Områden: Mervärdesskatt, Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Nikotinskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2021:6

beslutade den 14 juni 2021.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2022:14.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2021.

Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:7) om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet