Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2014-03-21 Överenskommelse om reglering av skuld hänförlig till valutaobligationer som getts ut av Lehman Brothers
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2020-02-24 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2017-03-22 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2005-02-21 Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten
2020-10-07 Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift? (ersätter tidigare ställningstagande)
2018-03-02 Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap 12 § IL
2021-02-23 Ställningstagandet om att Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv ska inte längre tillämpas
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2017-12-21 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt
2016-10-21 Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg
2005-01-10 Skattemässiga konsekvenser hos låntagaren när ett förbjudet lån som beskattats enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL skrivs av
2019-01-29 Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)
2007-05-21 Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen
2021-01-27 Skattereduktion för installation av grön teknik – kostnader som inte ger skattereduktion
2021-10-26 Kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt
2017-01-13 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Irak
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2019-12-19 Bytestransaktioner, mervärdesskatt
2020-01-23 Bilagor i tryckta publikationer, mervärdesskatt
2009-09-21 Socialavgifter på för- och efterskottsbetalningar
2020-08-12 När preskriberas en fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala?
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2013-04-08 Fråga och svar om hur utlandstraktamentet för år 2013 fastställts
2018-12-20 Sänkning av insatsen i en bostadsrättsförening
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2014-09-30 Estetiska operationer och behandlingar – mervärdesskatt
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2018-04-20 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2018-09-06 Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande; mervärdesskatt
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2009-12-15 Löpnummer på fakturor
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2014-12-04 Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, mervärdesskatt
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2019-07-03 Den skattskyldige ska tillfrågas innan Skatteverket begär information från ett annat land
2012-01-26 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 10 februari 2004 avseende skattskyldighet till mervärdesskatt för bolagsmän i kommanditbolag
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2021-12-20 Skattetillägg när en uppgiftsskyldig gör en komplettering efter att en oriktig uppgift har lämnats
2015-04-01 Elförbrukning i samband med bandrift
2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2009-09-07 Tjänsteresor och beskattning enligt SINK
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2007-05-07 Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2012-06-29 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2012
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2018-11-07 Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet?
2019-01-02 Vem ska kapitalvinstbeskattas - dödsboet eller dess ende delägare?
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2018-02-22 Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall
2015-10-20 Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning av medel har fått laga kraft
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2016-03-30 Återtagande av utdelning
2019-12-20 Kan ett bolag som blivit upplöst efter en s.k. strike off vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL?
2012-06-29 Återföring av uppskovsbelopp vid överlåtelse av ersättningsbostad genom bodelning
2010-12-15 Skattefri träningsutrustning
2011-03-23 Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2014-06-18 För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)?
2007-02-15 Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2012-10-18 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2020-08-31 Ändringsanstånd kan bara beviljas om det finns skatt eller avgift att betala för den aktuella redovisningsperioden
2012-02-29 Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK - ändrade regler
2016-04-26 Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2004-09-14 Utgift för datorprogram i lagersystem
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2021-10-21 HVB-hem – vårdbyggnad eller småhus
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran
2012-06-11 Erbjudande om grupprabatter på dealföretags webbplats, s.k. deal-koncept
2007-11-23 Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2019-12-06 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta
2017-12-18 Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit?
2016-05-20 Skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet, mervärdesskatt
2013-05-15 Omfattas avkastningsskatt av skatteavtal och vilken artikel ska i så fall tillämpas?
2010-12-27 Avdrag för utgifter för resor i näringsverksamheten då förmånsbil i inkomstslaget tjänst används
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2018-11-29 Nedskrivning för förväntade kreditförluster på fordringar som inte är kapitaltillgångar vid tillämpning av den internationella redovisningsnormgivningen
2018-09-28 Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering
2017-04-11 Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse
2015-03-16 När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2019-04-10 Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler
2020-11-02 Skattefria ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands
2009-05-20 Kultursponsring
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2018-11-26 Vouchrar, mervärdesskatt
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2010-06-14 Avdrag för utländsk skatt - skatt som tagits ut i strid med skatteavtal
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelse av skatteavdrag vid dödsfall
2010-06-09 Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal
2009-05-20 Särskilda kapitaltillskott till bostadsrättsförening för amortering av lån
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2020-01-16 Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land, mervärdesskatt
2017-06-29 I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt
2014-07-11 Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt
2015-11-10 Vad är amortering och vad är ränta när ränta lagts till skulden?
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2013-06-26 Beräkning av utdelning i konkurs när lönegaranti utgått och arbetstagaren har oprioriterade lönefordringar som inte ersatts av lönegarantin
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2021-01-29 Tjänster som har omedelbart samband med utövande av idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2021-04-16 Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)
2021-01-20 Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
2009-12-18 Avfallsskatt, förorenad jord från marksanering
2018-09-19 En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2012-11-26 Kvittning av utbetalning för husarbete till konkursbo mot konkursgäldenärens skulder
2016-11-29 Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt
2017-08-28 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare
2003-04-28 Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet
2018-07-09 Hur ska det s.k. relevanskravet (foreseeable relevance) förstås vid informationsutbyte på begäran?
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2016-05-20 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt
2014-04-30 Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt?
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2004-10-15 Medlemsavgifter
2015-11-23 Tidning med medföljande vara, mervärdesskatt
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2004-12-20 Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004
2013-06-13 Begreppet samma eller likartad verksamhet vid överföring av verksamhet efter karenstidens utgång.
2014-11-04 Ändringar i efterhand av skattemässigt resultat av näringsverksamhet
2009-11-16 Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer
2013-04-24 Kan en enskild näringsidkare vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet så att fast driftställe uppkommer?
2020-10-26 Försäljning av vara till besökare från ett land utanför EU - användning av varan innan utresan, mervärdesskatt
2016-07-04 Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt
2018-12-05 Principen om förbud mot förfarandemissbruk, mervärdesskatt
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2020-04-01 Premier inom trav- och galoppsporten, mervärdesskatt
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2011-11-29 Rätt beskattningsår för återföring av uppskovsbelopp när ersättningsbostad som saklegat övergår till annan genom testamente
2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster
2021-06-29 Kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2018-05-14 Kan utbetalning av norsk barnetrygd före den 5 april 2008 innebära att senare utbetalda ersättningar ska undantas från beskattning i Sverige till följd av övergångsbestämmelser i det nordiska skatteavtalet?
2003-02-26 Avräkning för utländsk (fransk) fastighetsskatt
2011-01-12 Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2018-12-18 Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2007-09-28 Skatteavtalet med Grekland. Begreppet "inkomstkälla" i metodartikeln vid inkomst av offentlig tjänst
2015-11-11 Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år?
