Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2020-11-02

Dnr: 8-90493

Nytt: 2023-06-02

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Avdragsrätt för ingående skatt på kostnader för att avhjälpa skador kan finnas för en beskattningsbar person som har gjort ett förvärv i sin verksamhet i syfte att avhjälpa en skada. Det är endast den som gör ett förvärv för att avhjälpa en skada som kan ha rätt till avdrag för ingående skatt på förvärvskostnaden.

Skadan kan avhjälpas av den som har orsakat skadan, av den som har lidit skadan eller av någon annan. Avdragsrätten för ingående skatt för avhjälpande av skador omfattar förvärv för avhjälpande av skador som har ett samband med den skattepliktiga verksamhet som bedrivs av förvärvaren. Det innebär att en beskattningsbar person som har gjort förvärv för att avhjälpa en skada kan ha avdragsrätt oavsett om den beskattningsbara personen är skadelidande eller skadevållande. Motsvarande bedömning ska göras för den som istället för avdragsrätt har rätt till återbetalning. Det krävs att förvärven styrks med en faktura.

En ersättningsskyldighet kan uppstå för en eller flera andra än den som gjort de förvärv som behövts för att avhjälpa en skada. Kostnader som är en följd av sådan ersättningsskyldighet är inte kostnader för ett förvärv av en vara eller en tjänst och kan därför inte medföra någon avdragsrätt.

2 Frågeställning

Det har uppkommit frågor kring avdragsrätten för ingående skatt i samband med avhjälpande av skador. Ställningstagandet behandlar frågor om avdragsrätt i samband med avhjälpande av skador, vem som har rätt att göra avdrag och villkor för avdragsrätten. Vad som sägs i ställningstagandet om förvärv gäller även import som har gjorts i den skattepliktiga verksamheten för att avhjälpa en skada.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet

Med omsättning menas att en vara överlåts mot ersättning eller att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls mot ersättning (2 kap. 1 § mervärdesskattelagen [1994:200], ML, jämför artikel 2 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Ingående skatt utgörs av beloppet av den mervärdesskatt enligt ML som hänför sig till ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller tjänsterna förvärvats (8 kap. 2 § första stycket, ML).

Huvudregeln om rätt till avdrag innebär i huvudsak att den som är skattskyldig har rätt att göra avdrag för ingående skatt på förvärv eller import för den verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML, jämför artikel 168 i mervärdesskattedirektivet). Motsvarande gäller för den som inte är skattskyldig men har rätt till återbetalning med stöd av 10 kap. ML.

Den skattskyldigas avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import för avhjälpande av skador som uppstått i verksamheten även om den som vållat skadan eller en försäkringsgivare står för kostnaden för förvärvet eller importen (8 kap. 3 § andra stycket ML).

Avdragsrätten vid förvärv ska normalt styrkas genom faktura (8 kap. 17 § ML, jämför artikel 178 i mervärdesskattedirektivet). Med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap. ML (1 kap. 17 § ML, jämför artikel 218 i mervärdesskattedirektivet).

3.2 Förarbeten

Avdragsrätten för ingående skatt vid avhjälpande av skador bör följa direkt av den föreslagna huvudbestämmelsen i 8 kap. 3 § ML. Den ingående skatten är i dessa fall att anse som hänförlig till förvärv av en vara eller tjänst i den skattskyldigas verksamhet på så sätt att förvärvet ingår som ett led i fullgörandet av en skyldighet (skadeståndsskyldigheten) som uppstått genom verksamheten. Fullgörandet av denna skadeståndsskyldighet innebär att varan eller tjänsten är att anse som använd eller förbrukad i verksamheten (jfr prop. 1993/94:99 sid. 209).

Den skadelidande bör äga rätt att till avdrag för ingående skatt på reparation eller ersättningsanskaffning av skadat eller förlorat gods under förutsättning dels att fråga är om förvärv för verksamheten som medför skattskyldighet, dels att avdraget kan styrkas med faktura utställd på den skadelidande (prop. 1973:163 sid. 154).

Har den skadelidande möjligheten att få kostnadsersättning för skadan av skadevållande eller av försäkringsgivare bör detta inte inverka på den skadelidandes avdragsrätt. Även om skadan i sin helhet ersätts av annan bör därför avdragsrätt i princip föreligga. Utredningen föreslår att första stycket av anvisningarna till 17 § MF i förtydligande syfte kompletteras med en bestämmelse som innebär att förvärv eller införsel för verksamhet föreligger även om den skattskyldigas kostnader för förvärvet bestrids direkt eller slutligt av skadevållande eller försäkringsgivare (prop. 1973:163 sid. 156).

