Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2021-01-27

Dnr: 8-724682

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

För vissa omsättningar krävs det att fakturan innehåller en särskild uppgift som förklarar varför mervärdesskatt inte anges i fakturan eller att särskilda regler gäller för den omsättning som fakturan avser. I detta ställningstagande redogör Skatteverket för sin uppfattning om hur den särskilda uppgiften kan formuleras i de olika fall då fakturan ska innehålla en sådan särskild uppgift.

I de flesta fall framgår det direkt av den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, vilken uppgift som ska anges i fakturan för en sådan omsättning som kräver en särskild uppgift. Det innebär att den som utfärdar fakturan i princip ska använda de uppgifter som anges i lagtexten. Skatteverket anser att det normalt också går bra att ange den särskilda uppgiften med andra ord än vad lagtexten anger så länge som den valda uppgiften har samma innebörd. Vid unionsinterna omsättningar rekommenderar dock Skatteverket att uppgiften i fakturan skrivs på det sätt som anges i ML.

Om den som utfärdar fakturan vill skriva den särskilda uppgiften på något av de andra officiella språken inom EU än svenska kan uppgiften formuleras i enlighet med de olika officiella språkversionerna i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

När det gäller vissa uppgifter som ska anges i fakturan anser Skatteverket följande:

 • Om fakturan utfärdas av köparen för säljarens räkning ska uppgiften ”självfakturering” anges i fakturan, se avsnitt 4.1.
 • Vid undantag från skatteplikt anser Skatteverket att det är tillräckligt att ange uppgiften ”undantag från skatteplikt” i fakturan som alternativ till den relevanta bestämmelsen i ML eller i mervärdesskattedirektivet, se avsnitt 4.2.
 • Vid omvänd skattskyldighet anser Skatteverket att uppgiften ”omvänd skattskyldighet” kan anges i fakturan som alternativ till uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” som enligt ML är vad som ska anges i fakturan. Skatteverket rekommenderar dock att begreppet ”omvänd betalningsskyldighet” används vid unionsinterna omsättningar, se avsnitt 4.3.
 • När omvänd skattskyldighet gäller för en unionsintern omsättning kan det förekomma att omsättningen är undantagen från beskattning i den medlemsstat där beskattningen ska ske. Skatteverket anser att det i en sådan situation är tillräckligt att ange uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” i fakturan, se avsnitt 4.3.
 • Vid leverans av nytt transportmedel ska fakturan innehålla uppgifter som klargör att det är fråga om ett nytt transportmedel. I avsnitt 4.4 anger Skatteverket hur en sådan uppgift kan skrivas.
 • Vid tillämpning av vinstmarginalbeskattning framgår av ML vilken uppgift fakturan ska innehålla, se avsnitt 4.5.

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”Krav på en särskild uppgift eller hänvisning i fakturan; mervärdesskatt”, den 27 februari 2013, dnr 131 50563-13/111. Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av en tidigare lagändring och har setts över språkligt. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak.

2 Frågeställning

En faktura ska enligt 11 kap. 8 § ML i vissa fall innehålla en särskild uppgift som förklarar varför mervärdesskatt inte debiteras eller att särskilda regler gäller för den omsättning som fakturan avser. I detta ställningstagande redogör Skatteverket för sin uppfattning om hur den särskilda uppgiften kan formuleras i de olika fall då fakturan ska innehålla en sådan särskild uppgift. Reglerna om förenklade fakturor behandlas inte i detta ställningstagande.

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”Krav på en särskild uppgift eller hänvisning i fakturan; mervärdesskatt”, den 27 februari 2013, dnr 131 50563-13/111. Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av en tidigare lagändring och har setts över språkligt. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak.

3 Gällande rätt m.m.

En fullständig faktura ska enligt 11 kap. 8 § punkterna 11-16 ML bl.a. innehålla följande uppgifter.

 • Om köparen utfärdar fakturan, uppgiften ”självfakturering”.
 • Vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML eller i mervärdesskattedirektivet eller en annan uppgift om undantaget från skatteplikt.
 • Om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”.
 • Vid leverans av ett nytt transportmedel, uppgifter om det nya transportmedlet.
 • Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för resebyråer, uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”.
 • Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för begagnade varor m.m., uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”, ”vinstmarginalbeskattning för konstverk” eller ”vinstmarginalbeskattning för samlarföremål eller antikviteter”.

Bestämmelsen i 11 kap. 8 § ML motsvaras av artikel 226 i mervärdesskattedirektivet.

Under vissa förutsättningar får bestämmelserna i 8 § om fakturors innehåll frångås och en förenklad faktura utfärdas, 11 kap. 9 § ML.

4 Bedömning

För vissa omsättningar krävs det att fakturan innehåller en särskild uppgift som förklarar varför mervärdesskatt inte anges i fakturan eller som anger att särskilda regler gäller för den omsättning som fakturan avser. Det gäller i följande fall.

 • Självfakturering
 • Omsättningar som är undantagna från skatteplikt och omfattas av faktureringsskyldighet
 • Omvänd skattskyldighet
 • Leverans av nya transportmedel
 • Vinstmarginalbeskattning

Om det finns förutsättningar för att utfärda en s.k. förenklad faktura behöver inte någon sådan förklaring anges. Reglerna om förenklade fakturor behandlas inte i detta ställningstagande.