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2014-06-25 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014
2012-03-22 Fiskelag, mervärdesskatt
2016-11-24 Beskattning av elcertifikat
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2013-12-20 Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto
2019-06-10 Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån
2018-10-19 Indelning av djursjukhus
2017-12-19 Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt
2009-05-18 Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas
2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2013-02-27 Krav på en särskild uppgift eller hänvisning i fakturan; mervärdesskatt
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2021-12-20 Utrangeringsavdrag enligt 19 kap. 7 § inkomstskattelagen
2010-10-19 Arbetsgivarbegreppet i skatteavtalen
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2021-02-02 Elförbrukning i samband med bandrift
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2019-07-02 Kostnadsersättning för måltider i bostaden i samband med assistans
2009-08-18 Kapitalvinst/uppskov - utgifter delvis finansierade genom skattereduktion (ROT-avdrag)
2016-12-14 Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2011-03-14 Avräkning utländsk skatt - begränsning av spärrbeloppet till skatt före avräkning
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening
2021-11-05 Upphävande av ställningstagandet Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer
2018-11-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2014-02-04 Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt
2018-11-21 Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2020-04-02 Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter i OECD:s modellavtal
2010-12-13 Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar
2021-09-13 Anstånd vid uttagsbeskattning p.g.a. hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2012-11-09 Avräkning av utländsk skatt - några frågor angående utländska definitiva källskatter
2019-05-28 Skattesats för nikotinfritt snus, mervärdesskatt
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2013-05-23 Beskattning av delutbetalning till innehavare av valutaobligationer som givits ut av Lehman Brothers
2013-02-27 Valutan i fakturan och omräkning av mervärdesskattebeloppet när skatten ska betalas i Sverige
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2017-08-21 Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt
2016-12-07 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2021-10-28 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2021
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
2021-07-09 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2018-06-21 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2016-07-01 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2012-06-20 Allmänna undervisningsverk - avgränsning med anledning av nya skollagen
2009-02-23 Förmån av personaloptioner sedan avskattningsreglerna slopats
2012-09-20 Uppskov - Ersättningsbostad och friköp av arrendetomt eller tomträtt
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
2012-11-28 Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2013-03-25 Återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen
2017-06-09 Fråga om växa-stöd i några fall
2010-12-16 Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst
2010-12-01 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2009-11-13 Avräkning för estnisk skatt som tas ut i samband med utdelning
2021-12-20 Framställning av energiprodukter-biogas
2007-09-21 Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare
2014-04-29 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?
2018-12-03 Företagshälsovård
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2006-05-31 Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2009-11-27 Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt
2018-11-12 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil
2019-03-29 Underlag för att styrka rätt till ersättning för mervärdesskatt som avser särskilda boendeformer
2009-11-18 Ska danska studiemedel beskattas i Sverige?
2007-06-21 Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2009-01-29 Avräkning utländsk skatt - hur beaktas egenavgifter och räntefördelning i spärrbeloppsberäkningen?
2018-10-19 Servitut avseende specialändamål
2013-10-28 Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2006-12-22 Utbetalning till begränsat skattskyldig från svensk semesterkassa
2014-01-30 Beskattning av gasblandningar som levereras via rörledning och av vissa gaser för vilka inga skattesatser fastställts
2021-11-09 Kapitalvinstbeskattning vid överföring av kryptotillgång till en plattform för utlåning, byte eller förvaring
2020-12-14 Skattereduktion för grön teknik – materialkostnader
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2018-12-10 Hur ska skatteavtal tillämpas på utbetalning från pensionsförsäkring då försäkringen innehåller både tjänstepension och privat sparande?
2014-01-23 Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland
2010-10-01 Kapitalvinst - beräkning av omkostnadsbeloppet när skattefri ersättning har erhållits för skada på privatbostadsfastighet
2014-04-29 Hur får information ur förhandsbeskedsärenden användas i beskattningsverksamheten
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2016-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016
2016-02-01 Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, mervärdesskatt
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2017-12-18 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2017-01-13 Ingen generell befrielse vid ”kopierarfall” (identiska mervärdesskattedeklarationer för två perioder)
2013-05-03 Verksamhetskravet enligt 7 kap. 5 och 9 §§ IL
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2004-03-16 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2012-09-14 Avräkning för utländsk skatt när idrottslig verksamhet bedrivs i aktiebolag m.m. - ändrat ställningstagande
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
2009-01-30 Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2018-02-08 Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2010-07-09 Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
2018-02-08 Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-28 Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2013-02-08 När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?
2011-05-19 Avdrag för utländsk skatt som redan avräknats
2021-10-21 Byggnad som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) används för åldringsvård
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2003-10-23 Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt
2013-10-28 Avräkning av utländsk skatt vid beståndsöverlåtelse och fusion mellan livförsäkringsföretag
2009-09-22 Uppskov - Hemmavarande barn ärver ersättningsbostad
2017-06-14 Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2013-05-29 Schablonavdrag vid uthyrning av den egna bostaden (privatbostad)
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2017-09-08 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2016-06-21 Användning av fartyg för annat än privat ändamål – Transport mot ersättning även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst
2018-12-13 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2014-03-10 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt
2018-12-19 Transportföretagets säte saknar betydelse för skattskyldigheten enligt ”för in eller tar emot”-bestämmelsen
2015-01-21 Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2014-10-17 Kan en utländsk juridisk person medges avdrag för inrullat underskott när verksamhet vid ett fast driftställe lagts ned och ny verksamhet startas ett senare år?
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2021-06-29 Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
2016-06-17 Verksamhetsöverlåtelse
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Skattemässigt anskaffningsvärde för maskiner och inventarier vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2013-06-25 Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2007-02-14 Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta
2011-03-24 Avdrag i näring för dagbarnvårdare i familjedaghem
2020-04-17 Internprissättning och borgensprovisioner
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2019-05-14 Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2011-05-04 Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal; mervärdesskatt
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2015-04-13 Förseningsavgift vid bristfälliga uppgifter i inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter
2006-04-24 Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2012-04-24 Lönmodtagernes Dyrtidsfond
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2020-09-25 Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn, mervärdesskatt
2018-06-27 Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen
2009-12-08 Tillämplig artikel i skatteavtal för aktieindexobligationer
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2007-02-14 Skattefri utdelning i utländsk valuta
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2010-09-07 Avdrag för förlust på fordran vid definitiv avstående
2011-04-13 Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet
2011-05-18 Inkomstskattemässig hantering av fiskerättighet
2009-02-05 Uttagsbeskattning för mervärdesskatt vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2010-12-16 Förlust på lånefordringar i inkomstslaget näringsverksamhet
2017-09-08 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus
2021-01-13 Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2018-12-18 Förhållandet mellan de två olika definitionerna av röktobak i 1 c § lagen om tobaksskatt
2007-11-16 Bostadsförmån i oäkta bostadsföretag - vem beskattas under tiden mellan avyttringen och tillträdet
2016-02-02 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet­ – mervärdesskatt
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
2018-05-21 Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus)
2014-02-25 Avdrag för blankningspremie och utdelningsersättning
2012-07-03 Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
2010-10-27 Dansk kapitalpension
2016-12-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet – frågor och svar nr 1
2016-12-02 Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2014-04-29 Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital
2006-01-13 Krav på underlag vid valutaväxling
2009-04-22 Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2005-05-12 Alternativregeln vid lagervärderingen och dess samband med räkenskaperna
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2018-11-26 Tillämplig artikel i det nordiska skatteavtalet vid beskattning av ombordanställda när fartyget saknar kontrakt och under ledighetsperioder
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
2015-11-23 Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2021-10-26 Staten och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt
2019-12-17 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på vissa tjänster i samband med byggnation
2014-08-22 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt
2011-05-31 Ändringar i remittance-regeln i intern brittisk rätt – eventuell påverkan på tillämpningen av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2015-04-01 Återbetalning av koldioxidskatt vid begränsning av koldioxidutsläpp kan medges endast för koldioxid som avskiljs ur rökgaserna
2019-05-20 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2013-02-18 Hur ska tröskelvärdet i artikel 18 om artister och idrottsmän i skatteavtalet med USA tillämpas?
