OBS! Det finns en senare version.

Områden: Dataskydd & sekretess

Ändring till och med: SFS 2021:897

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, och

2. vägtrafikdatalagen (2019:369).

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

- 2 kap. 22 § vägtrafikdatalagen (2019:369) i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och 8 kap. 1 § första stycket 3 och 4, och

- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Förordning (2020:891).

3 § I denna förordning avses med

1. Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, och

2. CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen.

De fordons- och viktbegrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller

2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

5 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 4 § inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.

I 2 kap. 3 och 5 §§, 5 kap. 12 § och 10 kap. 2 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning finns särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare.

6 § Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och ansvarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

7 § Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till väg- trafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor).

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt

1. artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, och

2. artikel 21a i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter. Förordning (2019:795).

2 kap. Vägtrafikregistrets innehåll och avgift för registerhållningen

1 § I vägtrafikregistret ska de uppgifter registreras som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordon,

2. bilaga 2 i fråga om behörigheter,

3. bilaga 3 i fråga om tillstånd, och

4. bilaga 4 i fråga om tillsyn.

I 4 kap. 16 § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter enligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet.

2 § Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in om inte annat följer av andra eller tredje stycket eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 2.

Polismyndigheten ska föra in uppgifter om

1. undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 1 avsnitt 3.3,

2. tillstånd att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon enligt bilaga 1 avsnitt 2.3,

3. omhändertagande av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis enligt bilaga 2 avsnitt 2.1, och

4. anmälan enligt 7 kap. 9 § 3 körkortsförordningen (1998:980) enligt bilaga 2 avsnitt 2.2.

Skatteverket ska föra in vissa uppgifter från beskattningsdatabasen och vissa andra uppgifter som är av betydelse för Transportstyrelsens uppdrag i vägtrafikregistret. Det avser uppgifter enligt bilaga 1 avsnitt 2.3, 4 och 6 som behövs för Transportstyrelsens handläggning och uppgifter om beslut som Skatteverket fattar, enligt

1. vägtrafikskattelagen (2006:227),

2. lagen (2004:629) om trängselskatt,

3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, och

4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Vägtrafikregisteravgift

3 § För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn som registrerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut.

För en moped klass I, ett terrängsläp eller ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn ska en engångsavgift för registerhållningen tas ut. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, ett terrängsläp eller ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med att en skyltavgift enligt 3 kap. 8 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tas ut för fordonet. En vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen har upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet för första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt, ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet hade varit skattepliktigt eller inte hade varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska avgift inte tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter.

4 § Den som när avgiften ska tas ut är antecknad som ägare till fordonet i vägtrafikregistret är skyldig att betala avgift enligt 3 §. I fråga om en sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Om fordonsskatt inte ska betalas, ska avgiften tas ut på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 3. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter i vägtrafikregistret

1 § Uppgifter i vägtrafikregistret ska gallras i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras.

I 4 kap. 17 § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som har registrerats enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet.

Uppgifter som rör fordon

Uppgifter om fordon och fordonsägare

2 § Uppgifter om registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistrering, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum då fordonet för första gången togs i bruk, färg, modellkod, fordonsår, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat som har förts in i besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen (2009:211) ska gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistrerats.

Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, om inte annat framgår av tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter för fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden har betalats eller när fordringen har preskriberats.

Om det efter avregistreringen finns en uppgift om efterlysning, ska uppgifter om fordonet gallras först när efterlysningen har upphört.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när det finns fler än två föregående ägare.

Uppgifter om saluvagnslicens

3 § Uppgifter om beteckning på en saluvagnsskylt ska gallras ur vägtrafikregistret ett år efter det att skylten har ersatts eller rätten till skylten har återkallats eller upphört av någon annan anledning. Om det vid denna tidpunkt finns en efterlysning av skylten, ska uppgifter om skylten gallras först när efterlysningen har upphört.

Övriga uppgifter om saluvagnslicens ska gallras ett år efter det att licensen har upphört.

Om det vid tidpunkten för gallring enligt första eller andra stycket finns obetalda skatter eller avgifter eller obetald ränta för en saluvagnslicens, ska uppgifterna gallras först när skulden har betalats eller när fordringen har preskriberats.

Uppgifter om ianspråktagande av fordon

4 § Uppgifter om ianspråktagande av fordon ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att den fordran som föranlett ianspråktagandet har betalats.

Uppgifter om felparkeringsavgifter

5 § Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen. Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras tre år efter det att betalningsansvaret har undanröjts eller när fordringen har preskriberats.

Uppgifter om trängselskatt

6 § Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur vägtrafikregistret om

1. skatten har betalats, och

2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller en eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller en eventuell tilläggsavgift har påförts, ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats, ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats.

7 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt eller en sådan kontrollpunkt som avses i bilaga 2 till den lagen ska gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas.

Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg

8 § Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur vägtrafik-registret om

1. infrastrukturavgiften har betalats, och

2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom infrastrukturavgiften eller en eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som är hänförlig till infrastrukturavgiften har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 13 § andra stycket förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av ett beslut varigenom avgiften har påförts, ska uppgifterna gallras när en begäran eller ett överklagande enligt 26 § förordningen om infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats.

Om avgiften inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats.

9 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en betalstation som avses i 8 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg ska gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om avgift ska kunna fattas.

Uppgifter som rör behörigheter

Uppgifter om körkort

10 § Bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 2.

Uppgifter om taxiförarlegitimation och färdskrivarkort

11 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av en taxiförarlegitimation eller ett färdskrivarkort ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att legitimationen eller färdskrivarkortet har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan om taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 6 § taxitrafiklagen (2012:211) eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in.

Ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 3.

Uppgifter om yrkeskompetensbevis för förare

12 § Bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 5.

Uppgifter om avlidna

13 § När en registrerad person har avlidit ska uppgifter om körkort, taxiförarlegitimation, färdskrivarkort och yrkeskompetensbevis som avser den avlidne snarast gallras ur vägtrafikregistret.

Uppgifter som rör tillstånd

Uppgifter om yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning och utbildningsverksamhet

14 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett tillstånd att bedriva taxitrafik, biluthyrning eller utbildningsverksamhet och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd har upphört att gälla.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4 eller 5 § taxitrafiklagen, 11 § lagen om biluthyrning, 4 kap. 10 § körkortslagen (1998:488), 5 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 3 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning eller utbildningsverksamhet ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 1071/2009 finns ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter.

