Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2020-11-02

Dnr: 8-557733

1 Sammanfattning

Merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är utstationerad ska inte tas upp till beskattning.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är stationerad utomlands ska tas upp till beskattning.

3 Gällande rätt m.m.

Ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet ska inte tas upp om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser såvitt nu är i fråga medföljandetillägg för make, maka eller sambo samt merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställda och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten, se 11 kap. 21 § första stycket 5 och 6 inkomstskattelagen (1999:1229).

4 Bedömning

En utlandsstationering innebär att arbetsgivaren stationerar redan anställd personal utomlands eller anställer personal för utlandstjänstgöring. En statlig arbetsgivare kan utlandsstationera arbetstagare med stöd av de av Arbetsgivarverket tecknade centrala kollektivavtalen URA – Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (2010-02-01) – och UVA – Avtal om utlandstjänstgöring (2010-08-01). URA är det generella avtalet för statligt utsända och UVA gäller arbetstagare vid Regeringskansliet och Sida som utlandsstationeras vid utlandsmyndighet för en tid av minst 6 månader. I URA och UVA finns bland annat särskilda regler om kostnadsersättningar som ersättning för medföljandetillägg och merkostnader. I URA och UVA regleras även semester.

Avsikten med medföljandetillägg är att dessa ska kompensera för att medföljande maka, make eller sambo går miste om förvärvsinkomster till följd av utlandsstationeringen. Avsikten med merkostnadstillägg är att dessa ska kompensera för den normala ökningen av levnadskostnader för livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.

Medföljandetillägg och merkostnadstillägg som betalas ut ska inte tas upp om utbetalningen är föranledd av stationeringen utomlands. Under den tid som utstationeringen utomlands pågår har den utstationerade rätt till semester enligt villkoren i URA och UVA. Semester ingår som en del i den pågående utstationeringen. Medföljandetillägg och merkostnadstillägg som betalas ut under tid som den utstationerade har avtalsenlig semester ska därför inte tas upp till beskattning. Detta gäller oavsett var semestern tillbringas.