2010-10-11 Spärregel i underskottsreglerna
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
2004-03-05 Avfallsskatt
2020-03-23 Utgift för negativ ränta på banktillgodohavande utgör inte en ränteutgift
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2021-06-07 Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken näringsverksamhet?
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2016-10-17 Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare
2017-11-08 Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2017-07-07 Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år
2018-03-01 Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2016-09-29 Återbetalning av SINK-skatt
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2016-04-11 Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital?
2008-01-30 Utvecklingsarvode till facklig verksamhet
2021-02-05 Tillfälliga anstånd och företrädaransvar
2016-11-08 Mervärdesskatt för egenanställningsföretag
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2009-09-25 Spärrbeloppsberäkning - fördelning av skattereduktioner vid avräkning av utländsk skatt
2013-05-16 Avräkning för utländsk skatt när skatt tagits ut i strid med EU:s ränte/royaltydirektiv men i enlighet med bestämmelserna i skatteavtal
2018-11-09 Återbetalning av näringsbidrag
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2016-03-21 Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen
2018-03-02 Vem kan anses ha anställning ombord enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL?
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018
2015-07-09 Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein
2015-03-20 Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete
2011-01-25 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2015-09-18 Uttagsbeskattning och anstånd vid hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2005-04-15 Vad innefattas i begreppet annat avtal än skatteavtal i den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 st. IL)?
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2015-08-31 Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet; mervärdesskatt
2014-11-27 Hur påverkar en betalningsinställelse bedömningen av om företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (det subjektiva rekvisitet)?
2007-10-04 Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar
2013-01-22 Avdragsrätt för räntor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a - 10 f §§ IL i fall där räntor slussas genom ett eller flera svenska företag till
2014-11-04 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2018-08-24 Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2014-02-11 Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES
2009-12-18 Beskattning av anställda ombord på luftfartyg i enlighet med det nordiska skatteavtalet
2014-04-07 Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2019-05-14 Vårdberedskap vid evenemang, mervärdesskatt
2012-11-21 Nedsättning av skatt på utdelning enligt skatteavtal (rättad version)
2021-01-29 Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt på grund av fel hos betalningsförmedlare
2016-11-01 Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2020-06-25 Förbrukning av el och bränsle samt leveranser av värme och kyla som ska hänföras till tillverkningsprocessen
2012-04-17 Kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto
2013-11-21 Begreppet särskilda skäl vid frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede; mervärdesskatt
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2005-04-14 Fastighetsfållan och fastighetsförvaltande företag
2014-09-30 Utfärdande av intyg och utlåtanden samt vissa andra sjukvårdstjänster – mervärdesskatt
2021-08-30 Privatbostadsfastighet - beskattning av erhållen handpenning enligt ett s.k. handpenningavtal
2017-09-08 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2014-08-14 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2017-10-27 Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt
2009-05-28 Nedsättning av insats i privatbostadsföretag
2017-01-10 Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2017-04-11 Tillskott eller driftbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag
2017-04-07 Tolkning av artikel 1 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor.
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
2007-05-04 Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?
2018-02-28 Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2012-05-07 Värdering av optioner, terminer och andra derivatinstrument på ett investeringssparkonto
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2012-11-14 Trädgårdstjänster - registrerat trossamfunds åtagande att utföra park- och trädgårdsskötsel
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2018-01-22 Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2011-04-13 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2018-12-03 Byggnader i anslutning till halkbanor
2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2012-10-08 Skattskyldighet för ideell förening som bedriver butikshandel inom området rättvis handel
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2017-06-14 Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2010-06-30 Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper
2017-05-04 Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet?
2012-12-21 Rättegångskostnader i överklagade utsökningsmål
2013-12-19 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2017-06-22 Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt
2015-06-24 Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat
2012-03-28 Befrielse från kostnadsränta då skatten betalats i fel land men i rätt tid
2016-06-22 Användning av fartyg eller luftfartyg för annat än privat ändamål - aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner
2009-02-18 Avdrag under tjänst för trängselskatt
2009-11-16 Sekretess i skaderegleringsverksamheten
2017-12-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2018-01-22 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2021-01-29 När svensk mervärdesskatt kan redovisas genom tredjelandsordningen, mervärdesskatt
2014-04-23 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital
2018-10-19 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2021-03-30 När uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord?
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2017-09-08 Husbåtar
2021-12-10 Sjuk- eller tandvård som tillhandahålls i ett läkarhus lokaler, mervärdesskatt
2013-09-16 Tjänstepension med anledning av tidigare offentlig tjänst och tillämpning av artikel 19 punkt 2 a i OECD:s modellavtal
2005-12-05 Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2007-11-27 Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2019-05-17 Undantag från skatteplikt för fertilitetsbehandlingar, mervärdesskatt
2015-07-09 Vilken rättsakt ska Skatteverket åberopa vid begäran om informationsutbyte?
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2012-12-04 Leverans av gas via rörledning - tillämpning av 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2019-06-13 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt
2007-06-15 Skatteverkets tillämpning av 47 kap. 5 § inkomstskattelagen (IL) vad gäller ersättningsbostad inom EES
2013-06-07 Sekretess för namnteckning i deklaration
2017-03-29 Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2018-01-22 Underskott av avslutad enskild näringsverksamhet
2004-11-19 Kallelser till och godkännande av bouppteckning
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2021-05-04 Tjänster inom Svenska kyrkan, inkomstskatt
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2017-04-06 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2014-05-12 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand
2018-06-19 Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs?
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2019-11-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet
2015-08-07 En allmännyttig ideell förenings och ett registrerat trossamfunds funktionärsuppdrag
2013-12-09 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2
2021-04-13 Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt
2021-02-23 Beskattning av vätgas som förbrukas i motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
2017-05-30 Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2017-09-15 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2011-11-16 Framställning av energiprodukter - biogas
2020-03-23 Förhållandet mellan förenklingsregeln och regeln om avdrag för ett annat koncernföretags negativa räntenetto
2020-06-04 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2020
2016-05-31 Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2005-06-17 Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2014-02-13 Avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show), mervärdesskatt
2012-04-10 Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2011-01-28 Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning
2014-09-11 Skatteverkets skyldighet att kommunicera inför nackdelsbeslut
2017-11-07 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen?
