Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2020-06-18

Dnr: 8-339254

1 Sammanfattning

För poker och andra kombinationsspel ska spelaren beskattas för den vinst som hen har rätt att erhålla av spelanordnaren. För beskattningen saknar det alltså betydelse att spelaren inför spelet har avtalat om att en viss andel av en eventuell vinst ska tillfalla en annan person.

För lotteri och vadhållning, som sker gemensamt i form av ett enkelt bolag, ska var och en av deltagarna beskattas för sin andel av vinsten.

För spel genom en bulvan, ska vinsten beskattas hos huvudmannen, som får anses vara den verkliga spelaren. Bulvanen anses inte som deltagare i spelet och ska därför inte beskattas för någon del av vinsten. Eventuell ersättning till bulvanen ska istället beskattas i inkomstslaget tjänst.

2 Frågeställning

Vinst i lotterier och andra spel, t.ex. poker och vadslagning, är i vissa fall en skattepliktig kapitalinkomst. Det förekommer att flera personer spelar tillsammans och avtalar om var och ens insats i spelet, samt efter vilken grund som eventuell vinst ska fördelas. Endast en av deltagarna i ett sådant gemensamt spel är motpart till anordnaren av spelet och är därmed formell mottagare av vinsten.

Spel via internet sker genom ett spelkonto och det förekommer att spel sker för annan persons räkning, t.ex. vid s.k. bonustrading. Innehavaren av spelkontot tillhandahåller alltså sitt konto för annan persons spelande och uppträder därmed som en form av bulvan gentemot spelanordnaren. För detta kan kontoinnehavaren erhålla en viss ersättning, som kan vara ett fast belopp eller ett rörligt belopp i förhållande till vinsten av spelet.

Vem är skattskyldig för vinsten?

Är det någon skillnad mellan vinst i lotteri, vadhållning eller kombinationsspel?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Civilrätt - spellagen

Spellagen tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige (1 kap. 2 § spellagen (2018:1138), SL). Av betydelse vid bedömningen av om ett onlinespel riktar sig till den svenska spelmarknaden är om webbplatsen innehåller svensk text och erbjuder insättningar och uttag i svenska kronor (proposition 2017/18:220 s. 290).

Med spel avses lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel (2 kap. 1 § SL).

Med lotteri avses en aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen (2 kap. 3 § SL).

Med vadhållning avses en aktivitet där deltagarna har chans att vinna ett pris och där man satsar på utfallet av en framtida händelse eller på en särskild händelse ska eller inte ska inträffa i framtiden (2 kap. 3 § SL).

Med kombinationsspel avses spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump (2 kap. 3 § SL).

För att tillhandahålla spel enligt spellagen krävs en licens, med undantag för vissa mindre spel (3 kap. 3 § SL).

3.2 Skatterätt - inkomstskattelagen

Vinster i lotteri, kombinationsspel och pyramidspel samt vid vadhållning ska tas upp till beskattning som inkomst av kapital om den inte är skattefri enligt 8 kap. 3 §. Vinsten som ska beskattas beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda vinsterna och insatserna under året hos samma spelanordnare. Utgifter för att delta i spelet får inte dras av (42 kap. 25 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL).

Vinster i lotterier och kombinationsspel samt vid vadhållning är skattefria om

- spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen (2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag,

- spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen, eller

- spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige (8 kap. 3 § IL).

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Med tjänst avses bl.a. uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § IL).

3.3 Praxis

X deltog i olika pokerturneringar i USA och inför varje turnering har X, tillsammans med andra spelare, avtalat att Y Ltd betalar deltagaravgifterna och övriga utgifter för att delta i spelet, mot att Y Ltd får 60 procent av eventuella vinster. Kammarrätten ansåg att avtalet i första hand avsåg att hantera spelarnas utgifter för att delta i spelet och anförde bl.a. följande.

”Kammarrätten ifrågasätter inte det muntliga avtalet som X uppger att han och övriga spelare har träffat med Y Ltd. Även om avtalet i sig innebär att ett enkelt bolag civilrättsligt har kommit till stånd, är det X och de andra spelarna som ingått avtalet som personligen deltagit i turneringarna.”

Kammarrätten fann att X som personligen vunnit de aktuella beloppen och kvitterat ut pengarna, ska ta upp dessa vinstbelopp som inkomst av kapital (Kammarrättens i Stockholm dom den 11 november 2009, mål nr 4517-08).