15 § Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare ska gallras tre år efter det att ackrediteringen upphört att gälla.

Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik

16 § Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur vägtrafikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral upphörde att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt 18 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller varning fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då utrustningen slutade användas.

Förordning (2020:628).

Uppgifter som rör tillsyn

Uppgifter om kör- och vilotider

17 § Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur registret omedelbart.

Ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 4.

4 kap. Sökning och direktåtkomst

Sökning i vägtrafikregistret

1 § Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör fordon får som sökbegrepp när det gäller

1. registreringen av fordonsuppgifter användas de uppgifter som enligt bilaga 1 avsnitt 1 och 2 förs in i registret, med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,

2. registreringen av felparkeringsavgifter användas

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller ärendenummer, eller

b) datum för uppgifter om felparkeringsavgifter som avses i bilaga 1 avsnitt 3 och som är förenade med datum,

3. registreringen av trängselskatt användas

a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, eller

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 1 avsnitt 4 och som är förenade med datum, och

4. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas

a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, eller

b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 1 avsnitt 5 och som är förenade med datum.

2 § Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör behörigheter får som sökbegrepp när det gäller

1. registreringen av körkort användas

a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,

b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 2 och som är förenade med datum eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 6, eller

d) namnet på den stat som har utfärdat ett utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande,

2. registreringen av taxiförarlegitimation användas

a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, förarkod, namn eller del av namn,

b) datum för uppgifter om taxiförarlegitimation som avses i bilaga 2 avsnitt 3.1 och som är förenade med datum, eller

c) ogiltighet,

3. registreringen av yrkesmässig trafik och taxitrafik användas

a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn,

b) datum för sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.4 och som är förenade med datum,

c) uppgifter om ADR-intyg, eller

d) administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 6,

4. registreringen av färdskrivarkort användas

a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn,

b) födelsedatum eller födelseort för innehavare av förarkort,

c) kortnummer eller beställningsnummer,

d) sista giltighetsdag,

e) kortstatus som avses i bilaga 2 avsnitt 4 och som är förenad med datum, eller

f) körkortsnummer och land där körkortet har utfärdats, och

5. registreringen av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer eller serienummer.

3 § Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillstånd får som sökbegrepp när det gäller registreringen av

1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet användas

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,

b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som är förenade med datum, eller

c) slag av tillstånd, intyg, behörighet eller befattning,

2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, utöver vad som anges i 1, även användas

a) serienummer på gemenskapstillstånd,

b) nummer på intyg om yrkeskunnande,

c) fordons eller tillstånds användningssätt,

d) kopia av gemenskapstillstånd eller serienummer på kopian, eller

e) företags riskvärde, och

3. tillstånd att bedriva redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik, utöver vad som anges i 1, användas de uppgifter som enligt bilaga 3 avsnitt 5 förs in i registret. Förordning (2020:628).

4 § Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillsyn får som sökbegrepp användas

1. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,

2. slag av transportverksamhet,

3. datum för kontroll i företags lokaler, eller

4. företags riskvärde.

5 § Utöver vad som anges i 1-4 §§ får de sökbegrepp som anges i andra stycket användas om det behövs för uppföljning eller utvärdering av Transportstyrelsens verksamhet avseende tillstånd eller taxiförarlegitimation eller för att lämna ut uppgifter om sådan verksamhet till

1. riksdagen eller regeringen, eller

2. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Vid sökning i vägtrafikregistret enligt första stycket får som sökbegrepp användas

a) gott anseende,

b) slag av överträdelse och datum för laga kraft av ett avgörande avseende överträdelsen, och

c) återkallelse, tillfällig indragning, varning, olämplighetsförklaring, omprövning eller grund för åtgärden.

6 § Utöver vad som anges i 1-5 §§ får sökning i vägtrafikregistret ske efter uppgift

1. för vilken tidpunkt för gallring har inträtt, och

2. om betalning av skatt eller avgift.

Vid sökning efter uppgift om betalning av skatt eller avgift får som sökbegrepp användas

1. betalningsstatus, och

2. betalningsreferens eller del av betalningsreferens.

7 § Bestämmelserna i 1-6 §§ är inte tillämpliga om möjligheterna att använda sökbegrepp har begränsats enligt 15 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 §.

Sökning i andra gemensamt tillgängliga uppgifter

8 § Vid sökning i andra gemensamt tillgängliga uppgifter än vägtrafikregistret får som sökbegrepp användas

1. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller födelsedatum,

2. del av personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer

3. namn, del av namn eller initialer,

4. e-postadress, telefonnummer eller faxnummer,

5. ärendenummer eller diarienummer,

6. slag av ärende eller handling,

7. ett ärendes status,

8. datum då en handling kom in eller upprättades,

9. fordons registreringsnummer, och

10. betalningsreferens eller del av betalningsreferens, belopp, datum för betalning, konto för betalning eller betalningsstatus i fråga om skatt eller avgift.

9 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om fordonsverksamheten användas

1. fordonsidentifieringsnummer, och

2. särskild teckenkombination för personlig fordonsskylt.

10 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om tillståndsverksamheten användas

1. slag av tillstånd,

2. intyg,

3. behörighet, eller

4. befattning.

11 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om tillsynsverksamheten användas

1. förarkortsnummer,

2. datum för kontroll, och

3. installation eller kontroll av särskild utrustning för taxifordon. Förordning (2020:628).

12 § Även en kombination av de sökbegrepp som anges i 8-11 §§ får användas.

Direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret

13 § En användare av vägtrafikregistret som via elektronisk överföring i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 1 har möjlighet att direkt eller via en informationsförmedlare söka i vägtrafikregistret och där få svar på frågor, ska anses ha sådan direktåtkomst som avses i 3 kap. 4 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

14 § Transportstyrelsen får medge en sökande direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret bara om det inte finns hinder mot att lämna ut uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ett medgivande till direktåtkomst får återtas om det inte längre finns förutsättningar för det eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

15 § En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i vägtrafikregistret använda andra sökbegrepp än

1. registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer i fråga om uppgifter om fordon enligt bilaga 1 avsnitt 1 och 2,

2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om uppgifter om körkort och förarbevis enligt bilaga 2 avsnitt 1 och 2, och

3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, förarkod för taxiförarlegitimation, namn eller del av namn i fråga om uppgifter om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 3-5 och om tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet enligt bilaga 3.

Transportstyrelsen kan med stöd av 8 kap. 2 § meddela de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp och de andra villkor som behövs.

Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet och CBE-direktivet

16 § När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet, ska Transportstyrelsen registrera

1. om sökningen har lett till en träff eller inte,

2. vilka uppgifter som har översänts,

3. datum och tidpunkt för översändandet, angiven med timme, minut och sekund,

4. namn eller beteckning på det sökande organet, och

5. att uppgifterna har hämtats från Transportstyrelsen.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

17 § Uppgifter som har registrerats enligt 16 § ska gallras två år efter registreringen.

18 § Uppgifter som ett utländskt kontaktställe har använt för sökning i vägtrafikregistret ska förstöras när sökningen har besvarats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 16 §.

19 § Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta det utländska kontakt- stället om detta.

20 § På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska Transportstyrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 16 § med anledning av ett visst uppgiftsutlämnande.

21 § Bestämmelser om tillsyn över behandling av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet finns i 5 kap. 16 och 17 §§ och 6 kap. 10 och 11 §§ förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete.

Direktåtkomst till andra gemensamt tillgängliga uppgifter än de som finns i vägtrafikregistret

22 § Transportstyrelsen får medge Skatteverket direktåtkomst till elektroniska handlingar i ärenden enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning samt i ärenden som avser fordonsrelaterade skatter enligt

1. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

2. lagen (2004:629) om trängselskatt,

3. vägtrafikskattelagen (2006:227), eller

4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonskatt.

23 § /Träder i kraft I:2021-12-01/ Transportstyrelsen får medge Polismyndigheten direktåtkomst till uppgifter som Transportstyrelsen har tillgång till genom det nätverk som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort. Uppgifterna får endast användas i den utsträckning det är förenligt med direktivet.

Förordning (2021:897).

5 kap. Utlämnande och inhämtande av uppgifter i särskilda fall

Särskilda sammanställningar av uppgifter i vägtrafikregistret

Fordonsverksamheten

1 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om fordon. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 1 avsnitt 1 och 2, dock inte uppgift om personnummer.

2 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla den skattskyldige en särskild sammanställning av uppgifter om trängselskatt. Sammanställningen får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning.

3 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla Skatteverket uppgifter om trängselskatt när det behövs för verkets handläggning av ett ärende om trängselskatt.

3 a § Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen utan dröjsmål lämna ut uppgifter om trängselskatt som gäller passager av en betalstation eller kontrollpunkt om det av begäran framgår att uppgifterna i ett brådskande fall behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Förordning (2019:662).

4 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla den avgiftsskyldige en särskild sammanställning av uppgifter om infrastrukturavgifter på väg. Sammanställningen får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning.

Behörighetsverksamheten

5 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om körkort. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 1 och 2 och får lämnas ut endast till den registrerade eller till

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, en övervakningsnämnd, Integritetsskyddsmyndigheten, eller

2. någon annan myndighet, om den behöver uppgifterna för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att den enskilde lider skada eller men. Förordning (2020:1152).

6 § Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en sammanställning som avses i 5 § inte innehålla uppgifter om

1. återkallelse,

2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,

3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),

4. spärrtid,

5. omhändertagande,

6. varning,

7. ogiltighet,

8. föreläggande,

9. krav på personutredning,

10. prövotid,

11. krav på körkortstillstånd,

12. krav på förarprov, eller

13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.

Begränsningen enligt första stycket gäller inte för den registrerade och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Integritetsskyddsmyndigheten har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2020:1152).

7 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om taxiförarlegitimation. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.1-3.3.

8 § Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en sammanställning som avses i 7 § inte innehålla uppgift om

1. återkallelse,

2. olämplighetstid,

3. omhändertagande, eller

4. varning.

Sådana begränsningar gäller inte för den registrerade och inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

9 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om andra behörigheter för yrkesmässig trafik och taxitrafik än sådana som avses i 5 och 7 §§ och om färdskrivarkort. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.4, 4 och 5.

Tillståndsverksamheten

10 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler för taxitrafik eller utbildningsverksamhet. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3 och 4 och bilaga 3.

11 § I fråga om en innehavare av ett tillstånd att bedriva taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentral för taxitrafik eller utbildningsverksamhet eller en person som har prövats enligt 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, får efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet en sammanställning som avses i 10 § inte innehålla uppgift om

1. återkallelse,

2. olämplighetstid, eller

3. varning.

I fråga om en innehavare av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller någon som har prövats enligt 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210) får, efter två år från ett beslut om återkallelse av ett tillstånd eller från den tidpunkt då en tillfällig indragning av ett tillstånd upphörde att gälla, en sammanställning som avses i 10 § inte innehålla uppgift om

1. återkallelse, eller

2. tillfällig indragning.

Begränsningarna enligt första och andra styckena gäller inte för den registrerade och inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

12 § En sammanställning som avses i 10 § får, i fråga om personer som har förklarats olämpliga att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen, från och med den tidpunkt då den prövades goda anseende har återupprättats enligt 4 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), inte innehålla uppgift om

1. olämplighetsförklaring,

2. olämplighetstid, eller

3. åläggande att avlägga skriftligt examensprov enligt 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen.

Begränsningarna enligt första stycket gäller inte för den registrerade och inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

Belastningsuppgifter

13 § Om Transportstyrelsen vid handläggning av ett körkortsärende eller ett ärende om taxiförarlegitimation, yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler för taxitrafik eller utbildningsverksamhet begär in ett yttrande från en annan myndighet, ska styrelsen ge denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet ska kunna lämnas.

Kriminalvården ska ge belastningsuppgifter till en särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling.

Fotografisk bild

14 § Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket eller Kronofogdemyndigheten lämna ut en personuppgift i vägtrafikregistret i form av en fotografisk bild av en enskild.

Internationellt uppgiftsutbyte

15 § Uppgifter i vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation om utlämnandet sker med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

16 § Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast

1. i samband med ett ärende om

a) ursprungskontroll,

b) registrering av fordon,

c) utfärdande eller förnyelse av ett svenskt körkort eller utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort,

d) förarkort eller verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller yrkestrafiklagen (2012:210),

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

g) trängselskatt,

h) infrastrukturavgifter på väg, eller

i) utfärdande och kontroll av yrkeskompetensbevis,

2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller

3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 18 §. Förordning (2020:303).

Övriga bestämmelser

17 § Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som i enlighet med denna förordning har lämnats ut från vägtrafikregistret misstänker att uppgifterna är oriktiga, ska han eller hon genast anmäla det till Transportstyrelsen.