2018-02-08 Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
2018-07-03 Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL
2020-10-05 Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
2002-09-19 Redovisning av djur i jordbruk och renskötsel
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2010-01-27 Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter
2011-03-09 Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad
2016-12-14 Upphävande av ställningstagandet ”Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering”
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2016-12-21 Avräkning utländsk skatt – spärrbeloppsberäkning för fysisk person som bedriver flera näringsverksamheter eller har inkomst från både tjänst och näringsverksamhet
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2012-09-28 Frågor och svar om nedsättning av avkastningsskatt
2016-11-25 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter
2020-06-23 Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande)
2016-04-28 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt
2021-02-03 Upphävande av ställningstagandet Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2020-09-01 Hästsport, ersättningar vid tävlingar och A-SINK
2014-02-21 Anstånd med betalning av ränta
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2020-11-02 Avdragsrätt för ingående skatt i samband med avhjälpande av skador
2016-12-15 Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning
2017-05-30 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten
2008-10-29 Avräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2006-07-06 Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2015-11-24 Avdragsrätt för förluster med anledning av pågående konkurs i Fundior AB och Fundior Försäkring AB
2015-04-01 Skattepliktig kvantitet vid förekomst av vatten i bränslet
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2015-03-24 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2014-05-13 Koncernbidrag vid upplösning genom likvidation
2010-05-24 Innebär kunnat dras av i 42 kap. 1 § tredje stycket IL att det finns en valfrihet när begränsat skattskyldig ska dra av ränteutgifter?
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2019-08-14 Medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
2018-12-03 Betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om skattetillägg
2020-09-25 Förmedling av varor i annans namn för dennes räkning, mervärdesskatt
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
2018-11-14 Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar
2020-05-14 Hur ska utdelning och del av vinst från annat koncernföretag behandlas i vissa poster som ingår i en land-för-land-rapport?
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2020-05-12 Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – avrundning av redovisat belopp och vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2015-06-03 Är det möjligt att bevilja betalningsanstånd på grund av synnerliga skäl när den betalningsskyldige har beviljats skuldsanering?
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2018-10-19 Indelning av biogasanläggning
2020-06-17 Förmån av taxiresor under en pandemi
2015-06-11 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-22 Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl
2021-02-12 Transaktioner mellan delägare och HB/KB, mervärdesskatt
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2021-06-23 Upphävande av ställningstagandet Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige
2018-06-18 Förmån av hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands
2009-04-14 Ökade levnadskostnader i näring efter mer än tre månader
2019-02-13 Avdrag för lantmäterikostnader vid nybildning av fastighet
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
2016-11-29 Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt
2009-11-03 Kassaregister - hantering av kvittodata i en kontrollenhet, särskilt om returkvitton och räknarna B, F, G och H
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2016-12-19 Justering av riktvärdet vid närhet till mobilmast
2018-08-28 Vilka upplysningar krävs för att en näringsidkare, som har ansökt om prissättningsbesked hos Skatteverket, inte ska anses ha lämnat oriktig uppgift i inkomstdeklarationen?
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2010-06-22 Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende
2018-06-07 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2017-04-12 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid
2015-12-18 Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2020-09-03 Godkännande som registrerad EU-handlare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2015-09-10 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande)
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2017-09-08 Fastighets användning i strid mot gällande planbestämmelser
2009-12-15 ROT-avdrag och nybyggnation
2013-02-19 Skattelättnader vid förskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet - lagändring
2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person
2006-10-30 Utländsk stats (ambassads) försäljning av fastighet
2017-04-11 Ränta vid återbetalning av kupongskatt
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2015-06-17 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2019-02-07 Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt vid tillfällig registrering i samband med export
2009-12-22 Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning
2009-01-28 Förströelsespelsautomater
2019-05-09 Befrielse från skattetillägg när en inkomst som ska beskattas enligt IL i stället beskattats med SINK, A-SINK eller kupongskatt
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2007-10-09 Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning
2009-12-08 Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster
2019-05-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019
2005-06-03 Vattenfastigheter
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2010-04-21 Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2007-05-11 Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?
2020-10-09 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod
2010-12-21 Avdragsrätt för mervärdesskatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2009-03-12 Väsentlig anknytning p g a makes återflyttning till Sverige
2006-05-29 Vad innebär beskattas i 3 kap 9 § inkomstskattelagen?
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2018-02-08 Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2020-11-02 Prispengar i andra tävlingar än idrottstävlingar, mervärdesskatt
2016-06-23 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import
2012-12-17 Forum för överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild
2015-11-03 Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2020-02-12 Motion och annan friskvård i olika former
2004-10-11 Förbjudet lån
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2020-10-02 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige
2015-08-25 Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund
2009-09-10 Fråga om diskriminering vid beskattning av utländskt dödsbos kapitalvinst på näringsfastighet i Sverige m.m.
2016-10-31 Avdrag för utrangering av en byggnad
2008-06-13 Har avsikten någon betydelse vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger efter utflyttning från Sverige eller inför en förestående återflyttning hit?
2019-06-12 Skattesats på tryckta böcker med mera, mervärdesskatt
2020-10-09 Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, mervärdesskatt
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2013-03-09 Juridiska personer som har upplösts efter likvidation
2016-11-28 Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
2015-12-22 Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige
2021-05-19 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när det finns flera rådgivare och användare
2020-12-28 DAC 6 – hur beräknas treårsperioden i kännetecknet om överföring av funktioner, risker eller tillgångar?
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2015-07-02 Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2009-11-16 EG-förordningarnas förhållande till 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
2009-06-01 Förluster på fordringar på eget bolag
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
2015-07-10 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare
2016-01-21 Skattefri ersättning enligt SINK för logi och resa vid tillfällig anställning
2017-01-23 Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas?
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2011-03-23 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2002-09-11 Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål
2009-09-08 Ska utgivet Marie Curie-stipendium tas upp till beskattning enligt 11 kap. 46 § IL
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2020-06-03 Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar
2019-06-17 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Bangladesh
2015-05-22 Bevakning i konkurs när en arbetsgivare har innehållit lön som inte har redovisats till Kronofogden
2007-09-18 Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag
2019-11-04 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien
2014-06-02 Redovisning av mervärdesskatt per beskattningsår - EU-handel
2010-01-25 Liknande rättigheter; mervärdesskatt
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2013-06-14 Beräkning av andelsägares resultat i delägarbeskattad juridisk person när andelarna förvärvas under räkenskapsåret från någon som inte har varit skattskyldig i Sverige
2017-09-11 Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare
2018-05-21 Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige
2018-10-16 Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag
2005-02-15 Amortering av fordran
2016-02-25 Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2021-03-24 DAC 6 – ska varje betalning rapporteras i kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. när det är fråga om ett avtalsförhållande med löpande betalningar?
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2015-07-01 Omräkning av utländska filialer
2017-02-28 Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige
2018-11-29 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt
2015-04-07 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta
2016-05-06 Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna
2007-10-09 Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?
2008-05-09 Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar
2011-01-25 Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde
2021-05-31 Försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta och tillämpning av den s.k. 30-dagarsregeln
2012-03-19 Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m.
