OBS! Det finns en senare version.

Områden: Andra ämnesområden (Bouppteckning)

/Träder i kraft I:2021-07-01/

1 kap. Inledande bestämmelser

Allmänna arvsfondens ändamål

1 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för målgrupperna barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Allmänna arvsfondens egendom

2 § Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fonden genom

- arv,

- gåva,

- testamente,

- förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,

- ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket begravningslagen (1990:1144),

- överlämnande från en likvidator enligt 7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220),

- upplösning av en värdepappersfond under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

- beslut av Bolagsverket enligt 25 kap. 42 eller 44 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

- skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen, eller

- domstolsbeslut.

Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § i den upphävda lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller enligt 2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.

2 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden

Arvsfondsdelegationen

1 § Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.

Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från delegationen, besluta att en annan myndighet under en bestämd tidsperiod ska fördela visst stöd. Det som föreskrivs i 5, 7, 8 och 10-14 §§ om delegationen ska gälla även för en sådan myndighet.

2 § Regeringen utser ledamöterna i Arvsfondsdelegationen.

I delegationen ska såväl ledamöter från Regeringskansliet, varav en är ordförande, som andra ledamöter ingå. En majoritet av ledamöterna ska vara personer som inte arbetar i Regeringskansliet.

Ledamöterna i delegationen ska ha goda kunskaper om barn, ungdomar, äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Förutsättningar för stöd

3 § Stöd får lämnas till en verksamhet som är utvecklande för någon av Allmänna arvsfondens målgrupper och som har förutsättningar att främja målgruppen även efter det att stödet ur fonden har upphört. Stöd får inte lämnas till en organisations löpande verksamhet.

Stöd får också lämnas för ny-, till- eller ombyggnad av lokaler, anläggningar samt utrustning i anslutning därtill, om lokalerna eller anläggningarna ska användas för verksamhet som uppfyller kriterierna i första stycket.

Vid bedömningen av om stöd enligt första eller andra stycket ska lämnas ska hänsyn tas till om målgruppen deltar i planeringen eller genomförandet.

4 § Stöd får lämnas endast till en organisation som bedriver ideell verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får stöd enligt 3 § första stycket lämnas även till en offentlig huvudman.

Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan om stöd

5 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen hos Arvsfondsdelegationen.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att få stöd.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. Delegationen får tillåta att ansökan undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Villkor vid stöd

6 § Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs. Dessa ska framgå av beslutet.

7 § Den som beviljas stöd för en lokal eller en anläggning ska förbinda sig att under minst tio år använda den för det ändamål och på de villkor som meddelades när stödet beviljades.

Om lokalen eller anläggningen innehas med nyttjanderätt, får förbindelsen omfatta minst fem år om det finns särskilda skäl för en kortare förbindelse än vad som anges i första stycket.

Arvsfondsdelegationen ska som villkor för stödet föreskriva att lokalen eller anläggningen ska vara anpassad för personer med funktionsnedsättning, om inte något hindrar det eller om det av särskilda skäl inte behövs.

8 § Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdelegationen, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från den förbindelse eller från de villkor som anges i 7 § första och andra styckena.

Skyldighet att hålla medel avskilda

9 § Den som har tagit emot stöd ska, om inte annat anges i beslutet, vara skyldig att hålla medlen avskilda.

Ändrade förhållanden

10 § Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden ska utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken av stödet.

Redovisning

11 § Den som har beviljats stöd ska föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen redovisa hur medlen har använts och på begäran av Arvsfondsdelegationen lämna det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.

Hinder mot utbetalning

12 § Om den som har beviljats stöd inte uppfyller de krav som följer av 3 § första stycket andra meningen, 4, 6, 7 och 9-11 §§, ska Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas ut. Beslutet gäller omedelbart.

Innan delegationen fattar ett beslut enligt första stycket får delegationen ge den som beviljats stöd tillfälle att avhjälpa bristen.

Återbetalningsskyldighet och återkrav

13 § Stöd ska betalas tillbaka om

1. stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett ändamål,

2. mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning eller underlag enligt 11 §,

3. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur Allmänna arvsfonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller

4. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

För stöd för en lokal eller en anläggning gäller dessutom att stödet ska återbetalas helt eller delvis, om lokalen eller anläggningen säljs eller användningen av den ändras utan delegationens medgivande inom den tidsperiod som enligt 7 § första och andra styckena gäller för stödet.

14 § Om Arvsfondsdelegationen anser att mottagaren bör betala tillbaka stöd ur Allmänna arvsfonden, ska ärendet överlämnas till Kammarkollegiet som beslutar i frågan. Kammarkollegiet får, om det finns särskilda skäl, besluta att mottagaren helt eller delvis ska befrias från återbetalningsskyldighet.

3 kap. Förvaltning av Allmänna arvsfonden

Hanteringen av Allmänna arvsfondens egendom

1 § Allmänna arvsfondens egendom förvaltas av Kammarkollegiet som en särskild fond.

2 § Allmänna arvsfondens rätt till egendom bevakas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden.

3 § Medel som tillfaller Allmänna arvsfonden ska överlämnas till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska ta emot och granska redovisning för förvaltning av egendom som tillfaller fonden.

