Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2021-09-03

Dnr: 8-1200051

1 Sammanfattning

Ett svenskt handelsbolag har inte någon skyldighet att lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen till ledning för delägarnas beskattning när bolaget bara har begränsat skattskyldiga delägare som inte är skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för handelsbolagets inkomster.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare” (2009-10-07, dnr 131 745279-09/111). Ställningstagandet innebär inget ändrat synsätt utan är en uppdatering och anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

Ett svenskt handelsbolag har enbart begränsat skattskyldiga delägare. Det bedrivs ingen verksamhet från fast driftställe i Sverige, ingen av delägarna är skattskyldig p.g.a. reglerna för att motverka omvända hybrida missmatchningar och de är inte heller skattskyldiga för någon annan inkomst från handelsbolaget som räknas upp i 3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Ska handelsbolaget lämna särskild uppgift enligt 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, till ledning för delägarnas beskattning även om ingen av dem är skattskyldig i Sverige för handelsbolagets inkomster?

3 Gällande rätt m.m.

En begränsat skattskyldig fysisk person är enligt 3 kap. 18 § första stycket IL bl.a. skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för

 • inkomster från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige
 • återförda avdrag på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt
 • uttag eller utbetalningar från ett skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap. IL
 • utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar.

Royalty som räknas till inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige om den kommer från en näringsverksamhet med fast driftställe i Sverige. Detsamma gäller periodvisa avgifter för att utnyttja materiella eller immateriella tillgångar (3 kap. 18 § andra stycket IL).

En begränsat skattskyldig juridisk person är enligt 6 kap. 11 § första stycket IL bl.a. skattskyldig för

 • inkomster från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige
 • inkomster på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras
 • inkomster i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar
 • inkomster från ett svenskt handelsbolag, om den begränsat skattskyldiga inte beskattas för inkomsten i den stat där denna hör hemma på grund av klassificeringen i skattehänseende av handelsbolaget enligt denna stats lagstiftning, och anses vara i intressegemenskap med handelsbolaget enligt 24 b kap. 3 § IL.

Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här (6 kap. 11 § andra stycket IL).

Svenska handelsbolag ska enligt 33 kap. 6 § första stycket SFL lämna särskilda uppgifter till ledning för delägarnas beskattning om

 • näringsverksamheten enligt 31 kap. 2 och 3 §§ SFL
 • varje delägares andel av bolagets inkomst av varje inkomstslag och näringsverksamhet
 • varje delägares andel eller lott i bolaget
 • skalbolag enligt 31 kap. 14 § SFL
 • prissättningsbesked enligt 31 kap. 34 § SFL.

Om ett svenskt handelsbolag har avyttrat en fastighet och kapitalvinsten inte kan beräknas på grund av att den är beroende av någon händelse i framtiden, ska bolaget lämna uppgift om detta (33 kap. 6 § andra stycket SFL).

4 Bedömning

Begränsat skattskyldiga fysiska och juridiska personer är bara skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för vissa särskilt angivna inkomster. När man bedömer om en delägare i ett svenskt handelsbolag är skattskyldig för inkomster från ett fast driftställe i Sverige görs prövningen utifrån om handelsbolaget bedriver sådan verksamhet (jfr Skatterättsnämndens förhandsbesked 1999-11-24, rättsfallsprotokoll 1/00). Eftersom särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för delägarnas beskattning anser Skatteverket att ett svenskt handelsbolag inte har någon skyldighet att lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 § SFL om det inte finns några delägare som är skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för handelsbolagets inkomster.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare” (2009-10-07, dnr 131 745279-09/111). Ställningstagandet innebär inget ändrat synsätt utan är en uppdatering och anpassning till aktuell lagtext.