Områden: Andra ämnesområden (Bouppteckning)

Datum: 2021-10-04

Dnr: 8-1247347

1 Sammanfattning

När en förmyndare eller dennas maka, make eller sambo har del i samma dödsbo som den underåriga (omyndiga) ska den underåriga alltid företrädas av en god man vid bouppteckningsförrättningen.

2 Frågeställning

Vem ska företräda en underårig vid bouppteckningsförrättningen när den underåriga har två förmyndare som inte är gifta eller sambor med varandra och en av förmyndarna eller dennas maka, make eller sambo har del i samma dödsbo som den underåriga?

3 Gällande rätt m.m.

Om en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och en underårig har del i ett oskiftat dödsbo, ska överförmyndaren förordna god man att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo (11 kap. 2 § första stycket föräldrabalken, FB).

4 Bedömning

I 11 kap. 2 § första stycket FB sägs att en god man ska utses att företräda den underåriga vid boutredningen när en förmyndare eller förmyndarens maka, make eller sambo har del i samma dödsbo. Bestämmelsen innebär att en god man ska utses att företräda barnet vid bouppteckningsförrättningen när förmyndarna är gifta eller sambo med varandra oavsett vem utav dem som har del i samma dödsbo som den underåriga. Bestämmelsen får tolkas så att en god man ska utses även när den underåriga har en förmyndare som inte är gift eller sambo med den förmyndaren som har del i samma dödsbo som den underåriga. Den underåriga ska alltså företrädas av en god man vid bouppteckningsförrättningen även i denna situation.

Detta ställningstagande innebär en ändrad bedömning jämfört med vad som tidigare framgått av Skatteverkets rättsliga vägledning.