Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-1459944

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2022-01-07, mål nr 4610-21

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att en kortutgivares överföring till en nätverksoperatör av ett belopp motsvarande en kortinnehavares betalning med avdrag för ”billing credit” innebär att kortutgivaren omsätter en tjänst.

Genom HFD:s dom är Skatteverkets ställningstagande Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt (2017-10-27, dnr 202 428288-17/111) överspelat.

Referat

Målet gällde frågan om en kortutgivares överföring till en nätverksoperatör av ett belopp motsvarande en kortinnehavares betalning med avdrag för ”billing credit” innebär att utgivaren omsätter en tjänst. Domstolen konstaterade att det framgick av avtalet att nätverksoperatören skulle betala filialen ersättning i form av ”billing credit” när filialen överförde ett belopp som motsvarade en kortinnehavares inköp. Prestationerna var villkorade av varandra och nivån på ersättningen var bestämd på förhand till en procentuell andel av kortinköpets nominella belopp.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var rättsförhållandet mellan filialen och nätverksoperatören sådant att det var fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där betalningen i form av ”billing credit” utgjorde det faktiska motvärdet för den tjänst som filialen tillhandahöll nätverksoperatören genom överföringen av det nominella beloppet. Det fanns därför ett sådant direkt samband mellan tjänsten och den mottagna omsättningen som krävs för att vara en omsättning.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har innan HFD:s avgörande bedömt att en mellanbanksavgift inte är en omsättning. Detta eftersom Skatteverket ansett att kortutgivaren inte tillhandahåller någon tjänst till nätverksoperatören. Skatteverket bedömde att en mellanbanksavgift tas ut av en annan anledning än ett avtal mellan parterna om en specifik tjänst som betalningen är ersättning för. Avgiften är i stället ett sätt att fördela de tekniska kostnaderna för transaktionerna mellan kortutgivarna och kortinlösarna i kortnätverket.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att när en sådan mellanbanksavgift baseras på ett rättsförhållande mellan parterna där prestationerna är villkorade av varandra är det frågan om en omsättning.

Genom HFD:s dom är Skatteverkets ställningstagande Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt (2017-10-27, dnr 202 428288-17/111) överspelat.

Referenser

1 kap. 6 § ML

2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML

Artiklarna 2.1 c och 24.1 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)