Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Dnr: 8-649846

1 Sammanfattning

Skatteverket anser:

  • att befrielse ska medges från en tilläggsavgift som påförts, om den skattskyldige har avlidit inom tre veckor före trängselskattens förfallodag. Skatteverket anser att tre veckor är skälig tid för ett dödsbo att hinna uppmärksamma och betala trängselskatten.
  • att befrielse ska medges från en tilläggsavgift som påförts, om ett betalningsuppdrag via autogiro har stoppats på grund av att den skattskyldige avlidit. Skatteverket anser dock att befrielse från ytterligare tilläggsavgifter inte ska medges efter den tidpunkt då dödsboet (i och med att en tilläggsavgift tagits ut) har fått kännedom om att trängselskatten inte längre dras via autogiro.
  • att befrielse från tilläggsavgift ska medges om den skattskyldige avlidit och dödsboet inte fått skattebeslutet för passager gjorda före dödsfallet. Skatteverket anser att befrielse från tilläggsavgift inte ska medges för passager gjorda efter dödsfallet då dödsboet förutsätts ha kännedom om dessa.

Ställningstagandet är en kodifiering av tidigare myndighetspraxis och innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning i sak.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om, och i så fall i vilka situationer det kan vara uppenbart oskäligt att ta ut en tilläggsavgift avseende trängselskatt som påförts i nära anslutning till att den skattskyldige avlidit.

3 Gällande rätt m.m.

Beskattningsmyndigheten får besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften (18 § lagen [2004:629] om trängselskatt).

Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt att återbetala redan betalt belopp, bör dock användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått (regeringens proposition Trängselskatt, prop. 2003/04:145 s. 112).

4 Bedömning

Till följd av vad som anges i lag och tillhörande förarbeten gör Skatteverket följande ställningstaganden.

4.1 Dödsfall i nära anslutning till trängselskattens förfallodag

Skatteverket anser att befrielse ska medges från en tilläggsavgift om den skattskyldige har avlidit inom tre veckor före skattens förfallodag.

Om förfallodagen för trängselskatt är i nära anslutning till dödsfallet kan det vara svårt för dödsboet att hinna agera och betala trängselskatten i tid. Om trängselskatten inte betalas i tid tas en tilläggsavgift ut.

Befrielsen är tänkt som ett rådrum för dödsboet att inte behöva agera den första tiden efter att den skattskyldige avlidit. Skatteverket anser att tre veckor är skälig tid för dödsboet att hinna uppmärksamma och betala trängselskatten.

4.2 Betalning via autogiro stoppas på grund av dödsfall

Många gånger stoppas betalningsuppdrag via autogiro när en person avlider. Vid betalning av trängselskatt via autogiro är inbetalningskortet som skickas ut tillsammans med skattebeslutet makulerat. Det ligger därför nära till hands för dödsboet att anta att beslutad trängselskatt kommer dras via autogiro alternativt att det kommer skickas ett nytt inbetalningskort (som inte är makulerat) för manuell betalning. Om dödsboet inte betalar trängselskatten tas en tilläggsavgift ut.

Skatteverket anser att befrielse ska medges från första tilläggsavgiften om en betalning av trängselskatt via autogiro stoppas på grund av att bilens ägare avlidit.

Skatteverket anser att befrielse från ytterligare tilläggsavgifter inte ska medges då dödsboet, i och med att en tilläggsavgift tagits ut, förutsätts ha kännedom om att trängselskatten inte längre dras via autogiro.

4.3 Dödsboet har inte fått beslutet om trängselskatt

För ett dödsbo kan det vara svårt att känna till ett skattebeslut som avser passager gjorda före dödsfallet om beslutet skickats med vanlig post och inte kommit fram alternativt elektroniskt till exempelvis den avlidnes digitala brevlåda eller internetbank. Om dödsboet inte betalar trängselskatten tas en tilläggsavgift ut.

Skatteverket anser att befrielse från tilläggsavgift ska medges om den skattskyldige avlidit och dödsboet inte fått skattebeslutet för passager gjorda före dödsfallet.

Skatteverket anser att befrielse från tilläggsavgift inte ska medges för passager gjorda efter dödsfallet då dödsboet förutsätts ha kännedom om dessa.