18 § Transportstyrelsen ska bistå andra myndigheter och allmänheten med att söka uppgifter i utländska register över vägtransportföretag enligt de förutsättningar som anges i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 och 3 kap. 6 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

6 kap. Transportstyrelsens tillgång till brottsbelastningsuppgifter

Rätt att på begäran få uppgifter

1 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

2 § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och som inte förmedlas till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska genast förstöras.

Underrättelseskyldighet

3 § Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,

3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,

8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,

9. 13 kap. brottsbalken,

10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken,

11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken,

12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,

13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,

14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

15. narkotikastrafflagen (1968:64),

16. skattebrottslagen (1971:69),

17. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,

18. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

19. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,

20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),

21. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),

22. 9 kap. 2 eller 3 §§ körkortslagen (1998:488),

23. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning,

24. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

25. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),

26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

27. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

28. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574),

29. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag,

30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen (2004:519),

31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,

32. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716),

33. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

34. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),

35. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

36. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,

37. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622),

39. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),

40. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),

41. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,

42. lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,

43. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192),

44. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning,

45. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,

46. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,

47. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning,

48. 4, 5, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

49. trafikförordningen (1998:1276),

50. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,

51. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211),

52. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237),

53. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller

54. 12 kap. 1-4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Förordning (2021:39).

4 § En underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har fått laga kraft eller överklagats.

En underrättelse enligt 3 § ska lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i någon annan författning.

5 § När en underrättelse enligt 3 § lämnas ska även dom, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i registret och som det ska lämnas underrättelse om enligt 3 §, tas med i underrättelsen under fem år från det att domen eller beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, ska Polismyndigheten underrätta Transportstyrelsen om det.

6 § Polismyndigheten ska lämna en underrättelse enligt 3 § även när Transportstyrelsen begär det efter att ha tagit emot en anmälan om att någon som avses i 7 § första stycket 1-4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

7 § När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten enligt 3 §, 5 § andra stycket eller 6 § får Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillstånd enligt bilaga 3 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis,

2. den för vilken

a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkor om alkolås löpt ut och körkort får utfärdas efter ansökan enligt 5 kap. 15 b § första stycket körkortslagen, eller

d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen,

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,

4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,

5. den för vilken

a) tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut, eller

b) taxiförarlegitimation är ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas,

6. den som har gällande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210),

7. den som har gällande tillstånd att bedriva taxitrafik eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen,

8. den som har gällande tillstånd att bedriva biluthyrning eller någon annan prövad person som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning,

9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad person enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, eller

10. den som har gällande tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 4 kap. 9 § körkortslagen, 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 2 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar eller någon annan prövad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 3§.

Förordning (2020:628).

8 § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten och som inte behandlas enligt 7 § ska genast förstöras.

7 kap. Prövningsförfarande och överklagande

Beslutsmyndigheter

1 § Transportstyrelsen prövar frågor och fattar beslut enligt denna förordning. Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret fattar dock de beslut som behövs med anledning av den handläggningen.

Omprövning av beslut

2 § Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut som har fattats automatiserat. En begäran om omprövning av ett sådant beslut ska göras skriftligen och ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som har fattats automatiserat får också omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom två månader från dagen för beslutet.

Ett beslut om vägtrafikregisteravgift som avses i 2 kap. 3 § och som tas ut i samband med fordonsskatt får inte omprövas.

3 § Bestämmelser om ändring av beslut i andra fall än som avses i 2 § finns i 37-39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Inhibition

4 § Ett beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte beslutsmyndigheten beslutar något annat. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett beslut som ska omprövas tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Överklagande

5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om registrering av uppgifter enligt 2 kap. får inte överklagas.

Ett beslut som har fattats automatiserat får inte överklagas innan beslutsmyndigheten har omprövat det enligt 2 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan beslutsmyndigheten har omprövat det ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.

8 kap. Bemyndiganden

Verkställighet och avgifter

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. verkställigheten av vägtrafikdatalagen (2019:369), denna förordning, artiklarna 16-18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artiklarna 11, 13.1 och 14 i förordning (EG) nr 1072/2009 och artiklarna 20, 23.1 och 24 i förordning (EG) nr 1073/2009,

2. att Trafikverket i stället för Transportstyrelsen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret om provverksamhet enligt bilaga 2 avsnitt 2, 3 och 5,

3. storleken på de avgifter som avses i 2 kap. 3 § och hur de ska tas ut, och

4. avgifter för ärendehandläggning enligt vägtrafikdatalagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska styrelsen höra

1. Trafikverket, i fråga om föreskrifter enligt första stycket 2,

2. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet, Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet, och

3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret.

Direktåtkomst

2 § Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta om anslutning till vägtrafikregistret för direktåtkomst. För en användare som medges direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret får styrelsen meddela de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp, utöver dem som anges i 4 kap. 15 §, och de övriga villkor som behövs.

Internationell överenskommelse

3 § Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som rör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde.

Övergångsbestämmelser

2019:382

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2. I förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om

a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet, och

b) överklagande av beslut.

Bilaga 1. Fordon

Följande uppgifter som rör fordon ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter

I fråga om fordonsägare, ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ackrediterade besiktningsorgan, innehavare av saluvagnslicens, skattskyldig enligt avsnitt 4.2 och avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2 ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

En adress i ett annat land får anges om adress i Sverige saknas för

1. ägaren i fråga om tillfällig registrering av ett fordon och ägaren är en fysisk person,

2. en sådan ackrediterad verkstad som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211),

3. en skattskyldig enligt avsnitt 4.2, eller

4. en avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2.

För nuvarande och föregående fordonsägare och innehavare av saluvagnslicens ska även följande identitetsuppgifter antecknas:

- Hemortskommun

- Hemortslän

I fråga om ursprungskontroll får ägarens e-postadress i förekommande fall anges.

