Områden: Inkomstskatt

Datum: 2020-12-14

Dnr: 8-650752

1 Sammanfattning

Skattereduktion medges för debiterade arbets- och materialkostnader för installation av grön teknik. Till kostnad för material räknas sådant material som omfattas av rätten till skattereduktion och som förvärvats av köparen genom köp där äganderätten övergått till köparen av installationen. Hyra eller leasing av material som är nödvändigt för installation av grön teknik jämställs inte med materialkostnader. Om köparen hyr eller leasar materialet har köparen inte haft någon kostnad för material och då kan skattereduktion för installation av grön teknik endast medges för arbetskostnaden hänförlig till installationen.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om kostnad för hyra eller leasing av material som är nödvändigt för installation av grön teknik kan jämställas med materialkostnad i samband med skattereduktion för installation av grön teknik.

3 Gällande rätt m.m.

Utgifterna för installation av grön teknik utgörs av det debiterade beloppet för arbete och material inklusive mervärdesskatt, 67 kap. 36 § sista stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Om den som kan ha rätt till skattereduktion för installation av grön teknik (köparen) inte har betalat hela utgiften för installationen får utföraren begära utbetalning för resterande del från Skatteverket, 6 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

I prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor, s. 292 anges följande:

”Att subventionen är riktad mot arbete och material innebär att dessa kostnader måste särskiljas från eventuella övriga kostnader som t.ex. kostnader för utrustning och resor, oavsett om arbetet utförs till fast pris eller på löpande räkning. Med kostnader för arbete och material avses de av utföraren debiterade kostnaderna för arbetet och materialet, inklusive mervärdesskatt. I kostnaden ingår således också utförarens vinstpålägg.”

4 Bedömning

Till skillnad från skattereduktion för rot- och rutarbete omfattar skattereduktion för installation av grön teknik även kostnad för material, exempelvis kostnad för solcellssystem och laddningspunkter.

Varken lagtext eller förarbeten innehåller en definition av begreppet ”kostnad för material” i samband med skattereduktion för installation av grön teknik. Av förarbetena framgår inte heller att skattereduktion ska kunna medges för hyra eller leasing av exempelvis solceller eller laddstolpar. I avsaknad av definition eller annat klargörande i lagtext eller förarbeten bör tolkningen av begreppet ”kostnad för material” ske enligt allmänt språkbruk. Skatteverkets uppfattning att en kostnad för material uppstår när man köper material och äganderätten i samband med förvärvet övergår till köparen. Vid hyra eller leasing sker inte någon övergång av äganderätten varför köparen inte kan anses ha haft en kostnad för material i inkomstskattelagens mening. Köparen har i stället en kostnad för hyra eller leasing som inte omfattas av reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik.

I de fall en köpare väljer att hyra eller leasa nödvändigt material kan skattereduktion för installation av grön teknik enbart medges för den del av kostnaden som är hänförlig till den faktiska installationen, dvs. arbetskostnaden.