2018-06-20 Mervärdesskatt vid import som tagits ut av Tullverket då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet; avdragsrätt
2018-06-26 Lokalupplåtelse som främjar allmännyttiga ändamål
2017-10-31 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik
2015-03-31 Kapitaltillskott – privatbostadsföretagets amorteringar under säljarens innehavstid
2009-04-14 Makar som tillsammans deltar i enskild näring
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2009-05-19 Halv befrielse från skattetillägg vid en skattetilläggsgrundande ändring avseende arbetsgivaravgifter, ingående mervärdesskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel när avdrag kan medges vid inkomsttaxeringen som en direkt följd av ändringen
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening
2019-10-17 Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital
2009-12-10 Kapitalvinst - försäkring för säljarens ansvar för fel på såld fastighet
2019-01-15 Omsättning av vara och leverans, mervärdesskatt
2008-09-10 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2010-09-21 Begreppet hel ålderspension i socialavgiftslagen
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2010-04-22 Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge
2021-12-06 Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats
2020-01-22 Överföring av varor till ett avropslager, mervärdesskatt
2020-11-02 DAC 6 – anknutna personer och indirekt innehav
2019-12-20 Bedömningen om en utländsk stiftelse eller en liknande företeelse motsvarar en svensk stiftelse ska ske vid varje beskattningstidpunkt
2018-10-30 Förmån av hälso- och sjukvård
2016-06-29 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal
2016-11-29 Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt
2018-10-22 Hur erbjudanden till spelare ska beaktas vid beräkning av behållningen, skatt på spel
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2016-11-29 Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2020-09-23 Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet
2006-11-20 Kommanditdelägares utfästa insats och rätt till avdrag för underskott enligt
2017-04-21 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2013-11-07 Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
2021-10-21 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när en rådgivare får tillgång till uppgifter som inte behövs för uppdraget
2018-03-08 Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas
2017-01-05 Beskattning av uppskovsbelopp när ersättningsbostaden i utlandet säljs eller är föremål för bodelning eller arv – intern svensk rätt och skatteavtal
2015-04-02 Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt
2017-05-10 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt
2009-10-21 Spelrätter i golfklubb
2021-11-10 Ställningstagandet ”Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land” ska inte längre tillämpas
2018-07-11 Användning av luftfartyg, skepp och båtar för annat än privat ändamål – stiftelser som styrs av bara kommuner och landsting
2018-03-15 Arbetsgivardeklaration på individnivå – presentation av uppgifter i inkomstdeklarationen
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2016-05-16 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
2021-11-10 Ställningstagandet ”Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal” ska inte längre tillämpas
2021-12-10 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2018-02-15 Betalning för trängselskatteförmån
2015-12-11 Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands
2006-02-28 Byggrätt för parkeringshus
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
2015-04-01 Undantag från skatteplikt för el: installerad generatoreffekt
2006-02-28 Vad händer om Sverigevistelsen för utländska nyckelpersoner m.fl. blir längre än avsedda fem år?
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2012-09-26 Beskattning av en marknadsnoterad utländsk räntefond i inkomstslaget kapital
2009-06-15 Avräkning av utländsk skatt och beräkning av spärrbelopp - tillämpning av Regeringsrättens dom 2009-03-03
2015-05-18 Inträde till anläggning eller evenemang, mervärdesskatt
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2020-05-27 När kan en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
2013-06-25 Begreppet ”tjänsteexport” i ettårsregeln
2008-04-08 Väsentlig anknytning p.g.a. innehav av tidigare permanentbostad
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2017-06-19 Vilka förhandsbesked ska Skatteverket lämna upplysningar om mot bakgrund av EU:s ändringsdirektiv 2015/2376 (DAC 3)?
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2012-07-11 Blankning av aktier på ett investeringssparkonto
2017-11-21 Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2018-10-22 Beräkning av spelföretagets behållning när svenska spelare spelar mot utländska spelare online, skatt på spel
2021-06-23 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt
2011-08-10 Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning
2016-05-16 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2021-02-02 Byte av bostäder med olika marknadsvärde – delvis gåva
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2018-08-22 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter
2008-04-23 Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel
2018-02-09 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2018-10-25 Social omsorg, mervärdesskatt
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2018-12-03 Undantag från skatteplikt för krigsfartyg; mervärdesskatt
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2021-08-25 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2020-03-30 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2020-11-27 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när ett delägarbeskattat företag är rådgivare
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2020-04-03 Redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2017-01-27 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av gruppbostäder
2017-10-06 Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning
2016-11-24 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2013-09-04 Införande och byte av andelsklasser i en värdepappersfond
2017-09-08 Närhet till strand
2017-09-08 Klassificering av strand vid två skiften
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2017-09-11 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus
2009-03-04 Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet
2005-11-25 Beskattning av retroaktiv ersättning för arbete utfört i luften
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2017-03-07 Preskription av skattefordringar vid konkurs
2019-10-25 Vilka aktörer som har möjlighet att tillhandahålla från skatteplikt undantagen sjukvård, mervärdesskatt
2015-05-29 Befrielse från dröjsmålsavgift på vägtrafikskatt eller vägavgift
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2014-11-12 Solcellsanläggningar på näringsfastighet
2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?
2009-09-21 Beskattning av lönegaranti till begränsat skattskyldig person
2016-09-07 Förbjudet lån och skattetillägg när Skatteverket har tillgång till uppgifter om lånet i en oren revisionsberättelse
2012-12-17 Utlämnande av uppgifter till tillståndsmyndighet i serveringstillståndsärenden
2015-04-15 Undantag från skatteplikt – bikostnad vid import
2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning?
2018-12-17 Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2021-12-10 Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU, mervärdesskatt
2007-11-15 Kollektiv nedskrivning av kundfordringar
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2016-12-21 Avdrag för mervärdesskatt på utgifter för förtäring i samband med representation
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2018-09-13 Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen
2013-05-16 Ska likvidavräkning för termin respektive premie vid utfärdad option ingå i kapitalunderlaget för ett investeringssparkonto?
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2017-06-14 Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2011-02-10 Ersättning för mervärdesskatt vid utbetalning av skolpeng och tillämpning av schablonen 18 procent för lokalkostnader
2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871
2017-07-12 Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2006-04-11 Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2016-11-29 Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt
2012-06-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m.
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2017-09-08 Värdeår för småhus
2018-02-08 Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2020-11-09 Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; mervärdesskatt
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2010-12-06 Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2021-04-21 Tröghetsregeln och småhus ombyggt till hyreshus
2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet
2017-05-19 Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet
2020-05-07 Beräkning av kvarstående negativt räntenetto när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt eftersom annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln
2009-12-07 Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2021-04-15 Behov av att behandla personuppgifter i folkbokföringsdatabasen om personer som aldrig har varit folkbokförda i Sverige
2019-05-27 Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdesskattegrupp där företaget är medlem
2015-07-24 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen
2009-06-23 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2009-12-22 Kapital - vad utgör ersättning för uthyrning av privatbostad
2010-11-03 Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
2010-06-23 Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln
2018-01-15 Land-för-land-rapportering – rapporteringsskyldighet vid förkortade och förlängda räkenskapsår samt vid vissa omstruktureringar
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
2019-10-09 Hur ska omprövnings- och överklagandetiden beräknas för ett beslut om mervärdesskatt som avser en redovisningsperiod som sträcker sig över två beskattningsår?
