Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet, Pensioner)

Datum: 2020-06-15

Dnr: 8-319750

Ovannämnda ställningstagande som publicerades den 8 december 2008 upphävs från och med den 15 juni 2020.

Det upphävda ställningstagandet behandlar situationen när försäkringsavtal avseende kapitalpension som ingåtts före den 2 februari 2007 har överlåtits till en annan försäkrings­givare eller har överförts till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet efter den 31 december 2008. Enligt ställningstagandet förlorar avtalen sin skatterättsliga status av pensionsförsäkring när det gäller avkastnings­skatt och försäkringarna kommer att vara "vanliga" kapitalförsäkringar och beskattas med den högre avkastningsskatten 27%.

Från och med den 1 januari 2020 har punkten 9 i ikraftträdande- och övergångsbestäm­melserna till lagen (2008:134) om ändring i inkomst­skattelagen (1999:1229) och punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2008:136) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ändrats (SFS 2019:739 respektive SFS 2019:738). Ändringarna innebär att det från och med 1 januari 2020 är möjligt att överlåta eller föra över en kapitalpension genom en bestånds­överlåtelse utan att försäkringen tappar statusen av kapitalpension.

Skatteverket anser att det upphävda ställningstagandet i och med lagändringen är överspelat.