OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

/Träder i kraft I:2022-01-01/

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2022.

KN-nr    Slag av    Skattebelopp
    bränsle    Energiskatt  Koldioxidskatt  Summa skatt

1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller

2710 11 49  Bensin som 
    uppfyller 
    kraven för       
    a) miljöklass 1    
    - motorbensin  4 kr 18 öre   2 kr 64 öre  6 kr 82 öre 
        per liter  per liter  per liter
    - alkylatbensin  2 kr 11 öre   2 kr 64 öre  4 kr 75 öre
        per liter  per liter  per liter
    b) miljöklass 2  4 kr 22 öre   2 kr 64 öre  6 kr 86 öre  
        per liter  per liter  per liter

2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller

2710 11 59  Annan bensin   5 kr 12 öre  2 kr 64 öre  7 kr 76 öre
    än som avses   per liter  per liter  per liter
    under 1 
    eller 7
3. 2710 19 21,   
2710 19 25,   
2710 19 41-   
2710 19 49   

eller 2710 19 61-

2710 19 69  Eldningsolja,
    dieselbrännolja,  
    fotogen, m.m.
    som 
    a) har försetts 
    med märk- och 
    färgämnen eller 
    ger mindre än 
    85 volymprocent
    destillat vid 
    350°C,     921 kr   3 490 kr  4 411 kr
         per m3    per m3    per m3 
    b) inte har 
    försetts med 
    märk- och 
    färgämnen och 
    ger minst 85 
    volymprocent 
    destillat vid 
    350°C, tillhörig      
    miljöklass 1  2 511 kr   2 292 kr  4 803 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 2  2 834 kr   2 292 kr  5 126 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 3 
    eller inte 
    tillhör någon 
    miljöklass  3 001 kr   2 292 kr  5 293 kr
        per m3     per m3     per m3

4. 2711 12 11-

2711 19 00   Gasol m.m. som 
    används för

  
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   3 672 kr per   3 672 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 184 kr per   3 672 kr per  4 856 kr per  
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00  Naturgas som 
    används för 

  
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   2 613 kr per  2 613 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 018 kr per  2 613 kr per   3 631 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3

6. 2701, 2702

eller 2704  Kol och koks  701 kr    3 037 kr   3 738 kr per
        per 1 000 kg  per 1 000 kg  1 000 kg
7. 2710 11 31  Flygbensin 
    med en blyhalt 
    om högst 0,005 
    gram per liter  4 kr 22 öre   2 kr 64 öre   6 kr 86 öre
        per liter  per liter  per liter

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.