Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2021-02-05

Dnr: 8-710455

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett tillfälligt anstånd kan återkallas på Skatteverkets initiativ till den del som betalningsansvaret för den aktuella skatten eller avgiften har satts ner genom ett lagakraftvunnet beslut om offentligt ackord.

Skatteverket anser att efter en nedsättning genom ett beslut om offentlig ackord kan tillfälligt anstånd beviljas med det belopp som den skattskyldiga fortfarande har en betalningsskyldighet för. En förutsättning för att bevilja anstånd i denna situation är att övriga förutsättningar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall är uppfyllda.

2 Frågeställning

En skatt eller avgift som omfattas av bestämmelserna om tillfälliga anstånd i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall kan även omfattas av ett offentligt ackord enligt lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Fråga har uppkommit om Skatteverket på eget initiativ kan återkalla ett tidigare medgivet tillfälligt anstånd helt eller delvis med anledning av ett beslut om offentligt ackord? Det har också uppkommit fråga om hur stort anståndsbelopp en skattskyldig kan beviljas tillfälligt anstånd med efter ett beslut om offentligt ackord?

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 3-5, 7, 7 a, 11-15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari-december 2020 med inbetalning av

1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 skatteförfarandelagen, och

2. mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap.10 och 11 §§ samma lag (1 § första stycket lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 3-5, 7, 13, 15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd med inbetalning av mervärdesskatt, om

   1. mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen,

   2. redovisningsperioden för mervärdesskatten är ett beskattningsår enligt 26 kap. 11 § samma lag, och   3. deklarationen för mervärdesskatten ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 27 december 2019-17 januari 2022 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b § samma lag (1 a § första stycket lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Syftet med bestämmelserna om tillfälliga anstånd är att underlätta för i grunden sunda och livskraftiga företag som befinner sig i en akut likviditetsbrist och ge företag en tillfällig likviditetsförstärkning på grund av en bristfälligt fungerande långivning (prop. 2008/09:113 s. 9).

Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige begär det. Om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån (3 § lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

I förarbetena framgår att bakgrunden till att bestämmelsen i 3 § lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall har införts är att en skatt eller avgift i vissa fall kan komma att sättas ner efter att ett anstånd har beviljat. Ett sådant exempel är att Skatteverket genom ett omprövningsbeslut sätter ned de skatter och avgifter som anståndet avser (prop. 2019/20:166 sid 38).

I en ackordsförhandling deltar endast de borgenärer vilkas fordringar har uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion (3 kap. 3 § lag om företagsrekonstruktion).

Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som okända, som enligt 3 § hade rätt att delta i ackordsförhandlingen (3 kap. 8 § lag om företagsrekonstruktion).  

4 Bedömning

4.1 Kan ett tillfälligt anstånd återkallas p.g.a. ett offentligt ackord?

Varken av lagtext eller av förarbeten framgår uttryckligen hur ett tillfälligt anstånd ska hanteras om den skatt eller avgift som anståndet avser även omfattas av ett beslut om offentligt ackord.

Ett beslut om offentligt ackord innebär att de fordringar som omfattas av ackordet sätts ner och ska betalas på ett visst sätt. Efter att ett beslut om offentligt ackord har vunnit laga kraft finns det inte längre någon betalningsskyldig för den del av skatten eller avgiften som har satts ner genom ackordet.

Av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall framgår att om en skatt eller avgift sätts ner så får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån. Enligt Skatteverkets bedömning kan ett anstånd aldrig uppgå till mer än skatten eller avgiften som ska betalas för redovisningsperioden. Skatteverket anser därför att ett tillfälligt anstånd kan återkallas på Skatteverkets initiativ till den del som betalningsansvaret för den aktuella skatten eller avgiften har satts ner genom ett lagakraftvunnet beslut om offentligt ackord.

4.2 Hur stort anståndsbelopp kan beviljas efter ett offentligt ackord?

Vid ett offentligt ackord har allmän domstol fastställt att en skattskyldig endast behöver betala en viss andel av skatten eller avgiften. Skatteverket anser att efter en sådan nedsättning av skattskyldigheten för redovisningsperioden kan tillfälligt anstånd beviljas med det belopp som den skattskyldiga fortfarande har en betalningsskyldighet för, dvs. den andel av ackordslikviden som avser skatt eller avgift för den aktuella perioden. En förutsättning för att bevilja anstånd i denna situation är att övriga förutsättningar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall är uppfyllda.