2. Fordonsuppgifter

2.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom ska följande uppgifter antecknas:

Drivmedel

EG-typgodkännande

- intyg nr

- utfärdandedatum

- variant

- version

- informationsdokument nr

Fabrikat/typ

Fordonsår

Färg

Identifieringsmärkning

- fordonsidentifieringsnummer eller motsvarande

Miljöklass eller utsläppsklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer och beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt

Sittplatser, antal

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Modellkod, tankvolym och fordonsår antecknas inte för EG- typgodkända fordon

2.2 Ägare

Antal ägare

Nuvarande och föregående ägare

2.3 Allmänt

Avgifter

- vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

- övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Försäkring

- företag

- datum för tecknande

- försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering

- datum för registrering i Sverige

- datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt

- ersättningsskylt

- stulen skylt

- omhändertagen skylt

Skatter

- fordonsskatt

- saluvagnsskatt

- skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uppgift om att ett fordon har sålts exekutivt av Kronofogdemyndigheten, datum för överlåtelsen och uppgift om att det aktuella fordonet inte får tas i anspråk för fordonsrelaterade skulder som uppkommit före eller samma dag som överlåtelsen

Uttagning för användning inom totalförsvaret

2.4 Besiktning, efterkontroll, flygande inspektion och annan kontroll

Ackrediterade besiktningsorgan

- besiktningsorganet

- besiktningsstationer

- datum för ackrediteringen

- fordonskategorier som ackrediteringen avser

- förändringar eller återkallelser av ackrediteringen

- län som ackrediteringen avser

Ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211)

Bedömningskod för respektive brist

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Fordonsidentifieringsnummer vid underkänd registreringsbesiktning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Lämplighetsbesiktning

- användning

- godkännande

Län där besiktningen utförts

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Myndighetskod

Mätvärden

- bromskraftsvärde

- retardationsvärde

- avgasvärde

Resultat av mopedbesiktning

Riskvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning

2.5 Saluvagnslicens

Beteckning på saluvagnsskylt

Datum för beviljande av licensen

Fordonsslag som licensen avser

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum

2.6 Tillfällig registrering

Fordonsuppgifter

Fabrikat/typ

Fordonsidentifieringsnummer eller annan identifieringsmärkning

Land varifrån fordonet kommer

Tidigare utländskt registreringsnummer

Tillfälligt registreringsnummer

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

Typ av tillfällig registrering

Allmänna uppgifter

Datum för registrering

Efterlysning

Försäkring

- datum för tecknande

- företag

- försäkring saknas

Giltighetstid

Registreringsbevis

Registreringsskylt

- ersättningsskylt

- omhändertagen skylt

- stulen skylt

2.7 Ursprungskontroll

Fordonsuppgifter

Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

Fordonsidentifieringsnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identifieringsmärkning

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller datum då fordonet för första gången togs i bruk)

Färg

Ursprungsland och ursprung

Utländskt eller tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning

Allmänna uppgifter

Avgifter

Efterlysning

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll

- avvisad

- orsak till icke godkänd ursprungskontroll

- underkänd

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer

2.8 Besiktningsverksamhet

Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).

3. Uppgifter om felparkeringsavgifter

3.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter:

- Fordonsår

- Modellbeteckning

- Registreringsnummer

I förekommande fall antecknas följande uppgifter:

- Beteckning på personlig skylt

- Beteckning på skylt för beskickningsfordon

3.2 Ägare

Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

3.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Belopp

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Erinran

Kod för ansvarig kronofogdemyndighet

Rättelsemeddelande

Undanröjande

Utfärdande

Åläggande

Återbetalning

Ärendenummer

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

4. Uppgifter om trängselskatt

4.1 Passagen

Betalstation

Den kommun inom vilken passagen skett

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Kontrollpunkt

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Skattebelopp för passagetidpunkten

Tidpunkt för passagen

4.2 Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den skattskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:

- Landskod

- Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt

4.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till kronofogdemyndigheten

5. Uppgifter om infrastrukturavgifter

5.1 Passagen

Avgiftsbelopp

Betalstation

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passagen

5.2 Beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den avgiftsskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:

- Landskod

- Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage och betalstation

5.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

6. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör fordonsverksamheten. Förordning (2020:891).

Bilaga 2. Behörigheter

Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter

Följande identitetsuppgifter ska föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, födelse- datum eller motsvarande

För utfärdande av förarkort, födelseort

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Identitetsuppgifter som inte har samband med annan registrering får föras in om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis.

2. Körkortsuppgifter    Särskilda bestämmelser om 
        gallring
2.1 Körkort  
Ansökan med anledning av   
förlängning av giltighet för   
körkortsbehörighet enligt   

3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) och beslut med

anledning av en sådan ansökan  Uppgift om ett beslut ska  
        gallras när uppgiften om
        körkort gallras

/Upphör att gälla U:2021-12-01/

Ansökan om godkännande av handledare och beslut med

anledning av ansökan     Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när beslut har 
        meddelats
        Har ett godkännande som 
        handledare upphört att 
        gälla enligt 4 kap. 8 § 
        körkortslagen (1998:488) 
        ska uppgiften gallras fem 
        år efter det att godkännandet 
        upphörde att gälla

/Träder i kraft I:2021-12-01/

Ansökan om godkännande av handledare, beslut med anledning av ansökan och

elev som godkännandet avser  Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när beslut har 
        meddelats
        Har ett godkännande som 
        handledare upphört att 
        gälla enligt 4 kap. 8 § 
        körkortslagen (1998:488) 
        ska uppgifterna om 
        godkännande och elev 
        gallras fem år efter det 
        att godkännandet upphörde 
        att gälla

Ansökan om innehav av körkort med villkor om alkolås och beslut med anledning av en

sådan ansökan      Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när ärendet slutligt 
        har avgjorts
        Ett avslagsbeslut ska gallras 
        fem år efter beslutet

Ansökan om körkortstillstånd och beslut med anledning av

ansökan        Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när beslut har 
        meddelats
        Uppgift om ett beslut ska 
        gallras fem år efter beslutet. 
        Om ett ingripande har skett mot 
        ett meddelat körkortstillstånd, 
        ska tillståndet gallras när 
        ingripandet gallras

Ansökan om undantag och beslut med anledning av en ansökan


  

Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt eller om ersättande av ett utländskt körkort med ett svenskt och beslut som rör en

sådan ansökan      Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när ärendet har avgjorts
        Beslut om att utbyte eller 
        ersättande inte medges ska gallras 
        fem år efter beslutet

Behörighet för förarbevis

enligt körkortslagen (1998:488)  Uppgiften ska gallras när 
        förarbeviset har förnyats 
        enligt 3 kap. 14 § och 21 § 5 
        körkortslagen (1998:488) och 
        giltighetstiden för förarbeviset 
        har löpt ut. Uppgiften ska inte 
        gallras om någon annan uppgift än 
        giltighetstid för förarbeviset 
        har ändrats

