörande i mål C-432/15, Bastová.

3 Gällande rätt m.m.

Mervärdesskatt ska betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap i den utsträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från skatt på omsättningen (1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen [1994:200], ML, jämför artikel 2.1 a i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Med omsättning förstås att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning (2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML, jämför artiklarna 24-26 i mervärdesskattedirektivet).

Det måste finnas ett direkt samband mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls för att ett tillhandahållande av en tjänst ska anses ha skett. Motvärdet måste kunna uttryckas i pengar och är det belopp som faktiskt erhålls (154/80, Aardappelenbewaarplaats, punkterna 10-13).

En betalning som är frivillig har inte en sådan direkt koppling att det kan anses vara fråga om en motprestation för en tjänst (C-16/93, Tolsma, punkterna 16-19).

En jordbrukare som tog emot bidrag för att minska sin produktion av mjölk har ansetts handla i det allmännas intresse. Varken unionen, berörda nationella myndigheter eller andra hade tillförts några fördelar av sådant slag att de kan betraktas som konsumenter av en tjänst. Ett tillhandahållande av tjänst ansågs därför inte föreligga (C-215/94, Mohr).

Det är bara ett tillhandahållande mot ersättning från hästägaren till arrangören när hästägaren ställer en häst till en kapplöpningsarrangörs förfogande i syfte att hästen ska delta i en kapplöpning om arrangören betalar en ersättning som är oberoende av hästens placering i kapplöpningen. Det finns inte något tillhandahållande mot ersättning när endast ägarna till de hästar som har placerat sig i kapplöpningen får prispengar. Detta eftersom erhållandet av priset villkoras av utförandet av en särskild prestation som är underkastad en viss slumpmässighet. Detta gäller oavsett om prispengarna är bestämda i förväg eller inte (C-432/15, Bastová, punkterna 36-37).

Om deltagandet i en tävling ger upphov till en direkt motprestation i form av startpengar, oberoende av hästens kommande placering, skulle ägarens ställande till förfogande av häst kunna ses som ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning. Startpengen är då den direkta motprestationen för den tjänsten (C-432/15, Bastová, punkt 39).

Av EU-domstolens praxis framgår att prispengar, som är beroende av hästens placering i en tävling, saknar ett sådant direkt samband med hästägarens tillhandahållande som krävs för att det ska vara fråga om ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning i mervärdesskattedirektivets mening (HFD 2019-12-17, mål nr 5824-18).

4 Bedömning

En förutsättning för att mervärdesskatt ska betalas är att det finns en omsättning av en vara eller en tjänst. Det betyder att varan eller tjänsten ska tillhandahållas någon mot ersättning. Det ska finnas ett direkt samband mellan tillhandahållandet och ersättningen. Så är fallet när det mellan säljaren och köparen finns ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan parterna.

4.1 Premier till hästägare

De premier som betalas ut i samband med ett premie- eller kvallopp är villkorade av att travhästen har genomfört loppet på ett godkänt sätt och inom en idealtid. Det är således ett visst resultat i loppet som ger upphov till utbetalningen av premierna. Hästens prestation i loppet beror bl.a. på vilken dagsform den har, vilka andra hästar som deltar och hur de hästarna påverkar loppet. Prestationen får därför anses vara förenad med en viss slumpmässighet. En sådan slumpmässighet utesluter ett direkt samband mellan att hästen ställs till förfogande för att delta i tävlingen och mottagandet av premierna. Det innebär att dessa premier inte är en ersättning för en tjänst som ägaren har tillhandhållit. Skatteverket anser att hästägaren inte har omsatt någon tjänst.

Bonuspremier som betalas ut till en ägare av en galopphäst när hästen har uppnått en viss placering eller vunnit sitt första lopp är villkorade av att hästen ska uppnå en viss placering som t.ex. första-, andra- eller tredjeplats. Mottagandet av sådana premier beror till stor del på hästens dagsform och övriga deltagares prestationer och är därför underkastat en viss slumpmässighet. Det saknas således ett direkt samband mellan att ägaren ställer sin häst till förfogande för att delta i tävlingen och mottagandet av bonuspremierna. Skatteverket anser att hästägaren inte har omsatt någon tjänst.

4.2 Premier till uppfödare

Premier som betalas ut till hästuppfödare baserar sig inte på något avtal eller någon annan överenskommelse mellan uppfödare och företrädare inom trav- och galoppsporten om att uppfödaren ska tillhandahålla någon tjänst. Dessa premier är avsedda att allmänt stimulera uppfödningen av bra tävlingshästar som behövs för att kunna arrangera ett bra spel.

Det betyder att premier som betalas ut till en hästuppfödare när hästen har genererat prispengar i ett tävlingslopp eller genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid inte är en ersättning för en tjänst som uppfödaren har tillhandahållit. Detsamma gäller för premier som betalas ut till uppfödare av galopphästar. Skatteverket anser att en hästuppfödare som tar emot sådana premier inte har omsatt någon tjänst.

4.3 Premier till tränare

Premier som betalas ut till tränare med licens att yrkesmässigt träna galopphästar baserar sig inte på något avtal eller någon annan överenskommelse mellan tränare och företrädare inom galoppsporten om att tränaren ska tillhandahålla en tjänst. Dessa premier är avsedda att allmänt stimulera att det finns bra tränare som indirekt behövs för att kunna arrangera ett bra spel. Det betyder att premier som betalas ut till en tränare när hästen har genererat prispengar i ett tävlingslopp inte är en ersättning för en tjänst som tränaren har tillhandahållit. Skatteverket anser att en tränare som tar emot sådana premier inte har omsatt någon tjänst.