OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt, Socialavgifter

/Träder i kraft I:2021-05-01/

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för vissa förmåner som erhålls på grund av tjänst.

2 § Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) trots vad som föreskrivs om förmåner i 11 kap. den lagen.

3 § Förmån av gåva eller gåvor till en anställd ska till den del gåvornas värde sammantaget uppgår till högst 2 000 kronor inte tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Detta gäller utöver vad som föreskrivs om förmån av gåva till anställda i 11 kap. 14 § första stycket den lagen.

Första stycket gäller inte gåvor som lämnas i pengar.

4 § Förmån som är skattefri enligt denna lag ska inte heller tas upp till beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

5 § Förmån som avses i denna lag är avgiftsfri enligt socialavgiftslagen (2000:980), lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

Övergångsbestämmelser

2021:300

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

2. Lagen tillämpas på förmåner som lämnas efter den 31 december 2020.

3. Lagen upphör att gälla vid utgången av december 2021.

4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förmåner som har lämnats under perioden 1 januari-31 december 2021.