Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2021-12-16

Dnr: 8-1368234

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att framställning av biogas genom rötning av organiskt material i särskilda rötkammare eller på deponier utgör framställning av en energiprodukt i den mening som avses i 6 a kap. 1 § 6 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE1En förutsättning för att det i dessa fall ska kunna anses vara fråga om framställning av en energiprodukt är att biogasen tas tillvara. Skatteverket anser att förutsättningen att den framställda biogasen ska tas till vara kan vara uppfylld även om viss bortfackling av biogas sker vid anläggningen.

Skatteverket anser att vissa moment i den förbehandling som sker på anläggningsområden där biogas framställs genom att organiskt material rötas har ett så nära samband med framställningen av biogas i rötkammaren att el eller bränsle som förbrukas vid dessa moment förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

Skatteverket anser vidare att viss efterbehandling av den framställda biogasen som sker på anläggningsområden där biogas framställs genom att organiskt material rötas har ett så nära samband med framställningen av biogas i rötkammaren att el eller bränsle som förbrukas vid sådan efterbehandling förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

Skatteverket anser därmed att el respektive bränsle som förbrukas vid förbehandling eller efterbehandling på annan plats än det anläggningsområde där rötningen av materialet sker inte förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande Skatt på energi, framställning av energiprodukter-biogas dnr 131 773907-11/111, och är framtaget eftersom det framkommit behov av ytterligare förtydliganden. Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets uppfattning i materiellt hänseende.

2 Frågeställning

2.1 Bakgrund

Biogas kan framställas genom rötning av organiskt material såsom avloppsslam, matavfall, slakteriavfall, gödsel eller grödor. Sådana rötningsprocesser kan utföras på avloppsreningsverk, samrötningsanläggningar, gårdsanläggningar och vissa industrianläggningar. Vid dessa anläggningar kan det även bedrivas annan typ av verksamhet, utöver framställning av biogas. Metoderna för att framställa biogas skiljer sig åt med avseende på vilken teknik som används och vilka organiska material som rötas.

Innan rötningen kan påbörjas förbehandlas normalt det material som ska rötas. Förbehandlingen kan ske på olika sätt beroende på vilket material som ska rötas. Förbehandlingen kan bestå av t.ex. slamförtjockning eller av att rötbart material urskiljs, sönderdelas eller koncentreras med hjälp av krossar, kvarnar, pressar och liknande utrustning.

Efter förbehandlingen matas materialet in i en rötkammare som håller en konstant förhöjd temperatur. Här bryter mikroorganismer ner det organiska materialet i en syrefri miljö och biogas bildas. Från rötkammaren matas biogas i gasform ut. Efter rötningsprocessen återstår en rötrest som i vissa fall kan användas som gödningsmedel.

Rötning kan även ske spontant på deponier som innehåller organiskt material. Sådan rötning sker ganska långsamt. I deponin läggs ett dränagesystem in, genom vilket den biogas (deponigas) som bildats sugs ut. Biogasen är då i gasform. Det finns nedlagda deponier där rötningsprocesser fortfarande pågår och biogas därmed bildas, men där biogasen inte tas till vara.

Det förekommer även att en del av den framställda biogasen av olika anledningar facklas2 bort och därmed inte tas till vara.

Den gas som framställs i de ovan angivna rötningsprocesserna är hänförlig till KN-nr 2711 29 (gasformig biogas) och utgör därmed en energiprodukt enligt 1 kap. 3 § LSE. Den aktuella gasen är biogas enligt definitionen i 1 kap. 9 § andra stycket LSE.

En stor del av den biogas som framställs uppgraderas till en högre metanhalt genom att föroreningar avskiljs och koldioxidinnehållet sänks. Därmed höjs biogasens energiinnehåll så att biogasen kan användas som fordonsbränsle.

Den biogas som matas ut på gasnäten är uppgraderad men för att biogasen ska kunna samdistribueras med naturgas i ett gasnät kan biogasen även behöva spetsas med tillsatser, t.ex. gasol, så den får en kvalitet som gör den jämförbar med naturgas.

Vid distribution till tankstationer via s.k. växelflak komprimeras biogasen till ca 220 bars tryck, för att det ska bli enklare att distribuera gasen och använda den i fordonstankar. Sådan komprimering kan även ske vid tankstationerna.

2.2 Frågor

Fråga har uppkommit om framställning av biogas genom rötning av organiskt material kan anses utgöra framställning av en energiprodukt i den mening som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE.

Fråga har även uppkommit om bränsle eller el, som med anledning av biogasframställning förbrukas vid t.ex. förbehandling av det organiska materialet eller efterbehandling av den framställda biogasen, i så fall kan anses förbrukas vid sådan framställning av en energiprodukt.

3 Gällande rätt m.m.

Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan (1 kap. 9 § andra stycket LSE). Av förarbetsuttalanden framgår att även deponigas utgör biogas (prop. 2009/10:144 s. 20).

Biogas i gasform är hänförlig till KN-nr 2711 29 00 och biogas i vätskeform är hänförlig till KN-nr 2711 19 00 enligt den Kombinerade nomenklaturen (version enligt 1 kap. 2 a § LSE). I båda formerna är biogasen en energiprodukt enligt 1 kap. 3 § LSE.

Bränsle som förbrukas vid framställning av energiprodukter ska befrias från skatt (6 a kap. 1 § 6 LSE). Även el som förbrukas vid framställning av energiprodukter ska befrias från skatt (11 kap. 9 § 3 LSE och 11 kap. 13 a § första stycket 3 LSE).

Vid införandet av 6 a kap. 1 § 6 LSE gjordes inga förarbetsuttalanden om vad som avses med begreppet framställning. Regeringen kommenterade dock begreppet framställning i samband med införandet av 5 kap. 4 a § LSE, om undantag från skattskyldighetens inträde för biogas när den ändrar form. Regeringen anförde att ett byte av biogasens form mellan gas och vätska, t.ex. för att förenkla transport, normalt inte ses som en framställning av en ny energiprodukt. I och med att omvandlingen medför ett byte av KN-nr får den dock jämställas med en framställning av en energiprodukt (prop. 2010/11:12 s. 29).

Bestämmelserna om skattebefrielse i 6 a kap. 1 § 6 LSE har sin grund i artikel 21.3 i energiskattedirektivet (prop. 2006/07:13 s.126).

4 Bedömning

4.1 Framställning av biogas genom rötning av organiskt material

Det finns inga tydliga uttalanden om vad som ska avses med framställning enligt 6 a kap. 1 § 6 LSE. Skatteverket har dock inte funnit något som tyder på att lagstiftaren avsett att bestämmelsen ska tolkas så snävt att framställning av biogas genom rötning av organiskt material inte ska anses utgöra framställning av en energiprodukt.

Skatteverket anser att framställning av biogas genom rötning av organiskt material i särskilda rötkammare eller på deponier utgör framställning av en energiprodukt. Detta innebär att el eller bränsle som förbrukas för uppvärmning av sådana rötkammare förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

Skatteverket anser att en förutsättning för att det i dessa fall ska kunna anses vara fråga om framställning av en energiprodukt är att biogasen tas tillvara. Om biogasen inte tas tillvara är det därmed inte fråga om framställning av en energiprodukt.

Skatteverket anser att förutsättningen att den framställda biogasen ska tas tillvara kan vara uppfylld även om viss bortfackling av biogas sker vid anläggningen.

4.2 Förbehandling innan rötning samt efterbehandling av framställd biogas

Vad gäller framställning av biogas anser Skatteverket att det saknas skäl att tolka bestämmelserna om skattebefrielse för el respektive bränsle som förbrukas vid framställning av en energiprodukt så snävt att endast el och bränsle som förbrukas vid rötningsprocessen i rötkammaren ska anses förbrukas vid framställningen av en energiprodukt.