2019-06-03 Skattesats på elektroniska publikationer, mervärdesskatt
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
2010-12-22 Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2009-12-07 Skattetillägg vid felaktigt avdrag för underskott som spärrats under viss tid
2013-10-02 Avdrag för underskott av tjänsteinkomst
2018-01-12 Utgifter innan aktiebolaget har registrerats
2020-10-07 Skatteförfarandelagens bestämmelser ska tillämpas på handläggning av ärenden om befrielse från betalningsskyldig­het enligt 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen
2010-10-19 Beskattning enligt tioårsregeln och tillämpning av artikel 13.7 i nordiska skatteavtalet
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2020-04-08 Behörighet för en verkställande direktör i ett aktiebolag att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud
2010-12-27 Ingår utgifter för till- och ombyggnad i anskaffningsvärdet, som ska minskas med näringsbidrag enligt 29 kap. 6 § IL?
2008-03-19 Mobilmaster hänförs till byggnadsinventarier
2009-04-08 Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet
2021-06-21 Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar
2016-10-31 Uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. och 20 kap. IL
2013-08-09 Landstingens utbetalningar av läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning
2021-03-25 Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2020-11-04 Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
2014-04-15 Kan SINK-skatt överföras till annat nordiskt land?
2017-05-31 Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten
2018-12-13 Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt
2014-06-24 Folkbokföring för en EES-medborgare som är doktorand i Sverige
2021-01-27 Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2006-12-06 Inneliggande lager och redovisning av intäkter
2014-02-14 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2010-10-13 Köpeskilling i utländsk valuta vid kapitalvinstberäkning
2017-06-26 Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet
2019-04-30 Omvärdering när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag, mervärdesskatt
2012-11-21 Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning
2019-01-10 Godkännande som registrerad mottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2013-01-08 Import av tidigare skattepliktig bil
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2020-01-17 Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner, mervärdesskatt
2005-04-19 Värdering av hem för vård eller boende (HVB-hem) i småhus
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2019-05-23 Pensionssparavdrag – pensionsrätt i anställning saknas
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2012-05-15 Avräkning utländsk skatt - fördelning av gemensamma kostnadsposter mellan svensk och utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen samt hur fördelningen påverkas av koncernbidrag m.m.
2014-09-01 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2020-01-24 Underrättelse om ett beslut om en kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt
2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2018-02-08 Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2017-02-15 Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor
2011-07-08 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor
2012-01-30 Uppskov med beskattning av kapitalvinst på andel i oäkta bostadsföretag
2013-05-23 Tupperwareförsäljares kostnader vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2018-10-29 Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten
2017-06-21 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2019-01-16 Skattesats för ätfärdiga växter i kruka, mervärdesskatt
2015-03-16 Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2006-12-01 Fastighetsskatt när ambassad hyr lokal
2005-07-25 Bouppgivares närvaro
2005-01-24 Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen?
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
2021-03-22 Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2021-04-26 Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2017-02-13 Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med klyvning
2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare
2011-06-13 Avdrags- och återbetalningsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2019-12-17 Uthyrning av personal, mervärdesskatt
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
2017-10-02 Beräkning och fastställelse av underskott i närings­verksamhet efter ägarförändring m.m.
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
2020-03-02 Ingen kontrollavgift när swishbetalning registrerats i kassaregistret som annat betalningsmedel än Swish
1998-11-20 Hemtjänster
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2009-12-15 Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod
2007-10-15 Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning
2007-03-20 Avdrag för datorprogram
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2016-06-21 Fördelning av de bränslen som förbrukats för framställning av skattepliktig och icke skattepliktig el
2005-10-04 Export vid omsättning i flera led
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2015-11-06 Uthyrning av privatbostaden genom ett företag
2005-11-17 Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
2016-04-05 Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016
2006-10-04 Musikers inkomst från uppträdande på färja - tillämplig artikel i skatteavtal
2012-12-20 Återvinning enligt 4 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) av förtida inbetalning på skattekontot
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelser
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2018-02-08 Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2015-03-20 Avdrag för reparation och underhåll av inventarier
2016-03-31 Fråga om negativ ränta på inlåningskonto
2020-09-14 Ränteutgifter och ränteinkomster vid tillämpning av avdragsförbudet för negativt räntenetto i övergångsbestämmelserna till reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton
2021-10-29 Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt till konsument, mervärdesskatt
2017-06-01 Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2009-11-25 Näringsbidrag - beskattas i enlighet med ändamålet
2019-06-26 Avräkning utländsk skatt – vilken valutakurs ska användas när tidigare medgiven avräkning ska omprövas p.g.a. att utländsk skatt satts ned?
2007-04-23 Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK
2017-11-09 Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder
2016-09-07 Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst
2020-06-25 Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster
2009-12-14 Tillämpning av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien
2008-01-28 Slutprodukten vid kompostering enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall
2021-02-01 Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter
2021-06-07 Kapitalvinstbeskattning av skulder i utländsk valuta i inkomstslaget kapital
2011-01-11 Ägare till prästbostäder
2007-09-24 Sexmånadersregeln och förmåner
2015-06-11 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk - följdfrågor
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2020-10-22 Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion, mervärdesskatt
2013-04-05 Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet
2014-07-02 Avräkning utländsk skatt - spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer och EU-rätten
2017-04-07 Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa
2018-11-15 Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt
2016-07-04 Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse?
2017-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2017
2018-10-19 Hyra för studentbostäder
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2005-12-23 Begreppet person med hemvist i kommun i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet
2014-01-14 Anstånd med betalning av skatt eller avgift enligt 63 kap. 4 § SFL vid ansökan om resning eller återställande av försutten tid.
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2015-06-05 Undantaget från skatteplikt för sjuktransporter; mervärdesskatt
2018-01-25 Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering, mervärdesskatt
2010-08-30 Tillämpning av den s.k. 10%-regeln i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder samt skatteflyktslagen
2009-12-16 Jämkning och förenklingsregeln i 8 a kap. 5 § 2 ML när rättighet och skyldighet att jämka övertas
2020-12-11 Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit
2015-02-10 Skatteavtals tillämplighet på delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2014-11-06 Hävande av sekretess genom fullmakt
2012-03-08 Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2014-03-04 Skattetillägg vid kontrolluppgiftsavstämning
2020-03-26 Tillfälliga anstånd och företrädaransvar
2010-09-22 Jämkning när investeringsvaror används i rörelsen både för ekonomisk och för icke-ekonomisk verksamhet
2016-09-01 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2020-06-01 Gas som för en godkänd lagerhållares räkning anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på skuld i utländsk valuta som härrör från ett land utanför EU.
