OBS! Det finns en senare version.

Områden: Andra ämnesområden

Ändring till och med: SFS 2021:144

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskild näringsidkare) och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-formen.

Mottagare av stöd

3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till en enskild näringsidkare som vid tidpunkten för ansökan

1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Stödperioder

4 § Stödperioder enligt denna förordning är

1. mars och april 2020,

2. maj 2020, och

3. juni och juli 2020.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

Förutsättningar för stöd

5 § En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden mars och april 2020 om den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden maj 2020 om den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden juni och juli 2020 om den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 § Som förutsättning för stöd gäller även att

1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning uppgick till minst 200 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 10-12 §§, uppgår till minst 2 000 kronor per enskild näringsidkare för stödperioden mars och april 2020, 1 000 kronor för stödperioden maj 2020, och 2 000 kronor för stödperioden juni och juli 2020,

4. den enskilda näringsidkaren under den eller de stödperioder som ansökan avser inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och

5. den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för den enskilda näringsidkaren, med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilda näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.

8 § Stöd får inte lämnas om den enskilda näringsidkaren vid tidpunkten för ansökan

1. är försatt i konkurs, eller

2. har näringsförbud.

9 § Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i Europeiska kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse.

Med förordningar om stöd av mindre betydelse avses i denna förordning

1. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

2. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, och

3. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Vid beräkningen av det totala stöd som får lämnas till olika företag, eller ett och samma företag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgränser som anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 tillämpas.

Stödets storlek

10 § Stöd lämnas med 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

11 § Stödet ska minskas med belopp som den enskilda näringsidkaren fått i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,

2. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser, eller

3. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som den enskilda näringsidkaren tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020.

12 § Det sammanlagda stödet som lämnas enligt denna förordning får inte överstiga 120 000 kronor.

Handläggning av stödärenden

13 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Om den enskilda näringsidkaren inte är folkbokförd i Sverige prövas frågor om stöd enligt denna förordning av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

14 § En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,

2. nedgången i den enskilda näringsidkarens nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

3. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

4. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

5. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

6. stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

7. om den enskilda näringsidkaren har ansökt om eller fått beslut om stöd enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020,

8. om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020,

9. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

10. om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud,

11. om den enskilda näringsidkaren under den eller de stödperioder som ansökan avser varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och

12. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

15 § En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 13 § senast den 31 januari 2021.

16 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret.

17 § Den enskilda näringsidkaren ska på begäran av länsstyrelsen lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

18 § En enskild näringsidkare som har ansökt om stöd enligt denna förordning ska till länsstyrelsen anmäla om de uppgifter som lämnats till länsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

19 § Innan ett stöd beviljas ska länsstyrelsen lämna de upplysningar till den enskilda näringsidkaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

20 § Om den enskilda näringsidkaren har ansökt om stöd enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

21 § Av beslutet om stöd ska det framgå

1. vilken eller vilka stödperioder beslutet avser, och

2. stödbelopp för respektive stödperiod.

Utbetalning av stöd

22 § Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

23 § Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

Den enskilda näringsidkaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning av stöd

24 § Den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig om

1. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot stöd enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020,

2. näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 25 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav

25 § Om den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig enligt 24 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

26 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

27 § Länsstyrelsen ska sköta den registerföring som anges i artikel 6.4 i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

Rätt att meddela föreskrifter

28 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

29 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.