X har deltagit i två pokerturneringar i USA och har avtalat med Y att hen ska betala deltagaravgiften och i gengäld få 50 procent av eventuell vinst. Kammarrätten ansåg att avtalen innebar att enkla bolag civilrättsligt kommit till stånd mellan parterna, men att det inte påverkade X:s avtal med spelarrangörerna. Kammarrätten anförde bl.a. följande.

”Det är X själv som registrerats som deltagare i turneringarna, som personligen vunnit prispengarna och som spelarrangören med befriande verkan kunnat utbetala vinstsummorna till. Till skillnad mot det fall då flera personer gemensamt äger exempelvis en lott där innehavaren av lotten har rätt till eventuell vinstsumma, är det i detta fall endast A som kan göra anspråk på vinsten från hans spelande. Det förhållandet att A efter det att han vunnit gett instruktioner till kassan på kasinot att viss del av vinstsumman skulle utbetalas direkt till B istället för till honom själv, medför därför inte att han undgår skattskyldighet för beloppen som han vunnit. Hela vinstsumman ska därför tas upp till beskattning för A enligt 42 kap. 25 § IL” (Kammarrättens i Stockholm dom den 29 mars 2011, mål nr 976-10).

Kammarrätten i Göteborg har dock beskattat spelarna i enlighet med ett avtal om vinstfördelning, till den del det inte var fråga om att täcka kostnaderna för att delta i pokerturneringen (Kammarrättens i Göteborg dom den 28 september, mål nr 3756-10).

En person försörjde sig på hästspel i Sverige och i utlandet. Eftersom spelandet endast bedrevs för egen räkning ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att beskattning inte skulle ske i inkomstslaget näringsverksamhet, trots att omfattningen hade varit betydande (RÅ 1986 ref. 87).

4 Bedömning

Ett enkelt bolag är ingen juridisk person. Bolaget är inte heller ett eget skattesubjekt och beskattas därför inte för sin inkomst. Beskattningen sker istället hos bolagsmännen i förhållande till var och ens andel av bolagets inkomster och utgifter.

4.1 Poker och andra kombinationsspel

Med kombinationsspel avses sådana spel där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump. Poker är typiskt sett ett kombinationsspel.

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 11 november 2009, mål nr 4517-08, ansett att den person som deltar i spelet gentemot anordnaren av en pokerturnering, i sin helhet är skattskyldig för vinsten. Skatteverket har referat domen i Rättslig vägledning, dnr 460 80705-09/5481, med följande kommentar

”Det är inte ovanligt att spelare ingår olika former av avtal, som syftar till att sprida risker och möjligheter av att delta i pokerturneringar. Skatteverket anser att domen får utvisa att avtal om fördelning av deltagaravgifter och eventuella vinster inte har någon betydelse för inkomstbeskattningen. Den spelare som faktiskt har deltagit i spelet är också ensam skattskyldig för de vinster som han/hon personligen har vunnit.”

Se också ovan angivna dom från Kammarrätten i Stockholm den 29 mars 2011, mål nr 976/10.

Skatteverket delar kammarrättens uppfattning att spelaren är skattskyldig för den vinst som hen har rätt till att erhålla av spelanordnaren. För beskattningen saknar det alltså betydelse att spelaren inför spelet har avtalat om att en viss andel av en eventuell vinst ska tillfalla en annan person, vilket civilrättsligt kan vara ett enkelt bolag. Det gäller för poker och andra sorters kombinationsspel, där spelarens skicklighet är av stor betydelse för sannolikheten att vinna. Det är alltså ett undantag från vad som annars gäller för beskattning av bolagsmän i ett enkelt bolag.

Exempel

Eva och Berit ska delta i en pokerturnering i USA där insatsen är 100 000 kr. Eva avtalar med Lars att han betalar hälften av insatsen och ska också ha rätt till hälften av en eventuell vinst. Eva och Berit avtalar att de ska ha rätt till 10 procent av varandras vinster. Eva vinner 300 000 kr och Berit vinner 500 000 kr. Av Evas vinst ska Lars ha 150 000 kr och från Berit erhåller Eva netto 20 000 kr (50 000 – 30 000).