I de flesta fall framgår det direkt av den relevanta bestämmelsen i ML vilken uppgift som ska anges i fakturan för en sådan omsättning som kräver en särskild uppgift. Det innebär att den som utfärdar fakturan i princip ska använda de uppgifter som anges i lagtexten. Skatteverket anser dock att det normalt också går bra att ange den särskilda uppgiften med andra ord än vad lagtexten anger så länge som den valda uppgiften har samma innebörd.

Nedan anges närmare för vart och ett av de fall då fakturan ska innehålla en särskild uppgift hur Skatteverket anser att denna uppgift kan skrivas. Ställningstagandet utgår från reglerna i ML och Skatteverket redovisar även sin uppfattning om hur uppgiften i vissa fall kan formuleras med andra ord med samma innebörd. Myndigheterna i andra EU-länder kan dock ställa andra krav. Skatteverket rekommenderar därför att formuleringarna i ML eller mervärdesskattedirektivet används i fakturan vid unionsinterna omsättningar.

Om den som utfärdar fakturan vill skriva den särskilda uppgiften på något av de andra officiella språken inom EU än svenska kan uppgiften formuleras i enlighet med mervärdesskattedirektivets olika officiella språkversioner.

4.1 Självfakturering

Självfakturering innebär att köparen utfärdar en faktura för säljarens räkning (se 11 kap. 4 § ML). En sådan faktura ska innehålla uppgiften ”självfakturering”.

4.2 Undantag från skatteplikt

För de omsättningar som är undantagna från skatteplikt och som omfattas av faktureringsskyldighet ska fakturan innehålla en uppgift om undantaget som förklarar varför mervärdesskatt inte debiteras. Undantagna omsättningar som inte omfattas av faktureringsskyldighet kräver alltså inte att någon uppgift anges (se 11 kap. 2 § ML).

Den särskilda uppgift som ska anges i fakturan kan antingen vara en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML, till den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet eller en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt. Den person som utfärdar fakturan kan välja på vilket av dessa sätt den särskilda uppgiften ska anges.

Om uppgiften anges på annat sätt än med den relevanta bestämmelsen ska det tydligt framgå att det är fråga om ett undantag från skatteplikt. Skatteverket anser att texten ”undantagen från skatteplikt” kan användas. En sådan text är tillräckligt tydlig, eftersom denna upplysning tillsammans med fakturans övriga obligatoriska uppgifter (t.ex. de sålda varornas eller tjänsternas art, mängd eller omfattning) ger den information som behövs för att bedöma om det är riktigt att den omsättning som fakturan avser är undantagen från skatteplikt.

4.3 Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala mervärdesskatten för omsättningen. Säljarens faktura ska i sådant fall inte innehålla någon debitering av mervärdesskatt utan i stället en uppgift om att det är köparen som är betalningsskyldig för mervärdesskatten. Skatteverket anser att uppgiften ”omvänd skattskyldighet” kan användas. Enligt ML är det dock uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” som ska anges i fakturan. Bestämmelsen i ML motsvarar mervärdesskattedirektivets bestämmelse om vilken uppgift som ska anges i fakturan i detta fall. Skatteverket rekommenderar därför att begreppet ”omvänd betalningsskyldighet” används vid unionsinterna omsättningar, eftersom det inte är säkert att en myndighet i ett annat EU-land kan godta en uppgift som skrivs på annat sätt än i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet.

Det kan förekomma att omvänd skattskyldighet är tillämpligt för en unionsintern omsättning, samtidigt som denna omsättning är undantagen från skatteplikt i det EU-land där beskattningen ska ske. Skatteverket anser att det i ett sådant fall är tillräckligt att ange uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” i fakturan.

4.4 Nya transportmedel

För leverans av sådana fordon som klassificeras som nya transportmedel gäller särskilda regler, bl.a. är en omsättning av ett nytt transportmedel undantagen från skatteplikt för säljaren när det nya transportmedlet levereras till ett annat EU-land. För en sådan omsättning finns inte någon lagreglering om att en särskild uppgift måste anges i fakturan. För att det ska kunna utläsas av fakturan att det är riktigt att inte debitera mervärdesskatt för omsättningen måste fakturan dock innehålla uppgifter som visar att varan uppfyller villkoren för nya transportmedel enligt 1 kap. 13 a § ML. Skatteverket anser att följande uppgifter är lämpliga att ange i fakturan.

 • Ny personbil eller motorcykel: Uppgift om när fordonet första gången togs i bruk och hur många kilometer det har körts.
 • Nytt fartyg: Uppgift om när fartyget första gången togs i bruk och hur många timmar det färdats.
 • Nytt luftfartyg: Uppgift om när luftfartyget första gången togs i bruk och hur många timmar det har flugits.

4.5 Vinstmarginalbeskattning

Vid tillämpning av vinstmarginalbeskattning för viss resebyråverksamhet, begagnade varor, konstverk eller samlarföremål och antikviteter enligt 9 a och 9 b kap. ML ska följande uppgifter anges i fakturan enligt ML.

 • Resebyråer: Uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer” ska anges i fakturan.
 • Begagnade varor: Uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor” ska anges i fakturan.
 • Konstverk: Uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för konstverk” ska anges i fakturan.
 • Samlarföremål och antikviteter: Uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter” ska anges i fakturan.