4 Bedömning

4.1 Vad menas med förvärv för att avhjälpa en skada?

Att avhjälpa

En skada kan uppstå av olika anledningar och avhjälpas på olika sätt. Om skadan uppstår på en egendom kan det avse både egen och annans egendom. Den som har lidit skadan kan till exempel få den skadade egendomen ersatt eller reparerad eller kompenseras för den inträffade skadan på annat sätt. Skadan kan avhjälpas av den som har orsakat skadan (den skadevållande), av den som har lidit skadan (den skadelidande) eller av någon annan (till exempel ett försäkringsbolag). I samband med avhjälpande av skadan kan det uppstå kostnader hänförliga till förvärv, eget arbete eller ersättning som ges ut på grund av den uppkomna skadan, exempelvis till den som har lidit skadan.

Förvärv

En beskattningsbar person som har gjort ett förvärv i sin skattepliktiga verksamhet i syfte att avhjälpa en skada kan ha avdragsrätt för ingående skatt på dessa kostnader. Med ett förvärv som kan medföra avdragsrätt för ingående skatt förstås att en vara eller tjänst anskaffas till verksamheten mot ersättning, d.v.s. att det sker en skattepliktig omsättning från säljare till köpare.

Att förvärvet eller kostnaden för förvärvet betalas av eller ersätts av någon annan än den som gör själva förvärvet saknar betydelse vid bestämmande av vem som har avdragsrätt för den ingående skatten på förvärvet. Det väsentliga för att avgöra vem som kan ha avdragsrätt är alltså vem som i sin skattepliktiga verksamhet har gjort förvärvet för att avhjälpa skadan.

Eget arbete

Om skadan avhjälps genom eget arbete kan det uppstå kostnader för det, exempelvis lönekostnader. Kostnaderna för sådant eget arbete avser dock inte något förvärv och därmed finns det inte någon ingående skatt på sådana kostnader. Avdragsrätt kan dock finnas för ingående skatt på kostnader för till exempel förvärv av material som används i samband med arbetet.

Ersättningsskyldighet är inte förvärv

En ersättningsskyldighet på grund av en inträffad skada kan uppstå för en eller flera andra som inte själva har gjort de förvärv som behövts för att avhjälpa skadan. En sådan ersättning kan till exempel vara en försäkringsersättning eller ett skadestånd. Kostnader till följd av sådan ersättningsskyldighet är inte kostnader för ett förvärv, d.v.s. det har inte skett någon omsättning mellan den som får ersättning och den som är ersättningsskyldig. Därför finns det inte någon avdragsrätt för den som är ersättningsskyldig.

4.2 Vem kan ha avdragsrätt vid förvärv för att avhjälpa en skada?

Avdragsrätt i en verksamhet som medför skattskyldighet finns enligt huvudregeln i 8 kap. 3 § ML för ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Enligt bestämmelsens andra stycke finns avdragsrätt för ingående skatt som hänför sig till förvärv för avhjälpande av skador som uppstått i verksamheten även om en skadevållande eller försäkringsgivare står för kostnaden för förvärvet. Denna reglering är ett förtydligande av huvudregeln för avdragsrätt och har inte någon självständig betydelse. Avdragsrätten för ingående skatt påverkas inte av om någon annan än den som har gjort ett förvärv för att avhjälpa en skada betalar hela eller en del av kostnaden för detta förvärv.

Avdragsrätt vid avhjälpande av skador finns under samma förutsättningar som vid övriga förvärv i en beskattningsbar persons verksamhet. Det innebär att omfattningen av avdragsrätten för ingående skatt på kostnader för att avhjälpa skador inte går utöver vad som allmänt gäller för avdragsrätt. Det är endast den som har gjort ett förvärv i sin skattepliktiga verksamhet för att avhjälpa en skada som kan ha rätt till avdrag för ingående skatt som är hänförlig till avhjälpandet av denna skada, oberoende av vem som lidit skadan och vem som tar kostnaden för detta förvärv.