4 § Allmänna arvsfondens kapital får tas i anspråk för fondens ändamål även till den del det redovisas som bundet.

5 § Regeringen beslutar varje år hur stor del av Allmänna arvsfondens samlade tillgångar som ska vara tillgänglig för utdelning det närmast följande året och anger samtidigt beräknad nivå för de två därpå följande åren.

Regeringens beslut får inte medföra att fondens långsiktiga förvaltning och fortlevnad äventyras. Medel som har gjorts tillgängliga för utdelning, men som inte har fördelats under året, ska återgå till fondens samlade tillgångar.

6 § Högst en tiondel av de medel som regeringen har beslutat enligt 5 § får fördelas till verksamheter till förmån för äldre personer.

Gåvor och testamenten

7 § Om ett testamente eller en gåva till förmån för Allmänna arvsfonden har förenats med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egendomen ska tas emot.

8 § Ett testamente till någon annan än Allmänna arvsfonden får godkännas av Kammarkollegiet, om det inte finns någon anledning till klander. Ett testamente som kan antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja får godkännas även om det finns anledning till klander.

Kammarkollegiets redovisning till regeringen

9 § Kammarkollegiet ska varje år till regeringen lämna en redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret. Redovisningen ska lämnas i samband med Kammarkollegiets årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granska redovisningen.

Arvsavstående

10 § Arv eller försäkringsbelopp som har tillfallit Allmänna arvsfonden får helt eller delvis avstås till någon annan om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller till andra särskilda omständigheter kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja.

Även i annat fall får arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens sambo eller någon annan som genom beroendeförhållande har stått arvlåtaren nära, om det kan anses skäligt. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas graden av beroendeförhållande mellan arvlåtaren och sökanden och om sökanden har behov av egendomen.

11 § Arv som utgörs av sådan egendom som är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt får avstås till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt.

Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit Allmänna arvsfonden tillsammans med sådan egendom avstås till mottagaren av egendomen att användas för sådana omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att bevara den.

12 § Kammarkollegiet beslutar om avstående av arv och försäkringsbelopp.

13 § Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit Allmänna arvsfonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om det hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan.

En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter dödsfallet eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden. Om ansökan har kommit in för sent ska den avvisas.

4 kap. Hantering av dödsbon

Anmälningsskyldighet vid dödsfall

1 § Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska den som har boet i sin vård anmäla detta till Kammarkollegiet.

God man

2 § Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska Kammarkollegiet förordna en god man att företräda fonden vid boutredningen.

3 § God man behöver inte förordnas

1. om Allmänna arvsfonden har uteslutits från arv genom testamente och Kammarkollegiet bedömer att det inte finns någon anledning till klander,

2. om boet har större skulder än tillgångar och det inte behövs en god man för att ta vård om egendomen, eller

3. om egendom som har tillfallit fonden som legat utgörs av pengar.

4 § Har egendom tillfallit Allmänna arvsfonden genom gåva som inte endast utgörs av pengar ska Kammarkollegiet förordna en god man att ta hand om egendomen.

5 § Kammarkollegiet ska övervaka att den gode mannen fullgör sina uppgifter.

I fråga om god man enligt denna lag gäller vad som är föreskrivet om sysslomän i 18 kap. handelsbalken.

Försäljning av Allmänna arvsfondens egendom

6 § Kammarkollegiet beslutar om försäljning av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden.

7 § Annan lös egendom än tomträtt ska, om god man har förordnats, av denne säljas på offentlig auktion, om Kammarkollegiet inte medger annat.

Fordringar får säljas endast om de inte kan drivas in.

Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, ska de tillämpas.

8 § Om det i ett dödsbo finns egendom som förvaltas av en god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken och som har tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller 6 och 7 §§ i fråga om egendomens försäljning.

5 kap. Kostnader

1 § Kostnader för fördelning av stöd ska betalas ur Allmänna arvsfonden enligt de grunder som regeringen bestämmer.

2 § Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda Allmänna arvsfonden ska betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen bestämmer.

6 kap. Övriga bestämmelser

Överklagande

1 § Beslut enligt 2 kap. 12 § första stycket och Kammarkollegiets beslut enligt 2 kap. 14 § och 3 kap. 13 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Redovisning till riksdagen

2 § Regeringen ska varje år före juni månads utgång lämna en redovisning till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd har fördelats under det föregående räkenskapsåret och även ange den kommande inriktningen av stödet.

Kammarkollegiets redovisning enligt 3 kap. 9 § ska bifogas redovisningen till riksdagen.

Delgivning

3 § När delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden är chefen för Kammarkollegiet, eller någon annan person som är behörig att ta emot delgivningen för Kammarkollegiets räkning, delgivningsmottagare.

Övergångsbestämmelser

2021:401

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

2. Genom lagen upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om stöd som har meddelats före ikraftträdandet.

4. Regeringen får efter ikraftträdandet besluta hur stor del av Allmänna arvsfondens samlade tillgångar som ska vara tillgänglig för utdelning för perioden 1 juli 2021-31 december 2021 och samtidigt ange beräknad nivå för 2022 och 2023.