Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet), Mervärdesskatt, Punktskatter och trafikskatter

Datum: 2021-07-02

Dnr: 8-1080745

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

Denna information ersätter tidigare information med samma namn daterad den 10 november 2020 med dnr 8-112202.

Informationen avseende energiskatt har ändrats med anledning av ändrade regler om befrielse från energiskatt för egenproducerad el1. Avseende övriga skatter innebär den nya informationen inga förändringar.

Bor man i egen villa eller tillbringar man viss tid i sitt fritidshus och har en solcellsanläggning på en sådan byggnad gäller vad som sägs i denna information. Samma sak som gäller för egen villa eller fritidshus gäller om man har en solcellsanläggning på en garagebyggnad som finns på villafastigheten eller fritidshusfastigheten.

1 Inkomstskatt

Solcellsanläggningen medför inte att man har näringsverksamhet. Inkomsterna beskattas i stället som kapitalinkomst enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen som produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet.

Produktion av el genom solceller kan också ge rätt till en skattereduktion. Rätt till skattereduktion har den som 1. framställer förnybar el,2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el,3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och4. har anmält till nätverksföretaget att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Underlaget för skattereduktionen är den lägsta mängden el som matas in respektive matas ut i anslutningspunkten. Högsta möjliga underlag är 30 000 kilowattimmar (kWh) per person och anslutningspunkt. Skattereduktionen är 60 öre/kWh. Om flera personer har anmält att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika.

Nätverksföretaget lämnar uppgift om underlaget till Skatteverket, som tillgodoför skattereduktionen vid beräkning av slutlig skatt.

Exempel

Per har installerat solceller på sin permanentbostad och på sin fritidsbostad. Säkringarna i respektive anslutningspunkt är 63 ampere. För skattereduktionen saknar det betydelse att säkringarna tillsammans överstiger 100 ampere.

Per matar in 3 000 kWh i anslutningspunkten för permanentbostaden och tar ut el med 7 000 kWh. Underlaget för skattereduktion är därmed 3 000 kWh. För fritidsbostaden matar Per in 5 000 kWh och tar ut 2 000 kWh. Underlaget är därmed 2 000 kWh. Sammanlagt underlag är 3 000 + 2 000 = 5 000 kWh, som ger en skattereduktion med 3 000 kronor (60 öre x 5 000 kWh).

2 Energiskatt

Om solcellsanläggningen har en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt medför inte elproduktionen att den som har solcellsanläggningen (producenten) blir skattskyldig. Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad el eller för el som överförts till någon annan.

Om den som har solcellsanläggningen (producenten) förfogar över flera solcellsanläggningar ska anläggningarnas installerade toppeffekt läggas samman och tillsammans uppgå till mindre än 500 kilowatt för att detta ska gälla. Om den som har solcellsanläggningen (producenten) förfogar över en eller flera anläggningar i vilka el framställs från annan eller andra energikällor ska anläggningarnas effekt läggas samman. Då gäller andra effektgränser.

3 Mervärdesskatt

3.1 Registrering för mervärdesskatt

Även om verksamheten inte utgör näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen ska en särskild bedömning göras när det gäller skyldighet att registrera sig för och betala mervärdesskatt. Säljer man varor och tjänster i en självständig ekonomisk verksamhet är man skyldig att registrera sig för och betala mervärdesskatt.

I domen C-219/12, Fuchs, har EU-domstolen kommit fram till att försäljning av el från en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad är en ekonomisk verksamhet när den el som produceras kontinuerligt levereras in på elnätet mot ersättning.

Det är alltså en ekonomisk verksamhet när en solcellsanläggning installeras på en villa och man mot ersättning kontinuerligt säljer antingen all el eller endast överskottselen in på elnätet.

Den som har en begränsad försäljning kan omfattas av skattebefrielse och ska därmed inte registrera sig för och betala mervärdesskatt. Försäljningen omfattas av skattebefrielse när den totala försäljningen, av el och annan försäljning, inom landet under innevarande beskattningsår och under vart och ett av de två närmast föregående beskattningsåren är högst 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Mer information om skattskyldigheten finns i Skatteverkets ställningstagande ”Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt”, 2017-05-10, dnr 131 205136-17/111.

3.2 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

3.2.1 När försäljningen omfattas av skattebefrielse

Om försäljningen av el omfattas av skattebefrielse finns inte någon avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Vid övergång från beskattad till skattebefriad verksamhet kan jämkningskonsekvenser uppkomma. Det kan innebära en skyldighet att återbetala viss tidigare avdragen ingående mervärdesskatt.

3.2.2 När försäljningen ska beskattas

När en vara eller en tjänst köps in för att användas till en verksamhet som medför skattskyldighet så finns i normalfallet avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på inköpet.

Avdragsrätten begränsas dock om inköpet avser stadigvarande bostad. Som regel menas med stadigvarande bostad en byggnad som är inrättad för boende (byggnadens karaktär). Även användningen av byggnaden har betydelse vid bedömningen av om byggnaden omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad eller inte.

För en solcellsanläggning som är monterad utanpå en byggnad, t.ex. på taket, är utgångspunkten att anläggningen som sådan inte är en del av en stadigvarande bostad. Om anläggningen däremot ska leverera el som avser stadigvarande bostad, t.ex. leverans av el till en villa som används för boende, omfattas sådan användning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Motsvarande bedömning ska tillämpas avseende avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på kostnader för reparationer, drift och underhåll av anläggningen.

Mer information om avdragsrätten finns i Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; mervärdesskatt”, 2020-11-09, dnr 8-112176.

Exempel 1:

Endast överskottsel säljs till ett elhandelsföretag. En del av den producerade elen konsumeras direkt för boendet. Utgående mervärdesskatt redovisas för den överskottsel som säljs.

I det fall solcellsanläggningen är monterad utanpå villan, t.ex. på taket, blir anläggningen som sådan inte en del av den stadigvarande bostaden. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för anläggningen finns då till den del avdraget är hänförligt till den skattepliktiga försäljningen av el till ett elhandelsföretag. Den del som avser det privata boendet omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Exempel 2:

Samma förutsättningar som i exempel 1. Men här bedriver villaägaren en egen verksamhet i villan. Solcellsanläggningen levererar även el till verksamhetslokalen. För att avdragsrätt ska finnas för den delen som avser leveransen till verksamhetslokalen krävs att lokalen är klart avskild från bostadsutrymmena och är särskilt anpassad för verksamheten. Dessutom krävs det att leveransen av el till verksamhetslokalen kan avskiljas från leveransen till boendedelen, t.ex. genom separat mätare, för att avdragsförbudet inte ska bli tillämpligt.

Exempel 3:

All producerad el levereras in på elnätet (d.v.s. all el säljs till ett elhandelsföretag). Utgående mervärdesskatt redovisas för all försäljning. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt finns då för hela förvärvet av anläggningen. Den el som ska förbrukas i bostadsfastigheten måste man köpa tillbaka från elhandelsföretaget. Villaägaren får betala mervärdesskatt på den el som hen köper från elhandelsföretaget.

4 F-skatt

Även i de fall registrering för mervärdesskatt ska ske för försäljning av el från en solcellsanläggning på villa etc. kan man inte få F-skatt för sådan verksamhet, eftersom man inte bedriver näringsverksamhet. Det är inte fråga om ersättning för arbete och då spelar det inte heller någon roll ur beskattningssynpunkt om man har F-skatt för annan verksamhet.

_________

Fotnot

1 SFS 2021:411, prop. 2020/21:113