Områden: Dataskydd & sekretess

Datum: 2020-09-29

Dnr: 8-495230

1 Sammanfattning

Ställningstagandet Uppgifter i beskattningsverksamheten om skattebetalning m.m. omfattas av absolut sekretess, dnr 202 116096-19/111 som publicerades den 6 mars 2019 upphävs från och med den 5 oktober 2020.

2 Bedömning

I ställningstagandet ger Skatteverket uttryck för att uppgifter i verkets verksamhet inom skattebetalningsområdet, så som uppgifter om betalning av skatt, indrivning m.m., är sådana uppgifter som ingår i verkets verksamhet som avser bestämmande av skatt och fastställande av underlag för att ta ut skatt. Uppgifterna omfattas därför av absolut sekretess enligt 27 kap. 1 § första stycket OSL. Vidare gör Skatteverket bedömningen att 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL innebär att alla uppgifter som behandlas i beskattningsdatabasen är föremål för sekretess, oavsett om det är uppgifter som avser bestämmande av skatt, uppgifter om skattebetalning, uppgifter om korttidsarbete eller andra uppgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 25 maj 2020 (HFD 2020 ref. 36) prövat frågan om i vilken utsträckning uppgifter på ett skattekonto omfattas av sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att på ett skattekonto registreras beslutade skatter och avgifter, d.v.s. uppgifter i verksamhet som avser att bestämma skatt. På ett skattekonto registreras även andra uppgifter som inte förekommer i sådan verksamhet, exempelvis uppgifter i ärenden om anstånd med inbetalning av skatt eller kontrollavgift. En uppgift ska följaktligen inte anses förekomma i Skatteverkets verksamhet som avser bestämmande av skatt enbart genom registreringen av den på skattekontot, utan uppgiften måste ha en anknytning till förfarandet för att kunna hänföras dit. En uppgift omfattas således inte av sekretess enligt 27 kap. 1 § första stycket OSL bara för att den är registrerad på skattekontot. Skatteverket anser att Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden om sekretessen enligt 27 kap. 1 § första stycket OSL innebär att verkets ställningstagande att samtliga uppgifter inom skattebetalningsområdet omfattas av sekretess enligt den bestämmelsen, inte speglar gällande rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalar vidare att sekretess gäller enligt 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i verksamhet som avser förande eller uttag ur beskattningsdatabasen. Sekretessen gäller samtliga uppgifter som tillförts basen. Uppgifter på skattekontot ingår och behandlas i beskattningsdatabasen. Uppgifter som rör enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden på skattekontot omfattas därför av sekretess. Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar den del i Skatteverkets ställningstagande som avser sekretess enligt 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL för uppgifter som tillförts beskattningsdatabasen.

Det upphävda ställningstagandet återspeglar till viss del inte gällande rätt. Högsta förvaltningsdomstolen klargör vidare genom sin dom rättsläget vad gäller frågan om sekretess för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållande som tillförts beskattningsdatabasen. Mot bakgrund av dessa omständigheter ska ställningstagandet upphävas.