Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2021-11-05 Upphävande av ställningstagandet Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer
2021-10-21 Upphävande av ställningstagandet EG-förordningarnas förhållande till 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
2021-08-25 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2021-12-06 Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats
2021-09-13 Anstånd vid uttagsbeskattning p.g.a. hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2021-02-23 Ställningstagandet om att Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv ska inte längre tillämpas
2021-06-07 Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken näringsverksamhet?
2021-06-21 Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar
2021-07-02 Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg
2021-02-05 Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord
2021-03-25 Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration
2021-01-29 När svensk mervärdesskatt kan redovisas genom tredjelandsordningen, mervärdesskatt
2021-05-31 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021
2021-10-21 Byggnad som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) används för åldringsvård
2021-01-27 Skattereduktion för installation av grön teknik – kostnader som inte ger skattereduktion
2021-01-29 Tjänster som har omedelbart samband med utövande av idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2021-04-16 Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)
2021-03-30 När uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord?
2021-10-26 Kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt
2021-01-20 Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
2021-10-29 Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt till konsument, mervärdesskatt
2021-06-17 Social omsorg, mervärdesskatt
2021-10-28 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2021
2021-12-10 Sjuk- eller tandvård som tillhandahålls i ett läkarhus lokaler, mervärdesskatt
2021-02-05 Tillfälliga anstånd och företrädaransvar
2021-07-09 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2021-10-21 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när en rådgivare får tillgång till uppgifter som inte behövs för uppdraget
2021-01-27 Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp
2021-05-19 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när det finns flera rådgivare och användare
2021-06-29 Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
2021-02-01 Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter
2021-12-14 Staking av ether i Ethereum 2.0
2021-02-12 Transaktioner mellan delägare och HB/KB, mervärdesskatt
2021-06-07 Kapitalvinstbeskattning av skulder i utländsk valuta i inkomstslaget kapital
2021-06-23 Upphävande av ställningstagandet Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige
2021-11-02 Upphävande av ställningstaganden Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan (Dnr 202 195764-19/111), Bangladesh (Dnr 202 188549-19/111), Eritrea (Dnr 202 249718-19/111), Irak (Dnr 131 563637-16/111), Somalia (Dnr 8-105664) och Syrien (Dnr 202 423415-19/111)
2021-11-10 Ställningstagandet ”Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land” ska inte längre tillämpas
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2021-01-27 Pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut, mervärdesskatt
2021-12-10 Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU, mervärdesskatt
2021-05-04 Tjänster inom Svenska kyrkan, inkomstskatt
2021-11-10 Ställningstagandet ”Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal” ska inte längre tillämpas
2021-01-29 Krav på en särskild uppgift i fakturan; mervärdesskatt
2021-12-17 Upphävande av ställningstagandet Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2021-12-10 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2021-06-21 Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet, mervärdesskatt
2021-12-20 Skattetillägg när en uppgiftsskyldig gör en komplettering efter att en oriktig uppgift har lämnats
2021-06-29 Kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2021-04-13 Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt
2021-02-23 Beskattning av vätgas som förbrukas i motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
2021-01-29 Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt på grund av fel hos betalningsförmedlare
2021-08-30 Privatbostadsfastighet - beskattning av erhållen handpenning enligt ett s.k. handpenningavtal
2021-12-20 Framställning av energiprodukter-biogas
2021-01-13 Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2021-03-09 Kapitalvinst – grundförbättring vid byte av fönster på privatbostadsfastighet
2021-04-21 Tröghetsregeln och småhus ombyggt till hyreshus
2021-03-24 DAC 6 – ska varje betalning rapporteras i kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. när det är fråga om ett avtalsförhållande med löpande betalningar?
2021-09-10 Skyldighet för svenskt handelsbolag att lämna särskilda uppgifter när bolaget bara har utländska delägare som inte är skattskyldiga för bolagets inkomster
2021-04-15 Behov av att behandla personuppgifter i folkbokföringsdatabasen om personer som aldrig har varit folkbokförda i Sverige
2021-06-23 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt
2021-12-20 Utrangeringsavdrag enligt 19 kap. 7 § inkomstskattelagen
2021-03-22 Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person
2021-04-26 Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering
2021-03-09 Ska ett dödsbo dra av en avgift för lagfart vid beräkning av kapitalvinst?
2021-10-21 HVB-hem – vårdbyggnad eller småhus
2021-02-05 Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod
2021-02-02 Elförbrukning i samband med bandrift
2021-05-31 Försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta och tillämpning av den s.k. 30-dagarsregeln
2021-02-02 Byte av bostäder med olika marknadsvärde – delvis gåva
2021-11-09 Kapitalvinstbeskattning vid överföring av kryptotillgång till en plattform för utlåning, byte eller förvaring
2021-01-27 Upphävande av ställningstagandet Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år (Dnr 202 284594-17/111)
2021-05-04 Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, mervärdesskatt
2021-11-16 Underårigs företrädare vid bouppteckningsförrättning när den underåriga och en förmyndare för den underåriga har del i samma dödsbo
2021-12-06 Avräkning av utländsk skatt - fördelning av skattereduktioner vid spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer
2021-02-03 Upphävande av ställningstagandet Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2021-10-26 Staten och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt
2021-03-18 Skattebefrielse för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde