Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2021-12-17

Dnr: 8-1374817

Skatteverkets kommentar till domen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser i HFD 2021 ref 60 sammanfattningsvis följande. Ersättning som betalas ut av ett utländskt företag inom koncernen ska beaktas vid bedömningen av om beloppsgränsen är uppnådd när det gäller bedömningen av om expertskatt ska medges. En förutsättning är dock att ersättningen ingår i det svenska koncernföretagets lönekostnad.

Skatteverkets ställningstagande (dnr 130 352766-05/111) återger inte gällande rätt eftersom det bl.a. innebär att ersättningar från utländskt koncernföretag inte ska beaktas. Ställningstagandet upphävs därför.