Beslut med anledning av en

ansökan om förnyelse  

Beslut med anledning av övervägande om körkortsingripande och delgivning av ett sådant

beslut i visst fall    Uppgifterna ska gallras fem år 
        efter beslutet. Om det vid denna 
        tidpunkt finns ett beslut som 
        avser körkortstillståndet och som 
        inte är gallrat, ska en gallring 
        av uppgifterna i stället ske när 
        beslutet om körkortstillståndet 
        gallras
Beslut om traktorkort    Uppgiften ska gallras när ett 
        nytt beslut om traktorkort har 
        meddelats, men inte om någon 
        uppgift i traktorkortet har 
        ändrats

Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen

(1998:488) går ut    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort gallras

Dag för utfärdande av

förarbevis      Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om förarbevis gallras
Dag för utfärdande av körkort  Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort gallras

Föreläggande enligt 3 kap. 18 § körkortsförordningen (1998:980) att ansöka om förnyelse av körkortet eller förarbeviset och delgivning av ett sådant

föreläggande      Uppgifterna ska gallras när 
        körkortet eller förarbeviset 
        har förnyats

Föreläggande enligt 3 kap. 18 a § körkortsförordningen (1998:980) att visa att förutsättningar för att förnya körkortet finns och delgivning av ett sådant

föreläggande      Uppgifterna ska gallras när 
        körkortet har förnyats

Förlust av en

behörighetshandling    Uppgifterna ska gallras 
        när uppgiften om 
        behörighetshandling gallras

Giltighetstid för beslut om interimistiskt körkortsingripande

Giltighetstid för körkort och

förarbevis      Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort eller 
        förarbevis gallras

Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkortstillstånd eller

förarprov  
Körkortsbehörighet    Uppgifterna ska gallras när 
        körkortet har förnyats enligt 
        3 kap. 14 § körkortslagen 
        (1998:488) och giltighetstiden 
        för körkortet har löpt ut
        Uppgifterna ska inte gallras 
        om någon annan uppgift än 
        giltighetstid för körkortet 
        har ändrats
Körkortsingripande övervägs  Uppgiften ska gallras när 
        ärendet är slutligt avgjort

Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1, 2 och 7 och andra stycket

körkortslagen (1998:488)  

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1, 2, 4, 5 och 7 och andra stycket körkortslagen

(1998:488)  
Prövotid      Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort gallras
Spärrtid  

Uppgift om att ett beslut om körkortsingripande har

överklagats  

Uppgift om innehav av ett utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer eller

motsvarande      Uppgiften ska gallras fem år 
        efter registreringen om inte 
        ett ingripande har gjorts mot 
        det utländska körkortet, 
        körkortet har bytts ut eller 
        beslut har fattats om 
        handledare

Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) och delgivning av

ett sådant beslut  

Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen

(1998:488)      Uppgifterna ska gallras när 
        giltighetstiden för 
        medgivandet har gått ut

Villkorstid för innehav av körkort med villkor om alkolås enligt 5 kap. 17 §

körkortslagen (1998:488)  

Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort, 
        körkortstillstånd eller 
        traktorkort gallras

Överlämnande av en

behörighetshandling    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om 
        behörighetshandling gallras
2.2 Belastningsuppgifter  

Anmälan enligt 7 kap. 9 § första stycket 3

körkortsförordningen (1998:980)  Uppgiften ska gallras tre 
        år efter det att anmälan 
        fördes in i registret

Anmälan enligt 10 kap. 5 §

körkortslagen (1998:488)  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att anmälan 
        fördes in i registret
Återkallelsegrund    Uppgiften ska gallras när 
        ingripandeuppgiften gallras
2.3 Utbildning och förarprov  
Beslut om undantag    Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att undantaget 
        beslutades

Uppgift om genomförd introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488) och

datum för genomförandet    Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes

Uppgift om genomförd riskutbildning som avses i 4 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980), typ av utbildning, behörighet som utbildningen avser och

datum för genomförd utbildning  Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes
        Uppgifterna ska inte gallras 
        för den som har genomgått en 
        riskutbildning för motorcykel 
        och har fått behörigheten A1 
        eller A2 men inte behörigheten A. 
        Uppgiften ska dock gallras om 
        behörigheten A1 eller A2 har 
        återkallats och ett nytt 
        förarprov krävs för att återfå 
        behörigheten

Uppgift om genomförd utbildning som avses i 7 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, behörighet som utbildningen avser, lärare (för förarbevis) och datum för genomförd

utbildning      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes

Uppgift om genomfört kunskaps- eller körprov enligt 2 kap. 7 a § eller 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) och

datum för genomförandet    Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Uppgift om genomfört

kunskapsprov enligt 3 kap. 20 §   
körkortslagen (1998:488)  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Uppgift om genomfört kunskapsprov som avses i 9 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, den behörighet som provet avser, provförrättare och datum för

genomförandet      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat genomförd utbildning och datum

för rapporteringen    Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes

Provanordnare och rapportör eller förarprövare som har rapporterat genomfört kunskaps- eller körprov och datum för

rapporteringen      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

2.4 Körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis


  

Datum för inkommen

grundhandling  
Fotografisk bild  
Leveransdatum för förarbevis   

Leveransdatum och nummer för ett rekommenderat brev

för körkort  
Namnteckning  
Referensnummer  

Samtliga uppgifter i ett utfärdat körkort eller förarbevis


  
2.5 Övrigt  

Uppgifter överförda från

alkolås        Uppgifterna ska gallras 
        efter tio år

3. Uppgifter om yrkesmässig

trafik och taxitrafik    Särskilda bestämmelser om 
        gallring
3.1 Taxiförarlegitimation  

Beslut med anledning av

förnyelse  
Beslut om förhandsbesked  Uppgiften om beslut ska 
        gallras fem år efter det 
        att beslutet meddelades
Beslut om inhibition  

Beslut om

taxiförarlegitimation     Uppgiften om beslut ska 
        gallras fem år efter 
        beslutet

Beslut om varning eller

återkallelse  

Delgivning av ett sådant

beslut  

Den myndighet som har meddelat

ett beslut  

Giltighetstid för ett beslut om interimistisk återkallelse


  

Giltighetstid för

taxiförarlegitimation  
Krav på läkarintyg  

Ogiltighet av taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 11 § taxitrafiklagen

(2012:211)  
Olämplighetstid vid avslag  

Olämplighetstid vid

återkallelse  

Omhändertagande enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211)


  

Delgivning av ett sådant

beslut  

Uppgift om genomfört körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211)

och datum för genomförandet  Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Förarprövare som körprov för taxiförarlegitimation avlagts

inför        Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) och datum för

genomförandet      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Förarprövare som rapporterat genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens och datum för

rapporteringen      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Villkor och begränsningar för

taxiförarlegitimation  

Överlämnande av en

legitimationshandling  

3.2 Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation


  

Beslut eller anmälan enligt 6 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) från andra myndigheter som rör innehavare

av taxiförarlegitimation  

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 14 § taxitrafiklagen

(2012:211)  
Återkallelsegrund  

3.3 Tillverkning av taxiförarlegitimation

Datum för inkommen

grundhandling  
Fotografisk bild  
Namnteckning  

3.4 Yrkesmässig trafik och

taxitrafik  

Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa

internationella vägtransporter  

Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods (ADR-intyg) och uppgifter som rör ett sådant

intyg  

Uppgift om genomfört

skriftligt prov för förare i   

yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

och datum för genomförandet  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009 och datum för

genomförandet      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211)

och datum för genomförandet  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Förarprövare som rapporterat genomfört prov och datum för

rapporteringen      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

4. Uppgifter om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

Datum för:

- anmälan om att kortet inte fungerar

- avvisning

- delgivning av beslut

- ersättning av kort

- förlustanmälan

- förnyelse

- godkännande

- indragning

- konfiskering

- personalisering

- stöldanmälan

- under utbyte

- utbyte

- utfärdande

- återkallelse

Datum när kortet

- inte längre är giltigt

- har avsänts

- har lämnats in

- har lämnats ut

Fotografisk bild och namnteckning för förarkort

Giltighetstid

Kortnummer

Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort

5. Uppgifter om

yrkesförarkompetens    Särskilda bestämmelser om 
        gallring

5.1 Yrkeskompetensbevis

Ansökan om dubblett av

yrkeskompetensbevis    Uppgiften ska gallras när 
        en dubblett av 
        yrkeskompetensbeviset har 
        utfärdats enligt 4 kap. 4 § 
        förordningen (2007:1470) om 
        yrkesförarkompetens

Datum för utfärdande av

yrkeskompetensbevis  

Förlust av yrkeskompetensbevis

Unionskod  

Giltighetstid för körkortsbehörigheter som ingår

i ett yrkeskompetensbevis  

Giltighetstid för

yrkeskompetensbevis  

Körkortsbehörigheter som ett

yrkeskompetensbevis avser  
Körkortsnummer  
Serienummer  

Uppgift om genomförd utbildning, transportslag, typ av utbildning och datum för

genomförd utbildning     Uppgift om en tidigare 
        genomförd fortbildning ska 
        gallras när en ny 
        fortbildning har genomförts 
        och ett nytt 
        yrkeskompetensbevis 
        har utfärdats med stöd av 
        denna fortbildning

Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat

utbildningen enligt 5 kap. 6 §  

förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och datum

för rapportering    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om genomförd 
        utbildning gallras
Överlämnande av yrkeskompetensbevis  

5.2 Utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i samband med utbildning och utfärdande av ett svenskt

yrkeskompetensbevis  
Utländskt yrkeskompetensbevis  

Ansökan om utbyte av ett utländskt yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens    Uppgiften ska gallras när 
        ett yrkeskompetensbevis 
        har utfärdats

Giltighetstid för förarbehörigheter som

yrkeskompetensbeviset avser  

Giltighetstid för

yrkeskompetensbevis  
Serienummer  
Utfärdandeland  
Utländskt körkort  

Datum för det första utfärdandet av förarbehörigheter som ett

yrkeskompetensbevis avser  
Körkortets giltighetstid  
Körkortsnummer  

Giltighetstid för förarbehörigheter som ett

yrkeskompetensbevis avser  
Utfärdandeland  
5.3 Prov  

Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens    Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

Rapportör av genomfört kunskapsprov och datum för

rapportering      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes

5.4 Tillverkning av

yrkeskompetensbevis  
Fotografisk bild  
Namnteckning  

Samtliga uppgifter i ett

utfärdat yrkeskompetensbevis  

6. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör behörighetsverksamheten.

Förordning (2021:828).

Bilaga 3. Tillstånd

Följande uppgifter som rör tillstånd ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter

I fråga om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, utbildning samt för ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare för färdskrivare ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Landskod (om yrkesmässig trafik)

I fråga om den som är ansvarig för trafikutövningen eller verksamheten vid redovisningscentraler eller beställningscentraler för taxitrafik, övriga personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211), lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, den som är juridiskt ombud för ett företag som bedriver yrkesmässig trafik, föreståndare för en redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik i samband med dödsfall eller konkurs och personer som avses i avsnitt 6.2 ska följande identitetsuppgifter antecknas:

Fullständigt namn

Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum

Födelseort (om yrkesmässig trafik)

2. Yrkestrafik, taxitrafik och biluthyrning

2.1 Tillstånd

Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och kopiornas serienummer

Beslut om att det goda anseendet inte ska påverkas enligt artikel 6.2 a tredje stycket i förordning (EG) nr 1071/2009 och skälen för beslutet

Beslut om examensprov enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen (2012:210)

Beslut med anledning av en anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 5 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 2 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning

Beslut med anledning av en anmälan om föreståndare enligt 2 kap. 15 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, och beslutets giltighetstid

Beslut med anledning av en underrättelse om trafikansvarig enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009

Beslut om inhibition

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett gemenskapstillstånd eller av en eller flera kopior av ett gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

- datum för beslutet

- datum när en tillfällig indragning upphör

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1071/2009

Beslut om varning i fråga om eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd

Beslut om

- gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 eller förordning (EG) nr 1073/2009,

- linjetrafiktillstånd inom EES enligt 3 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210),

- taxitrafiktillstånd,

- tillstånd till biluthyrning,

- transporttillstånd enligt 3 kap. 3 § yrkestrafiklagen avseende persontransporter, eller

- yrkestrafiktillstånd

Delgivning av ett beslut om återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Delgivning av ett beslut om varning eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd

Giltighetstid för ett beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

- begynnelsedatum

- serienummer

- sista giltighetsdatum

- tillståndsstatus

Intyg om yrkeskunnande enligt förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

- datum för utfärdande av intyget

- land som har utfärdat intyget

- nummer på utfärdat intyg

Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

- datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla

- datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla

- åtgärder för att återupprätta det goda anseendet

Olämplighetstid vid avslag på en ansökan om tillstånd

Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses

Slag av tillstånd

Tillståndshavare

Uppgift om konkursbeslut

Uppgift om tillståndshavarens dödsfall

Villkor och begränsningar i tillståndet

Upphörande av tillstånd

2.2 Fordon

Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd

2.3 Belastningsuppgifter  Särskilda bestämmelser om 
        gallring

Beslut eller anmälan enligt 5 kap. 1 eller 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 6 kap. 1 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 10 eller 12 § förordningen (1998:780) om biluthyrning från andra myndigheter som rör ett

tillstånd  

Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller

olämplighetsförklaring  

Uppgifter om överträdelser enligt artikel 6.1 tredje stycket b) eller bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 som har begåtts i andra länder:

- datum för kontroll när överträdelsen konstaterades

- datum för laga kraft av avgörande avseende överträdelsen

- datum för överträdelsen

- land där överträdelsen konstaterades

- slag av överträdelse

- överträdelsens

allvarlighetsgrad  

Uppgift om riskvärde för ett företag som bedriver

yrkesmässigtrafik    Uppgiften ska gallras när en 
        ny uppgift registreras eller 
        när ett tillstånd återkallas

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 8 § yrkestrafiklagen (2012:210) eller 4 kap. 14 §

taxitrafiklagen (2012:211)  

3. Förartillstånd

Datum för:

- delgivning

- upphörande

- återkallelse

- återlämnande

Förarens namn

Tillståndets giltighetstid

Tillståndsnummer

4. Ackrediterade verkstäder och   

fordonstillverkare i fråga om färdskrivare

Besöksadress i landet

Datum för ackrediteringen

Förändringar eller återkallelse av ackrediteringen

Plombnummer

Typ av färdskrivare

5. Redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik

5.1 Tillstånd

Datum för

- beslut om tillstånd

- beslut om varning eller återkallelse av tillståndet

- byte eller utökning av verksamhetsansvariga och övrigt prövade personer och datum när någon av dem inte längre är engagerad i företaget

- en tillståndshavares eller en verksamhetsansvarigs dödsfall

- ett tillstånds upphörande

- konkursbeslut

- när en återkallelse av ett tillstånd blir gällande, om annat än dagen för

beslutet

Föreståndare för verksamheten i samband med dödsfall och konkurs

Grund för varning eller återkallelse

Olämplighetstid vid avslag

Uppgift om den adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, insamling, lagring och utlämnande ska finnas. Om tillståndshavaren inte själv lagrar informationen, adressen till det företag med vilket avtal om lagring har slutits

Vid överklagande, datum för inhibition

5.2 Taxameteruppgifter

Besiktningsorgan som har installerat och besiktigat en viss taxameterutrustning

Den som har rapporterat installationen och besiktningen

I vilket fordon taxameterutrustningen är installerad

Uppgift om, inklusive datum för, installation och besiktning av taxameterutrustning

Vilken redovisningscentral som ett taxiföretag har anmält för varje taxameterutrustning och från vilket datum taxameteruppgifterna ska överföras till denna redovisningscentral

5.3 Uppgifter om särskild utrustning för taxifordon

Uppgift om, inklusive datum för, installation och kontroll av särskild utrustning för taxifordon

Uppgift om besiktningsorgan som har installerat och kontrollerat en viss särskild utrustning för taxifordon

Uppgift om den som rapporterat installationen och kontrollen

Uppgift om i vilket fordon den särskilda utrustningen för taxifordon är installerad

Uppgift om vilken eller vilka beställningscentraler som ett fordon med särskild utrustning för taxifordon är anslutet till med angivande av från vilket datum uppgifterna ska samlas in av denna beställningscentral

6. Utbildnings- och provverksamhet

6.1 Tillståndsuppgifter

Beslut om tillstånd att bedriva

- Introduktionsutbildning

- Riskutbildning

- Trafikskola

- Utbildning för yrkesförarkompetens

- Utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Datum för beslut om varning eller återkallelse av tillståndet

Slag av tillstånd

Tillstånd att anordna kunskapsprov för förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar enligt 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

6.2 Uppgifter om personal

Förordnande att förrätta prov

- som avses i 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

- som förarprövare vid Trafikverket, Försvarsmakten gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt 3 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980)

- vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Godkännande som

- Trafiklärare

- Trafikskolechef

- Utbildningsledare

Datum för beslut om varning eller återkallelse av ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare

Lärare vid

- introduktionsutbildning

- riskutbildning

- utbildning för yrkeskompetensbevis

- utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Lärares behörighet

Rapportör av en genomförd utbildning eller ett prov

6.3 Belastningsuppgifter

Grund för varning eller återkallelse

7. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor eller ärenden som rör tillståndsverksamheten. Förordning (2020:628).

Bilaga 4. Tillsyn

Följande uppgifter som rör tillsyn av kör- och vilotider ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter

I fråga om kontrollobjekt ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

E-postadress (i förekommande fall)

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

2. Tillsynsuppgifter    Särskilda bestämmelser om 
        gallring
2.1 Verksamhet  

Slag av transportverksamhet

- passagerar- eller godstransport

- transport för egen eller annans räkning eller mot betalning eller annan

ersättning  
2.2 Fordon  
Registreringsnummer för fordon  

som används i transportverksamhet som omfattas av förordning (EG)

nr 561/2006  
2.3 Belastningsuppgifter  
Uppgifter om överträdelser av  
förordning (EG) nr 561/2006 och   

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet

- antal överträdelser

- datum för överträdelsen

- överträdelsernas

allvarlighetsgrad    Belastningsuppgiften ska 
        gallras fem år efter det 
        att uppgiften fördes in 
        i registret

Uppgift om ett företags

riskvärde       Uppgiften ska gallras när 
        en ny uppgift registreras

2.4 Uppgifter om kontroller av

kör- och vilotider  
Antal kontrollerade arbetsdagar  Uppgiften ska gallras tio 
        år efter det att uppgiften 
        fördes in i registret
Datum för kontroll    Uppgiften ska gallras tio 
        år efter det att uppgiften 
        fördes in i registret

Utfall av kontroll

- beslut om sanktionsavgift

- beslut om sanktionsavgift och att initiera tillsyn

- utan anmärkning    Uppgiften ska gallras tio 
        år efter det att uppgiften 
        fördes in i registret

3. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor eller ärenden som rör tillsynsverksamheten.