Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-806485

Högsta förvaltningsdomstolens domar den 4 februari 2021, mål nr 6470-19 och 6471-19

Nytt: 2022-06-17

Skatteverket har 17 juni 2022 beslutat följande ställningstagande: Upplåtelse av en garanterad kontorsarbetsplats med vissa varor och tjänster; mervärdesskatt.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i två avgöranden prövat hur medlemskap och prenumerationer som ger tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster ska bedömas i mervärdesskattehänseende. HFD bedömde även tillgång till arbetsplatser av annat slag tillsammans med tjänster i sammanlagt tre olika former av medlemskap eller prenumeration.

  • Ett medlemskap eller prenumeration som ger kunderna tillgång till en flexibel arbetsplats i mån av plats samt vissa tjänster innebär enligt HFD inte uthyrning av fastighet utan är en skattepliktig tjänst.
  • En annan form av prenumeration som ger kunderna tillgång till en fast arbetsplats samt vissa tjänster innebär enligt HFD en kombination av uthyrning av fastighet och skattepliktiga tjänster, som därför i sin helhet är ett skattepliktigt tillhandahållande.
  • Den tredje form av prenumeration som prövades i målen innehöll utöver vissa tjänster egen tillgång till ett låsbart kontorsrum, som enligt HFD i huvudsak innebar uthyrning av fastighet.

HFD:s avgöranden innebär en delvis ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 12 november 2019, dnr 41-18/I och 16-19/I. Skatteverkets rättsfallskommentar från den 10 december 2019, dnr 202 501190-19/111, är därför inte längre aktuell.

Referat

HFD har i två mål prövat Skatterättsnämndens förhandsbesked i fråga om hur medlemskap och prenumerationer som bl.a. ger tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster ska bedömas i mervärdesskattehänseende. Skatterättsnämnden ansåg att ett sådant medlemskap eller prenumeration utgjorde ett enda sammansatt tillhandahållande som huvudsakligen gav kunderna tillgång till lokal och därför var undantaget från skatteplikt. HFD har delvis gjort en annan bedömning. HFD har prövat tre slag av medlemskap eller prenumerationer.

Den första varianten innehåller vissa tjänster, bl.a. wifi, nätverksmöjligheter, kaffe, kopieringstjänster och en s.k. community manager, samt ger kunderna tillgång till en flexibel arbetsplats i mån av plats. Antalet medlemmar/prenumeranter är långt större än antalet flexibla arbetsplatser i anläggningen. HFD konstaterade att ett sådant medlemskap eller prenumeration inte ger kunderna rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Samtliga kriterier för att tillhandahållandet ska bedömas som uthyrning av fastighet är därför inte uppfyllda och HFD slog fast att den första varianten var en skattepliktig tjänst.

Den andra varianten innehåller samma utbud av tjänster som den första, tillsammans med tillgång till en arbetsplats. Skillnaden mot den första varianten är i denna form av prenumeration att kunden garanteras tillgång till en viss arbetsplats. HFD ansåg därför att denna form av prenumeration ger kunden rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Därmed är samtliga kriterier för det ska anses vara fråga om uthyrning av fastighet uppfyllda. HFD uttalade att en genomsnittlig kund i detta fall får anses efterfråga en kombination av rätten att disponera en arbetsstation och tillgången till de andra tjänsterna så att ingen av dem ska betraktas som en huvudsaklig del. Undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt och HFD bedömde därför att även denna variant av prenumeration är skattepliktig.

Den tredje varianten av prenumeration innehåller samma utbud av tjänster som i de övriga varianterna, men ger kunden rätt till ett visst låsbart rum som andra kunder inte har rätt att använda. HFD ansåg att denna form av prenumeration ger kunden rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Därmed är samtliga kriterier för att det ska anses vara fråga om uthyrning av fastighet uppfyllda. Det finns vissa begränsningar i kundens möjlighet att förfoga över utrymmena, t.ex. krävs att kunden passerar receptionen för att nå rummet och kunden har inte heller rätt att ta med egna möbler. HFD bedömde dock att nyttjanderätten till lokalen var det dominerande inslaget i tillhandahållandet, så att denna variant av prenumeration i sin helhet är undantagen från skatteplikt.

Skatteverkets kommentar

HFD:s avgöranden innebär delvis en annan bedömning än vad Skatterättsnämnden gjorde i förhandsbesked som beslutades den 12 november 2019, dnr 41-18/I och 16-19/I. Skatteverkets rättsfallskommentar från den 10 december 2019, dnr 202 501190-19/111, är därför inte längre aktuell.

HFD:s avgöranden ger ledning för hur aktivitetsbaserade arbetsplatser ska bedömas i mervärdesskattehänseende. Samtliga kriterier för att ett tillhandahållande ska anses som uthyrning av fastighet är i normalfallet inte uppfyllda vid uthyrning av aktivitetsbaserade arbetsplatser. I fråga om de två varianter av prenumeration där tillgången till en viss arbetsplats i sig uppfyller kriterierna för uthyrning av fastighet prövade HFD vilken tyngd den del av det sammansatta tillhandahållandet som utgör fastighet kan anses ha för en genomsnittlig kund. HFD:s prövning ledde till att det ena tillhandahållandet var skattepliktigt medan det andra var undantaget från skatteplikt.

Skatteverket analyserar HFD:s avgöranden och avser att redogöra för verkets bedömning av uthyrning av arbetsplatser i mervärdesskattehänseende i ett ställningstagande, Upplåtelse av en garanterad kontorsarbetsplats med vissa varor och tjänster; mervärdesskatt, publicerat 2022-06-17.