Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Datum: 2020-06-08

Dnr: 8-307865

Nytt: 2020-10-07

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2020-10-07, dnr. 8-474420.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett beslut om företagsrekonstruktion inte utgör skäl för befrielse från skyldigheten att betala trängselskatt. Skatteverket anser dock att det finns skäl för befrielse från en tilläggsavgift, om fordonsägaren på grund av en företagsrekonstruktion är förhindrad att betala den trängselskatt som givit upphov till tilläggsavgiften.

2 Frågeställning

Ett företag som är under företagsrekonstruktion får normalt inte betala fordringar som uppkommit innan beslut om företagsrekonstruktion. Utgör detta förbud att betala fordringar, ett skäl för befrielse från trängselskatt och/eller tilläggsavgift enligt 18 § lagen (2004:629) om trängselskatt, LTS?

3 Gällande rätt m.m.

Skyldighet att betala trängselskatt uppkommer när en skattepliktig bil passerar en betalstation i Stockholms eller Göteborgs kommun enligt bilagorna 1 och 2. (9 § LTS)

Trängselskatt, som har beslutats enligt 2 § andra stycket ska betalas senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser. (12 § LTS)

Om det inte har fattats något beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket, får beskattningsmyndigheten besluta i frågan. Sådant beslut får fattas, i fråga om trängselskatt, senast 60 dagar efter den dag då ett beslut enligt 2 § andra stycket senast skulle ha kunnat fattas och, i fråga om tilläggsavgift, senast 60 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats. (15 § första stycket LTS)

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts enligt första stycket ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen. (15 § andra stycket LTS)

Beskattningsmyndigheten ska ompröva beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift, om den skattskyldige begär det eller det finns andra skäl. (15 a § LTS första stycket LTS)

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen. (15 a § andra stycket LTS)

Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket, ska en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgiften anses uppkomma vid den tidpunkt då trängselskatten senast skulle ha betalats (jfr. HFD 2011 ref. 88).

Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad. (14 § LTS)

Skatteverket får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften. (18 § LTS)

Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt att återbetala redan betalt belopp, bör dock användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått (prop. 2003/04:145 s. 112 f.).

Såsom exempel på situationer då befrielse kan vara aktuellt har i förarbeten angetts

  • att bilen blivit stulen,
  • att bilen använts vid en nödsituation, eller
  • att Transportstyrelsen eller en annan myndighet har gjort något fel vid hanteringen, t.ex. när de informerat trafikanterna (prop. 2003/04:145 s. 64).

En företagsrekonstruktionsgäldenär får inte utan rekonstruktörens samtycke betala skulder som uppkommit före beslut om företagsrekonstruktion. Rekonstruktören får bara lämna samtycke till betalning om det finns synnerliga skäl (2 kap. 15 § lag [1996:764] om företagsrekonstruktion).

4 Bedömning

Avgörande för om trängselskatt respektive en tilläggsavgift omfattas av företagsrekonstruktionen är om de uppkommit innan eller efter beslutet om företagsrekonstruktion. En fordran om trängselskatt uppkommer vid passagen av en betalstation, medan en tilläggsavgift uppkommer när en trängselskatt kvarstår obetald efter respektive förfallodag enligt 12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket LTS.

Trängselskatt

Att en fordran om trängselskatt omfattas av en företagsrekonstruktion kan inte sägas innebära att fordran uppkommit utan egen förskyllan eller att dess uppkomst inte gick att förhindra. Skatteverket anser att en företagsrekonstruktion inte har någon betydelse för frågan om befrielse enligt 18 § LTS. Skatteverket anser därför att det inte är uppenbart oskäligt att betalningsskyldigheten kvarstår för trängselskatt som omfattas av en företagsrekonstruktion.

Tilläggsavgift

När det gäller tilläggsavgift anser Skatteverket att det i vissa fall kan vara uppenbart oskäligt att ta ut avgiften om fordonsägaren är i företagsrekonstruktion. Avgörande är om den skattepliktiga passagen skett innan eller efter beslut om företagsrekonstruktion. Har passagen skett innan beslut om företagsrekonstruktion får fordonsägaren inte betala trängselskatten och kan alltså inte förhindra att tilläggsavgift uppkommer. Skatteverket anser att det då är uppenbart oskäligt att ta ut en tilläggsavgift. Har passagen skett efter beslutet om företagsrekonstruktion är fordonsägaren oförhindrad att betala trängselskatten och kan då undvika att tilläggsavgiften tas ut. Detta innebär att passager som skett samma dag kan bedömas olika, beroende på om passagen skett före, respektive efter beslutet om företagsrekonstruktion.

Avgörande är alltså om företagsrekonstruktionen medfört ett förbud för fordonsägaren att betala den underliggande trängselskatten eller inte och på så sätt kunnat undvika att tilläggsavgiften tas ut.

Exempel 1

Bakgrund: Tingsrätten har den 17 januari år 2 beslutat om företagsrekonstruktion för företag A. Företag A begär nu omprövning hos Skatteverket av beslut om tilläggsavgift för passager under december månad år 1.

Bedömning: Då samtliga passager har gjorts innan beslutet om företagsrekonstruktion fattades innebär detta att skatt för dessa inte får betalas av företag A. Befrielse med stöd av 18 § LTS ska ske för den tilläggsavgift som är ett resultat av att skatt för nyss nämnda passager inte betalats i rätt tid.

Exempel 2

Bakgrund: Tingsrätten har den 17 december år 1 beslutat om företagsrekonstruktion för företag B. Företag B begär nu omprövning hos Skatteverket av beslut om tilläggsavgift för passager december månad år 1. Passager har gjorts den 10, 11, 17 och 18 december år 1.

Bedömning: Passager från den 10 och 11 december har gjorts innan beslutet om företagsrekonstruktion fattades vilket innebär att skatt för dessa inte får betalas av företag B. Passagerna från den 17 och 18 december har däremot skett efter att beslutet om företagsrekonstruktion fattades och trängselskatt för dessa ska betalas av företag B. Då det finns passager för december månad år 1 som skulle ha betalats av företag B saknas skäl att befria från den tilläggsavgift som tagits ut. Om företag B betalar passagerna avseende 17 och 18 december kan Skatteverket befria från tilläggsavgiften.

Exempel 3

Bakgrund: Tingsrätten har den 17 januari år 2 beslutat om företagsrekonstruktion för företag C. Företag C begär nu omprövning hos Skatteverket av beslut om tilläggsavgift för passager oktober månad år 1.

Bedömning: Trängselskatten för passager oktober månad år 1 har förfallit till betalning innan beslut om företagsrekonstruktion. Men eftersom företagsrekonstruktionen inte hade beslutats före trängselskattens förfallodag så fanns det inte något rättsligt hinder för fordonsägaren att betala trängselskatten och därigenom att förhindra att tilläggsavgiften togs ut. Det saknas då skäl att befria företag C från tilläggsavgiften.