Eva ska beskattas för hela sin vinst med 200 000 kr (300 000 – insatsen 100 000). Beloppet som Eva erhåller av Berit är ingen beskattningsbar spelvinst för henne. Berit ska beskattas för hela sin vinst med 400 000 kr (500 000 – insatsen 100 000). Någon beskattningsbar spelvinst uppkommer inte för Lars, eftersom han inte anses ha deltagit i spelet.

4.2 Lotteri och vadhållning

Gemensamt spel i form av lotteri och vadhållning sker vanligtvis genom att var och en av deltagarna bidrar till insatsen och sedan fördelar vinsten i förhållande till var och ens insats i spelet. Vinstfördelningen kan också ta hänsyn till annan grund, t.ex. att någon bidrar till spelet genom sin sakkunskap inom en viss typ av vadhållning, t.ex. trav eller sporthändelser. En sådan gemensam spelverksamhet är en form av enkelt bolag.

Innehavaren av spelkontot är berättigad till utbetalning av vinsten från spelanordnaren. Utgångspunkten är därför att innehavaren av spelkontot också är skattskyldig för vinsten.

Om det visas att vinsten avser ett gemensamt spel i ett enkelt bolag och att vinsten därför har fördelats mellan flera personer, ska dock vinsten beskattas hos var och en av bolagsmännen i förhållande till deras mottagna andel av vinsten. Ytterst är det en bevisfråga, som får bedömas med hänsyn till uppgifterna i det enskilda fallet. Enligt Skatteverket är följande uppgifter av särskild betydelse

- vad har avtalats mellan deltagarna?

- identifikationsuppgifter för samtliga deltagare (namn + adress eller personnummer)

- insatsen för varje deltagare och underlag som visar att betalning har skett

- efter vilken grund som vinsten har fördelats och vinstbeloppet för varje deltagare

- underlag som visar att vinstandelen har utbetalats till respektive deltagare

4.3 Bulvanförhållanden

Någon kan tillhandahålla sitt spelkonto för en annan persons spelande. Det kan strida mot spelbolagets villkor för kontot eller mot nationell lagstiftning där spelbolaget eller kontoinnehavaren är hemmahörande. Detta saknar dock betydelse för beskattning av vinsten.

Utgångspunkten är att genomförda spel har skett för kontoinnehavarens räkning, som därmed också är skattskyldig för vinsten. Om det kan visas att spelen har skett för en annan persons räkning, dvs. att kontoinnehavaren endast agerar som bulvan för en annan persons spelande, är istället den verkliga spelaren (huvudmannen) skattskyldig för vinsten. Det saknar betydelse om vinsten delvis har upparbetats genom eventuell bonus som spelbolaget tillför vid öppnande av ett nytt spelkonto. Inkomsten får ändå i grunden anses hänförlig till spelvinster.

Exempel

Anna har ett spelkonto hos spelbolaget X. Hon låter Per spela via sitt konto, genom att lämna ut sina inloggningsuppgifter till honom. Per gör en inbetalning till spelbolaget, vilket tillgodoförs Annas konto. Anna får, dels 2 000 kr, dels 5 procent av den vinst som uppkommer vid Pers spelande.

Insatserna i spelet har enbart finansierats av Per och han tillgodogör sig också vinsterna. Skatteverket anser därför att Per ska beskattas för den nettovinst som uppkommer för det spel som har skett för hans räkning enligt 42 kap. 25 § IL. Beskattning kan inte ske i inkomstslaget näringsverksamhet och det gäller oavsett omfattningen av spelandet (RÅ 1986 ref. 87)

Anna agerar endast som bulvan och kan därför inte anses delta i ett gemensamt bedrivet spel, eftersom hon inte betalar någon insats och inte heller i övrigt bidrar till utfallet av spelet. Hon bidrar endast med att tillhandahålla ett spelkonto och eventuell viss administration kring spelet. Erhållen ersättning kan därför inte vara en sådan vinst av spel, som är skattepliktig enligt 42 kap. 25 § IL i inkomstslaget kapital. Ersättningen bör istället vara en skattepliktig inkomst i inkomstslaget tjänst med stöd av 10 kap. 1 § IL och det gäller oavsett om ersättningen har bestämts till ett fast belopp eller till en viss andel av vinsten.

För Per är ersättningen till Anna en utgift för hans deltagande i spelet och får därför inte dras av enligt 42 kap. 25 § IL.