2004-08-18 Purchasing Card
2013-05-14 Avdrag för hemresor till familj
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
2021-12-06 Avräkning av utländsk skatt - fördelning av skattereduktioner vid spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer
2017-09-11 Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster
2020-05-27 Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
2018-09-19 Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen
2021-03-18 Skattebefrielse för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2009-12-07 Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2021-10-21 Upphävande av ställningstagandet EG-förordningarnas förhållande till 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2007-12-14 Jämkning av mervärdesskatt avseende förvärv innan frivillig skattskyldighet inträtt
2010-04-19 Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka vid förvärv av fastighet från ideell förening
2011-07-07 Dansk ratepension
2007-04-04 Beräkning av lönekrav när företaget innehar ett dotterföretag som inte är helägt
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2020-12-09 DAC 6 – vad menas med begreppet gränsöverskridande i kännetecknen om internprissättning och inom vilka företagsgrupperingar är kännetecknen tillämpliga?
2010-12-21 Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt
2009-07-07 Avfallsskatt, kompostering av gödsel
2007-05-07 Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2020-01-13 Betaltjänster och undantaget från skatteplikt, mervärdesskatt
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2014-06-24 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL
2009-12-08 Försäljning till annat EU-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2016-06-29 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2017-11-06 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2012-06-15 Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering
2017-01-30 Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt
2012-07-13 Schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med fastighetsreglering
2012-07-04 Avregistrering på Skatteverkets initiativ; mervärdesskatt
2020-02-26 Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2005-02-14 Vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?
2015-08-11 Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2017-01-27 Artistframträdanden, mervärdesskatt
2007-02-08 Beskattning av ersättningar från CERN
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2010-09-21 Kapitalvinst – bedömning av om tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning är en s.k. personlig tillgång
2017-11-23 Förmån av trängselskatt
2021-11-02 Upphävande av ställningstaganden Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan (Dnr 202 195764-19/111), Bangladesh (Dnr 202 188549-19/111), Eritrea (Dnr 202 249718-19/111), Irak (Dnr 131 563637-16/111), Somalia (Dnr 8-105664) och Syrien (Dnr 202 423415-19/111)
2012-06-20 Sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar och allmänna undervisningsverk - vinstsyfte
2003-12-04 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2006-05-12 Sambandet likvida medel - expansionsfonder i enskild näringsverksamhet
2020-09-04 Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkrings­pension eller tjänstepension
2012-11-14 Gravanordningar m.m. - registrerat trossamfunds försäljning av gravstenar, andra gravanordningar och gravplattor
2019-05-13 Uthyrning av s.k. operationsfunktion inom vården, mervärdesskatt
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2015-08-25 Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet
2018-04-06 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto
2007-11-16 Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området
2010-06-24 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?
2010-01-27 Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter
2015-03-26 Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare)
2015-06-10 Rätt till avdrag för mervärdesskatt på utbildningskostnader
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2016-12-15 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt
2013-09-11 Studerande med tillfälliga arbeten
2018-12-03 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2017-05-19 Vilka tax rulings (förhandsbesked) ska Skatteverket lämna information om enligt Action 5 i OECD:s/G20:s BEPS-projekt?
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord
2010-05-31 Uppskovsbelopp - återföring när ersättningsbostaden överlåts genom gåva eller bodelning under äktenskapet
2010-07-05 Mervärdesskatt - stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet
2007-11-19 Export när transporten ut ur EG sker av köparen eller för köparens räkning
2017-01-23 Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland
2010-12-10 Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder
2014-11-11 Avräkning utländsk skatt – grundavdrag vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster när EU-rätten ska tillämpas och utländsk skatt dragits av
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2017-10-06 Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2021-03-09 Kapitalvinst – grundförbättring vid byte av fönster på privatbostadsfastighet
2018-04-09 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2020-10-26 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2020
2012-09-24 Ställande av säkerhet i samband med konkurs
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2011-01-18 Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ - beräkning av marknadspris
2011-04-13 Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag
2020-07-10 Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2017-06-14 Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti
2020-09-02 Undantag från skatteplikt för tjänster som avser krediter samt kreditgarantier och andra säkerheter, mervärdesskatt
2011-09-23 Allmänt avdrag för underskott av nystartad verksamhet
2010-09-22 Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2006-02-09 Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken
2016-10-26 Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
2015-07-01 Personalliggare i byggbranschen
2016-05-27 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2015-05-22 Sammanläggning av statens fordringar vid offentligt ackord i en företagsrekonstruktion
2021-01-27 Upphävande av ställningstagandet Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år (Dnr 202 284594-17/111)
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
2019-02-15 Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas
2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2014-07-02 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb
2007-05-15 Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2016-11-29 Konferensarrangemang, mervärdesskatt
2013-05-06 Kan ett skattefritt utbildningsstipendium till doktorander kombineras med avlönat arbete för utgivaren?
2014-09-30 Undantaget från skatteplikt för tandvård – mervärdesskatt
2014-05-23 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt
2021-07-02 Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg
2015-06-24 Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen
2014-03-07 Överskjutande ingående mervärdesskatt och ränteberäknings-dag vid registrering av mervärdesskattedeklaration i skattekontot
2018-06-27 Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam
2015-11-05 Anläggningar på tomtmark till hyreshus
2008-01-31 Turistförsäljning
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2009-06-01 Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen
2011-05-11 Företagsrekonstruktion - är en fordran gammal eller ny när den uppkommit samma dag som ansökan om
2015-06-23 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2006-07-06 Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt
2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2018-12-18 Sönderdelad tobak är skuren eller på annat sätt strimlad i den mening som avses i 1 c § lagen om tobaksskatt
2011-11-24 Restaurangtjänster, mervärdesskatt
2014-12-17 Ettårsregelns krav på vistelse i ett enda land samt begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott”.
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2005-11-15 Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2019-04-10 Museiverksamhet; mervärdesskatt
2019-02-15 Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet
2021-12-14 Staking av ether i Ethereum 2.0
2010-06-10 Marknads- och tivolinöjen – mervärdesskatt
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2010-03-22 Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2004-12-14 Beslut med stöd av 10 kap. 11 och 15 §§ skattebetalningslagen
2021-12-17 Upphävande av ställningstagandet Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2021-06-21 Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet, mervärdesskatt
2010-12-10 Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?
2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2009-11-16 Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?
2014-09-17 Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker?
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
2007-04-05 Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?
2015-03-08 Skattetillägg när kontrolluppgift har lämnats året före taxeringsåret
2018-12-06 Fakturering och redovisning av vouchrar, mervärdesskatt
2014-01-13 Kommunens ersättning för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen - mervärdesskatt
2019-01-15 Avdragsrätten för marknadsföringsbidrag och korrigeringsregeln
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
2011-04-05 Kooperativ förening - avdragsbegränsningen för s.k. kooperativ utdelning
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – återbetalning av skatteavdrag
2010-12-13 Omvärdering av beskattningsunderlag för personalmåltider i restaurangföretag
2006-06-21 Hur beaktas ”överlön” till företagsledares make när det gäller löneunderlag?
2013-12-18 En idrottsförenings skattskyldighet för upplåtelse av en idrottsanläggning till ett aktiebolag
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2006-10-24 Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL
2012-06-11 Kapitalvinst - har förvärv av fastighet skett genom köp eller testamente?
