Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-245787

Ställningstagandet ”Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL” daterat den 3 mars 2008, dnr 131 127228-08/111 ska inte längre tillämpas med anledning av HFD 2020 ref. 9 (HFD:s dom 2020-02-11, mål nr 3228-19).

HFD uttalar att skattskyldigheten för ersättning för avverkningsrätt till skog följer av 15 kap. 1 § IL och att alternativregeln i 21 kap. 2 § IL endast reglerar beskattningstidpunkten som sådan. Av domen framgår vidare att om inte villkoren för att tillämpa alternativregeln längre är uppfyllda gäller att beskattning sker enligt huvudregeln i 14 kap. 2 § IL. Har beskattningstidpunkten enligt den regeln inträffat ska resterande del av ersättningen tas upp till beskattning det år då fordringarna överlåts.

I ställningstagandet anges detsamma som anges i HFD:s avgörande ovan vad beträffar skattskyldigheten och beskattningstidpunkten. Vad beträffar belopp att ta upp till beskattning anges dock i ställningstagandet att överlåtaren ska beskattas för fordrans marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Skatteverket har i rättsfallskommentaren till HFD 2020 ref. 9, dnr. 8-243430 utvecklat sin syn på hur domen ska tolkas.