Avdragsrätten för avhjälpande av skador omfattar förvärv som en beskattningsbar person har gjort inom ramen för sin skattepliktiga verksamhet. Motsvarande gäller för den som inte är skattskyldig men som med stöd av 10 kap. ML har rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

En vara eller en tjänst anses som förvärvad i en verksamhet endast om varan eller tjänsten ska användas eller förbrukas i verksamheten. När en skada har uppstått i eller på grund av verksamheten kan ett förvärv för att avhjälpa denna skada anses hänförligt till verksamheten oberoende av om den beskattningsbara personen är skadelidande eller skadevållande. Om förvärvet avser avhjälpande av skada på en egendom saknar det betydelse vem som äger egendomen.

En beskattningsbar person som gör ett förvärv i verksamheten för att avhjälpa en skada har avdragsrätt för den ingående skatten på förvärvet även om det är någon annan som ersätter/betalar kostnaden. Det innebär att om ett försäkringsbolag eller någon annan betalar hela eller delar av kostnaden för den beskattningsbara personens förvärv genom att utge till exempel en försäkringsersättning eller ett skadestånd så påverkas inte den beskattningsbara personens rätt till avdrag för den ingående skatten på förvärvet.

Rätt till avdrag ska normalt styrkas med en faktura. En faktura ska uppfylla samtliga krav på innehållet i en faktura enligt ML, bland annat ska den innehålla namn på den som har gjort förvärvet. En faktura kan bestå av flera separata handlingar som tillsammans uppfyller kraven enligt ML.

Den som har betalat ersättning för ett förvärv som har gjorts av någon annan, har inte avdragsrätt. Det gäller till exempel när ett försäkringsbolag eller en annan ersättningsskyldig betalar ersättning till någon för kostnader som hen har haft för att avhjälpa en skada. Det gäller även om sådan ersättning betalas med utgångspunkt från ett underlag där det framgår ett mervärdesskattebelopp, exempelvis en fakturakopia. Underlaget avser i ett sådant fall ett förvärv som gjorts av någon annan än den som har betalat ersättningen. Det angivna mervärdesskattebelopp är inte hänförligt till något förvärv hos den som betalat ersättningen och någon avdragsrätt finns därför inte även om mervärdesskattebeloppet ingår i den ersättning som betalas. Det är inte heller fråga om någon omsättning när en sådan ersättning betalas, eftersom ersättningen från till exempel ett försäkringsbolag eller en annan ersättningsskyldig inte motsvaras av ett tillhandahållande från mottagaren.

5 Exempel

5.1 En skattskyldig person avhjälper skadan

Ett bolag har fått i uppdrag att utföra några byggarbeten i en byggnad. Bolaget bedriver fullt ut mervärdesskattepliktig verksamhet. Bolagets anställda använder bolagets bil för att komma till byggarbetsplatsen. Under tiden bolagets bil stått parkerad i närheten av byggarbetsplatsen har bilen blivit skadad, den har fått en buckla på dörren.

Bolaget har anlitat en bilverkstad för att åtgärda bucklan och lackera om dörren. Efter genomfört arbete har bilverkstaden skickat en faktura på 37 500 kronor, inklusive 7 500 kronor i mervärdesskatt, till bolaget. Bolaget har rätt till avdrag för mervärdesskatten om 7 500 kronor i samband med avhjälpande av parkeringsskadan. Förvärvet är hänförligt till bolagets skattepliktiga verksamhet eftersom skadan har uppstått i samband med utförandet av ett uppdrag.

Bolaget har en försäkring som täcker skador som uppkommer i eller med anledning av deras verksamhet. Försäkringsbolaget beslutar att täcka bolagets kostnader i samband med avhjälpandet av parkeringsskadan med avräkning för självrisk. Försäkringsersättningen påverkar inte bolagets avdragsrätt för ingående skatt på de tjänster som bilverkstaden har tillhandahållit. Det gäller oavsett vilket belopp som försäkringen täcker.

5.2 En privatperson avhjälper skadan

En flyttfirma har fått i uppdrag att flytta möbler och bohag för en familj. I samband med flytten tappar flyttfirmans anställda en TV-apparat som blir förstörd.

Familjen köper en ny TV-apparat och skickar fakturan från affären till flyttfirman med krav på ersättningen för hela beloppet. Flyttfirman avhjälper den inträffade skadan genom att ersätta familjen för hela kostnaden för förvärvet av den nya TV-apparaten.

Eftersom det är familjen och inte flyttfirman som har gjort förvärvet har flyttfirman inte rätt till avdrag för den ingående skatten på förvärvet av TV-apparaten.