2016-07-05 Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2002-12-20 Skatteavdrag vid utbetalning av ränta från fåmansföretag till delägare
2018-12-05 Brister i fakturans innehåll, mervärdesskatt
2012-01-13 Innebörden av begreppet Slutlig användning eller förbrukning i reglerna om varor i vissa lager
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2009-03-04 Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?
2021-02-05 Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2016-12-07 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal
2009-03-12 Kan avräkning medges för utländska socialavgifter enligt skatteavtal eller avräkningslagen?
2017-10-25 Vilka fordringar kan omfattas av en överenskommelse om företrädaransvar?
2017-03-21 Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
2010-12-27 Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2013-07-02 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2017-10-02 Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning
2012-06-15 Skattesats på spritdrycker, vin och starköl, mervärdesskatt
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar
2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2017-01-24 Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet, mervärdesskatt
2015-05-18 Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2019-05-06 Näringsbetingade andelar som lånas ut för blankning
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2016-01-04 Internprissättning – den utländska parten måste vara näringsidkare för att korrigeringsregeln ska vara tillämplig
2011-02-25 Frivillig skattskyldighet och skattetillägg
2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2018-10-25 Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2011-03-21 Uttagsbeskattning av tjänster för privat bruk eller rörelsefrämmande ändamål (mervärdesskatt)
2021-02-05 Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord
2010-12-09 Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster
2021-05-31 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021
2012-11-12 Redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
2013-02-25 Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2012-03-09 Andelskraft
2003-10-24 Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning
2014-10-23 Lönegarantiregress och offentligt ackord vid företagsrekonstruktion – återgång till tidigare ställningstagande
2013-07-04 Beräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand hänförlig till svensk inkomst
2018-10-22 Värdering av utbetalningar som består av varor eller tjänster, skatt på spel
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2018-02-27 Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla, mervärdesskatt
2020-01-17 Beräkning av mervärdesskatt vid öresavrundning
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2009-12-08 Överföring av varor för värdering eller bearbetning
2009-12-02 Nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag
2005-05-03 Framtida gravskötsel
2019-05-21 Skattesats vid tillträde till visning av idrottsliga evenemang, mervärdesskatt
2018-12-03 Prästlönefastigheter
2013-04-19 Skatteplanering med tantiem
2010-11-01 Avräkning utländsk skatt - skatteeffekt av avdrag vid underskott
2010-07-06 Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln
2006-11-17 Hur beskattas en fysisk person som är garant vid en nyemission?
2017-01-20 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt
2005-06-17 Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2009-10-19 Skadestånd; mervärdesskatt
2009-09-14 Inventarier av mindre värde - nya och äldre bestämmelser
2011-05-18 Periodisk publikation - minst fyra nummer per år; mervärdesskatt
2010-12-06 Försäkringstagarbegreppet i flyttregeln
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2015-10-22 Distansförsäljning – representant när säljaren är etablerad i Sverige
2019-06-17 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Eritrea
2017-01-17 Konsumtion ombord, mervärdesskatt
2007-06-04 Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2018-05-21 Beskattning av fordon som tidigare varit registrerade i det militära fordonsregistret
2016-10-24 Registrering av palestinskt medborgarskap och Palestina som födelseland i folkbokföringen
2018-11-16 Tillämpning av sexmånadersfristen i 52 kap. 8 a § SFL när brottsanmälan görs först efter Skatteverkets beskattnings-beslut
2021-09-10 Skyldighet för svenskt handelsbolag att lämna särskilda uppgifter när bolaget bara har utländska delägare som inte är skattskyldiga för bolagets inkomster
2016-06-02 Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel?
2014-10-28 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området
2010-03-29 Avräkning utländsk skatt - hantering av utgifter med avdragsbegränsning i spärrbeloppsberäkningen
2010-06-02 Avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2021-03-09 Ska ett dödsbo dra av en avgift för lagfart vid beräkning av kapitalvinst?
2015-12-29 Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal
2010-09-28 Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL
2011-05-09 Hur ska Financial Spread Betting beskattas?
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
2021-11-16 Underårigs företrädare vid bouppteckningsförrättning när den underåriga och en förmyndare för den underåriga har del i samma dödsbo
2018-02-19 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2017-04-21 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv
2020-11-05 Skatt på plastbärkassar, försäljningsställe för detaljförsäljning och butikslager
2017-01-23 Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annan stat
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.
2013-08-14 Avdragsrätt för slutlig förlust hos överlåtande företag vid gränsöverskridande fusion
2013-05-08 Var värdepapper utgivna av Värmlands Finans Sverige AB marknadsnoterade vid bolagets konkurs?
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2010-12-14 Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag)
2014-11-27 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning
2016-10-26 Riktlinjer för skattebetalning
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2011-12-15 Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar till skattekontot
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2016-09-08 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL
2018-11-29 Server som fast driftställe
2013-10-07 Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår
2016-09-27 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2013-07-01 Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2015-12-04 Ersättningsfonder vid tvångsavyttring m.m. av fastighet
2009-11-05 Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner?
2013-09-06 Flytt av byggnad mellan privatbostadsfastigheter
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2012-06-28 Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige när det utländska bolaget hör hemma utanför EES
2015-03-10 Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av varor och tjänster, mervärdesskatt
2009-11-09 Skattefria julgåvor och sponsringspaket
2021-06-17 Social omsorg, mervärdesskatt
2009-10-07 Spärrbeloppsberäkning - fråga om sjukpenning ska påverka de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt
2017-11-08 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen?
2005-05-03 Delgivning av testamente
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
2011-03-17 Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden
2005-01-24 Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2009-12-16 Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust?
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2021-01-27 Pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut, mervärdesskatt
2009-12-29 Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor
2021-01-29 Krav på en särskild uppgift i fakturan; mervärdesskatt
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2016-08-30 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2020-01-30 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2019-09-10 Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot
2011-03-28 Omkostnadsbelopp och kapitalvinst/-förlust vid avyttring av andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
2005-04-20 Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2009-09-15 Kapitalvinst - säljarens utgifter för fel på såld privatbostadsfastighet
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2018-01-29 Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2019-12-05 Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand, mervärdesskatt
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2009-10-28 Avräkning för utländsk skatt som liknar expansionsfondsskatten
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2010-06-30 Avdragsbegränsningen för ingående skatt som avser representation
2017-12-19 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt
2010-03-09 Underlag för ersättning för ingående skatt för kommuner och landsting
2012-12-21 Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person
2014-10-07 Begreppet ”faktisk användning och utnyttjande”, mervärdesskatt
2014-03-03 Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt
2018-10-19 Värdering av biltvättar med enbart tvättbås (självtvätt)
2016-05-26 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt
2017-09-08 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2019-11-13 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet avseende inkomståret 2016 och senare av skatteavtalet med Frankrike?
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2009-04-20 Förvärvslåneförbudet och begreppet ”överordnat bolag”
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning
2019-02-06 Avdrag för arbetsresor – vad är regelmässig tidsvinst?
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
2018-05-09 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018
2015-07-01 Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?
2020-01-31 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet
2018-11-29 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt
2021-05-04 Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, mervärdesskatt