OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Vägavgift)

/Träder i kraft I:2021-11-15/

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2022.

2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

- när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

- när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år    per månad  per vecka  per dag 
    i kronor  i kronor  i kronor  i kronor
0      14 534      1 446    382      123
I      12 633      1 260    330      123
II      11 001      1 094    289      123
III      9 565      950    247      123
IV      8 697      867    227      123
V         8 222      816    216      123

VI

eller renare  7 747      774    206     123

Minst 4 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år   per månad  per vecka  per dag 
    i kronor   i kronor  i kronor  i kronor
0      24 368      2 427    640      123
I      21 093      2 107    557      123
II      18 346      1 828    485      123
III      15 939      1 590    423      123
IV      14 503      1 446    382      123
V      13 707      1 363    361      123

VI

eller renare  12 912     1 291    340      123

3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.