Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: C-484/19

Skatteverket har kommenterat Högsta förvaltningsdomstolens dom i det nationella målet, HFD 2021 not. 10, se HFD 2021 not. 10, Prövning av om undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler är förenlig med unionsrätten.

Den 20 januari 2021 meddelade EU-domstolen att det s.k. undantaget till tioprocentsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler innebar ett hinder mot etableringsfriheten i unionsrätten. Domstolen uttalade också att hindret inte kunde motiveras i det aktuella ärendet. Detta är ett s.k. förhandsavgörande där Högsta förvaltningsdomstolen hade ställt en fråga till EU-domstolen (C-484/19, Lexel). Högsta förvaltningsdomstolen ska nu fatta beslut i det enskilda ärendet (mål nr 4849-18, 4850-18). Skatteverket avser att kommentera Högsta förvaltningsdomstolens dom när den kommit.

Nytt: 2021-03-04