OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

/Träder i kraft I:2021-02-06/

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av

1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och

2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2 § På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara nio tjugondelar av de övriga arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Första stycket gäller endast till den del den avgiftspliktiga ersättningen uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

Övergångsbestämmelser

2021:55

1. Denna lag träder i kraft den 6 februari 2021.

2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2020.

3. Lagen upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ersättning som har utgetts under perioden 1 januari 2021-31 mars 2023.