Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2021-02-03

Dnr: 8-741268

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 18 oktober 2004, dnr 130 604256-04/111, upphävs från och med den 1 januari 2021. Ny lagstiftning innebär att utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag på ersättning som betalas ut för arbete som utförs i Sverige från och med den 1 januari 2021, 10 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244).