Skatteverket anser att vissa moment i den förbehandling som sker på anläggningsområden där biogas framställs genom att organiskt material rötas har ett så nära samband med framställningen av biogas i rötkammaren att el eller bränsle som förbrukas vid dessa moment förbrukas vid framställning av en energiprodukt. Se vidare avsnitt 4.3.

Skatteverket anser att viss efterbehandling av den framställda biogasen som sker på anläggningsområden där biogas framställs genom att organiskt material rötas har ett så nära samband med framställningen av biogas i rötkammaren att el eller bränsle som förbrukas vid sådan efterbehandling förbrukas vid framställning av en energiprodukt. Se vidare avsnitt 4.3.

Skatteverket anser därmed att el respektive bränsle som förbrukas vid förbehandling eller efterbehandling på annan plats än det anläggningsområde där rötningen av materialet sker inte förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

4.3 Moment som har ett nära samband med framställningen av biogas i rötkammare

Skatteverket anser att följande vanligt förekommande förbehandlingsmoment på det anläggningsområde där avloppsslam eller annat organiskt material rötas har ett så nära samband med framställningen av biogas i rötkammaren att el eller bränsle som förbrukas vid dessa moment förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

När biogas framställs genom att organiskt material rötas vid ett avloppsreningsverk:

  • inpumpning av slam, polymerer m.m. till slamförtjockare innan rötkammare samt den behandling som sker i slamförtjockaren
  • inpumpning till rötkammare.

När biogas framställs genom att organiskt material rötas vid en annan typ av anläggning än ett avloppsreningsverk:

  • hantering av avfall som inkommit till anläggningen för att rötas genom exempelvis avlägsnande av förpackningar eller malning och sönderdelning av organiskt material.

Skatteverket anser att el eller bränsle som förbrukas vid avlägsnande av rötrester från rötkammare förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

Skatteverket anser att el eller bränsle som förbrukas för uppgradering av framställd biogas på det anläggningsområde där avloppsslam eller annat organiskt material rötas förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

4.4 Moment som saknar ett nära samband med framställningen av biogas i rötkammare

När det gäller framställning av biogas så anser Skatteverket att el eller bränsle som förbrukas i verksamhet eller i moment som saknar ett nära samband med framställningen av biogas i rötkammaren inte förbrukas vid framställning av en energiprodukt.

Skatteverket anser att följande är exempel på verksamheter respektive moment som saknar ett nära samband med rötningsprocessen i rötkammaren:

  • rening av avloppsvatten i ett avloppsreningsverk
  • rejekthantering av t.ex. förpackningar efter att dessa avskilts vid förbehandlingen av material som ska rötas
  • omhändertagande av slam från rötkammaren efter rötningen för t.ex. användning som biogödsel.

Skatteverket anser vidare att el eller bränsle som förbrukas för att komprimera biogas till ca 220 bars tryck, eller för spetsning av biogas inte förbrukas vid framställning av en energiprodukt. Enligt Skatteverket utgör det ett naturligt led i distributionen av biogas när denna spetsas med tillsatser som gasol för att kunna distribueras med naturgas i gasnät. På motsvarande sätt utgör den komprimering av biogas till ca 220 bars tryck, som ibland görs för att underlätta distributionen av gasen eller användning av gasen i fordonstankar ett naturligt led i distributionen eller försäljningen av gas som drivmedel till fordon.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande Skatt på energi, framställning av energiprodukter-biogas dnr 131 773907-11/111, och är framtaget eftersom det framkommit behov av ytterligare förtydliganden. Det nya ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets uppfattning i materiellt hänseende.

___________

Fotnot

1 I ställningstagandet anges framställning av en energiprodukt enligt 6 a kap. 1 § 6 LSE fortsättningsvis endast som framställning av en energiprodukt

2 Biogasen bränns upp utan att värmeenergin tas tillvara.