Områden: Andra ämnesområden (Statligt stöd), Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2021-01-12

Dnr: 8-688077

1 Sammanfattning

Skatteverket kan inte godkänna avdrag för investeringar i företag enligt reglerna för investeraravdrag för andelar förvärvade under perioden den 1 januari till och med den 31 juli 2020. Sverige saknar för denna period ett godkännande av Europeiska kommissionen (kommissionen) av reglerna för investeraravdrag varför Sverige inte kan tillämpa reglerna för investeraravdrag för andelar förvärvade under denna period.

2 Frågeställning

Kommissionens godkännande av reglerna för investeraravdrag enligt 43 kap. inkomst­skattelagen (1999:1229), IL, i dess lydelse till den 31 juli 2020, löpte ut den 31 december 2019. Regeringen ansökte om förlängning av kommissionens godkännande i augusti 2019 men återtog ansökan i augusti 2020 varför reglerna om investeraravdrag saknar kommissionens godkännande från den 1 januari till och med den 31 juli 2020.

Innebär detta att Skatteverket inte kan medge avdrag för investeraravdrag för förvärv av andelar under denna period, trots att alla förutsättningar för avdrag enligt reglerna för investeraravdrag (43 kap. IL) är uppfyllda?

3 Gällande rätt m.m.

Investeraravdraget infördes den 1 december 2013 för att stimulera tillgången till kapital i mindre företag. Avdraget medges som ett avdrag i inkomstslaget kapital för fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek. Avdrag får enligt reglerna göras med hälften av betalningen för andelarna, dock med högst 650 000 kronor per person och år. Detta motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kronor. Det företag där investeringen görs måste uppfylla flera villkor. Investeraravdraget ska även återföras till beskattning om investeraren t. ex under de fem år som följer närmast efter betalningsåret avyttrar andelarna.

Investeraravdraget, i dess lydelse till den 31 juli 2020, är ett statligt stöd enligt bestäm­melserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som har anmälts till och godkänts av kommis­sionen. Godkännandet gällde t.o.m. den 31 december 2019 (kommissionens beslut den 22 juli 2013 i statsstödsärende SA.36489). Bestämmelserna utformades ursprungligen i enlighet med kommissionens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag (2006/C 194/02). Den 1 juli 2014 antog kommissionen nya riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansierings­investeringar (2014/C 19/04). Enligt de nya riktlinjerna kan bara investerare som står i en oberoende ställning till det företag som investeringen avser få skattelättnader. Sverige anpassade reglerna för investeraravdrag år 2016 efter de nya riktlinjerna (prop. 2015/16:1).

När reglerna om investeraravdrag genomfördes 2013 gjorde regeringen den bedömningen att investeraravdraget var ett sådant statligt stöd som måste anmälas till kommissionen för godkännande innan det genomförs (prop. 2012/13:134 s 89).

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), innehåller regler som ska säkerställa en väl fungerande konkurrens på den inre marknaden. Bestämmelser om statligt stöd finns i artiklarna 107-109 i fördraget. Enligt artikel 107.1 är i princip allt statligt stöd förbjudet, om stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag. Kommissionen kan efter prövning förklara att en stödåtgärd anses förenlig med den inre marknaden enligt vissa kriterier som anges i artikel 107.2 och 107.3. Enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget är medlemsstaterna skyldiga att anmäla riskfinansierings­åtgärder som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget och som varken uppfyller villkoren i förordningen om stöd av mindre betydelse eller uppfyller alla villkor i den allmänna gruppundantagsförordningen. Innan kommissionen har gett sitt godkännande får åtgärden inte vidtas.

Konsekvenserna av att inte följa bestämmelserna för genomförandeförbudet hanteras i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Statligt stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet ska återkrävas från stödmottagaren så att konkurrens­förhållandet återställs. Felaktigt stöd i form av investeraravdrag ska i första hand åtgärdas enligt omprövningsbestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Investeraravdraget innebär att staten med hjälp av statliga medel gynnar investeringar i vissa företag. Åtgärden är därför ett statligt stöd trots att det är investeraren som rent faktiskt får skattelättnaden. Eftersom det tidigare godkännandet löpte ut den 31 december 2019 anmälde regeringen stödet för fortsatt godkännande fr.o.m. den 1 januari 2020 t.o.m. den 31 december 2026 (N2019/02666/MK). Regeringen fick indikationer på att anmälan bedömdes vara ofullständig och därför inte utgjorde ett tillräckligt underlag för att kunna prövas om åtgärden var förenlig med EU:s regler om statligt stöd (N2019/02666/MK). Regeringen återtog den 14 augusti 2020 ansökan om fortsatt godkännande. Den 28 september meddelade kommissionen att ärendet, SA.55401(2019/N)-Tax deductibility of investment of natural persons in small enterprises- dated 25 september 2019, var återtaget. Av meddelandet framgår att varje plan att medge stöd måste meddelas kommissionen och inte kan medges förrän kommissionen godkänt detta.

Reglerna för investeraravdrag är sedan den 1 augusti 2020 anpassade till att omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) varför ett godkännande från kommissionen inte längre behövs för att tillämpa reglerna för investeraravdrag för förvärv av andelar från detta datum. Detta innebär att stöd i form av investeraravdrag får lämnas från den 1 augusti 2020 om villkoren för investeraravdrag enligt 43 kap. IL är uppfyllda.

4 Bedömning

Investeraravdraget innebär att staten med hjälp av statliga medel gynnar investeringar i vissa företag och det är ett statligt stöd till företagen trots att det är investeraren som rent faktiskt får skattelättnaden.

Av artikel 108.3 EUF-fördraget föreskrivs en anmälningsskyldighet och ett genomförande­förbud som innebär att ett stöd inte får genomföras innan det anmälts och godkänts av kommissionen. Sverige saknar ett godkännande från kommissionen av stödet för perioden den 1 januari till och med den 31 juli 2020. Reglerna för investeraravdrag enligt 43 kap. IL i dess lydelse till den 31 juli 2020 uppfyllde inte kraven enligt GBER. Lämnas ett stöd i form av ett investerar­avdrag innebär detta att ett olagligt statligt stöd enligt unionsrätten utgår. Statligt stöd som lämnas i strid med genomförande­förbudet ska återkrävas från stödmot­tagaren så att konkurrensförhållandet återställs.

Tidpunkten för stöd är enligt Skatteverket när andelarna i företaget förvärvas. Detta framgår även av prop. 2019/20:99 sidan 39 där regeringen, innan återtagandet av ansökan om ett förlängt godkännande från kommissionen, skriver ”Eftersom godkännandet har löpt ut finns risk för att investeraravdrag hänförliga till förvärv av andelar efter den 31 december 2019, fram till dess att förslagen träder i kraft, utgör olagligt stöd”

Detta innebär att Skatteverket inte kan godkänna avdrag för investeringar i företag enligt reglerna för investeraravdrag, för andelar förvärvade under perioden den 1 januari till och med den 31 juli 2020. Sverige saknar för denna period ett godkännande av kommissionen av reglerna för investeraravdrag varför Sverige inte kan tillämpa reglerna för investeraravdrag enligt 43 kap. IL för andelar förvärvade under denna period.