Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Datum: 2020-04-03

Dnr: 8-160916

1 Sammanfattning

En verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag är behörig företrädare för bolaget när det gäller att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och skriva under en ansökan om godkännande av ett deklarationsombud.

2 Frågeställning

Fråga har ställts dels om VD:s behörighet att skriva under en inkomstdeklaration, dels om VD:s behörighet att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud.

3 Gällande rätt m.m.

En juridisk persons deklaration ska skrivas under av en behörig ställföreträdare. En elektronisk deklaration kan också skrivas under av ett deklarationsombud (38 kap. 3 § skatteförfarandelagen, SFL). Ett deklarationsombud är en fysisk person som den deklarationsskyldige har utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige (6 kap. 4 § SFL). Företaget ansöker hos Skatteverket om godkännande av den person företaget utsett till deklarationsombud.

Styrelsen i ett aktiebolag har alltid behörighet att företräda aktiebolaget (8 kap. 35 § aktiebolagslagen, ABL). VD har rätt att företräda bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder (8 kap. 36 §). Bolaget kan också företrädas av särskilt utsedda firmatecknare (8 kap. 37 §). En särskild firmatecknare har samma behörighet att företräda bolaget som styrelsen.

4 Bedömning

VD har behörighet att företräda ett aktiebolag beträffande den löpande förvaltningen. Vad som ingår i den löpande förvaltningen har inte något givet svar. Skatteverket har sedan länge ansett att det ingår i den löpande förvaltningen att skriva under en skattedeklaration. Av 8 kap. 29 § ABL framgår att åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen. Denna formulering får anses ge stöd för att det även hör till den löpande förvaltningen att skriva under en inkomstdeklaration. En inkomstdeklaration lämnas årligen och ska återspegla bolagets verksamhet. Det är vidare svårt att se något tungt vägande skäl att göra åtskillnad mellan VD:s behörighet att skriva under en inkomstdeklaration och en skattedeklaration. VD ska därför anses behörig att skriva under en inkomstdeklaration.

Ett deklarationsombud får skriva under en inkomstdeklaration. Att utse ett deklarationsombud bör förutsätta att den som utser ombudet själv får skriva under inkomstdeklarationen. Ställningstagandet ovan innebär att VD anses ha denna behörighet. De andra behörigheter ett deklarationsombud har får också anses ingå i den löpande förvaltningen och VD:s behörighet. VD ska därför anses behörig att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud.