Områden: Folkbokföring

Ändring till och med: SFS 2018:306

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund.

Kammarkollegiets vigselregister

2 § Kammarkollegiet ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över trossamfund med vigseltillstånd och deras förordnade vigselförrättare (vigselregistret).

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarigt för registret. Förordning (2018:306).

3 § Personuppgifter får behandlas i vigselregistret om det behövs för Kammarkollegiets handläggning av ärenden om vigseltillstånd och förordnande av vigselförrättare enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund samt för den tillsyn som kollegiet utövar enligt den lagen.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

4 § I vigselregistret ska följande uppgifter antecknas om varje trossamfund med vigseltillstånd:

1. namn, postadress, e-postadress och telefonnummer,

2. behörig kontaktperson för samfundet i frågor om vigsel samt hans eller hennes namn, personnummer eller födelsedatum, postadress, e-postadress och telefonnummer,

3. datum för beslut om vigseltillstånd och om återkallelse av tillstånd.

I vigselregistret ska följande uppgifter antecknas om varje förordnad vigselförrättare:

1. namn, personnummer eller födelsedatum, postadress, e-postadress och telefonnummer,

2. det trossamfund som vigselförrättaren utövar sin verksamhet inom,

3. datum för beslut om förordnande och om återkallelse av förordnande.

Även andra uppgifter som behövs för Kammarkollegiets tillsyn enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund får antecknas i registret.

5 § Har upphävts genom förordning (2018:306).

Skatteverkets kontroll och underrättelseskyldighet

6 § Skatteverket ska, om det inte är obehövligt, i samband med att verket underrättas om en vigsel kontrollera mot vigselregistret att den som utfört vigsel var förordnad som vigselförrättare vid tidpunkten för vigseln och att det trossamfund han eller hon tillhör hade vigseltillstånd.

Kammarkollegiet får medge Skatteverket direktåtkomst till sådana personuppgifter i registret som behövs för verkets handläggning av ärenden enligt äktenskapsbalken.

7 § Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet om verket får kännedom om att en befattningshavare inom ett trossamfund har genomfört en vigsel i strid mot bestämmelserna i äktenskapsbalken eller genomfört en vigselliknande ceremoni som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kap. 4 c § brottsbalken.

Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet om verket i annat fall beslutar att inte registrera en vigsel som har förrättats inom ett trossamfund.

Domstolars underrättelseskyldighet

8 § En domstol ska underrätta Kammarkollegiet om en dom i mål om ansvar för äktenskapstvång enligt 4 kap. 4 c § brottsbalken eller för brott med koppling till vigselverksamhet.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades.