Områden: Inkomstskatt

Datum: 2021-01-27

Dnr: 8-722054

1 Sammanfattning

Vid installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) kan kostnader som inte grundar rätt till skattereduktion, exempelvis projekterings- och resekostnader, schablonmässigt beräknas till tre procent av det totala priset för installationen.

De schablonberäknade kostnaderna för arbete som inte ingår i underlaget för skattereduktion kan bara användas i samband med totalentreprenad till fast pris.

Om de schablonberäknade kostnaderna i en begäran om utbetalning från Skatteverket är lägre än tre procent måste utföraren vid förfrågan kunna visa hur kostnaderna har räknats fram.

2 Frågeställning

Underlag för skattereduktion för installation av grön teknik omfattar kostnader för arbete med installationen och tillhörande material. I underlaget för skattereduktion får kostnader för exempelvis resor, transporter och projektering inte ingå.

Branschorganisationen Svensk Solenergi har framfört att det är förenat med stora svårigheter för installatörerna att för varje installation till fast pris beräkna kostnader för resor, transporter och projektering.

Med anledning av detta har Svensk Solenergi frågat Skatteverket om en beräkning av kostnader som inte ska ingå i underlaget för skattereduktion kan beräknas enligt en schablon. Till begäran har branschorganisationen lämnat ett underlag på hur stor del av totalpriset som belöper på resor, transporter och projektering.

3 Gällande rätt m.m.

Rätt till skattereduktion för installation av grön teknik har den som under någon del av beskattningsåret varit obegränsat skattskyldig och vid årets utgång har fyllt 18 år och har haft utgifter för utförd installation av grön teknik. Utgifterna för installation av grön teknik utgörs av det debiterade beloppet för arbete och material inklusive mervärdesskatt, 67 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Med installation av grön teknik avses installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av laddningspunkt till elfordon, 67 kap. 38 § IL.

Om den som har rätt till skattereduktion för installation av grön teknik (köparen) inte har betalat hela utgiften för installationen till utföraren får utföraren begära utbetalning från Skatteverket, 6 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Av prop. 2020/21:1 s.292 framgår bland annat följande:

”Att subventionen är riktad mot arbete och material innebär att dessa kostnader måste särskiljas från eventuella övriga kostnader som t.ex. kostnader för utrustning och resor, oavsett om arbetet utförs till fast pris eller på löpande räkning. Med kostnader för arbete och material avses de av utföraren debiterade kostnaderna för arbetet och materialet, inklusive mervärdesskatt. I kostnaden ingår således också utförarens vinstpålägg.”

4 Bedömning

Av lagtext och förarbeten framgår att skattereduktion för installation av grön teknik kan medges för arbetskostnad för installationen samt tillhörande materialkostnad. Kostnader för exempelvis resor, frakt och projektering ska inte ingå i underlaget för skattereduktion.

För totalentreprenader till fast pris kan det vara svårt att fastställa hur stor del av det totala priset som avser kostnader som inte ger rätt till skattereduktion. Med totalentreprenad menas att kunden erbjuds ett i förväg uppgjort pris från en utförare för en tjänst som omfattar samtliga kostnader för entreprenaden, dvs. kostnader för arbete, material transporter, resor och projektering m.m.

För att underlätta för såväl utförare som köpare har branschorganisationen Svensk Solenergi beräknat hur stor del av totalpriset som i normalfallet inte är skattereduktionsgrundande. Av beräkningen framgår att vid installation av grön teknik som omfattas av rätt till skattereduktion kan den del av kostnaden som inte ska ingå i underlaget för skattereduktion uppskattas till i snitt tre procent per installation. Skatteverket anser att de schablonberäknade kostnaderna för resor, frakt och projektering är rimliga och bör därför kunna avräknas från priset för totalentreprenaden. Detta innebär att vid totalentreprenad kan underlaget för beräkning av skattereduktion för installation av grön teknik schablonmässigt beräknas till 97 procent av totalpriset.

För att den schabloniserade beräkningen ska kunna användas krävs det att det är fråga om en totalentreprenad till fast pris. Schablonberäkningen kan inte kombineras med andra schablonberäknade kostnader. Schablonberäkningen kan användas även vid utbyten av nätanslutet solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon.